Top

Brig

Sefydliad Marchogaeth

Mae'n rhaid i stablau sy'n hurio ceffylau neu ferlod ar gyfer marchogaeth neu hyfforddiant gael trwydded yn unol â'r Deddfau Sefydliadau Marchogaeth 1964 a 1970.

 

Vale-of-Glamorgan-Council-logo

Adran:

Tîm Trwyddedu, Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfeydd Dinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU

 

Y Broses Ymgeisio

Cynghorir ymgeiswyr i wneud cais o leiaf 10 wythnos cyn y dyddiad pryd y bwriadant weithredu neu cyn i’w trwydded ddod i ben.

 

Gofynnir i ddeiliaid trwyddedau sefydliadau marchogaeth nodi na ellir adnewyddu trwydded ar ôl iddi ddod i ben, ac felly ni ellir ôl-ddyddio trwydded lle mae'r Cyngor wedi methu â phenderfynu ar gais. Mae modd cymryd camau gorfodi yn erbyn deiliaid trwyddedau am weithredu am gyfnod heb drwydded, ac os nad oes ganddynt drwydded mewn grym dyma eu hatgoffa y gallai hynny effeithio ar eu polisi yswiriant.

 

I wneud cais am drwydded i Sefydliad Marchogaeth, mae'n rhaid i ymgeiswyr gwblhau a chyflwyno ffurflen gais a'r ffi berthnasol.

 

Yn ogystal, rhaid i ddeiliad y drwydded / deiliad y drwydded arfaethedig ddangos polisi yswiriant cyfredol. Dylai'r polisi ddarparu yswiriant yn erbyn atebolrwydd am unrhyw anaf  i unigolion sy’n llogi ceffyl ar gyfer marchogaeth, neu anaf i rai sy'n talu am ddefnyddio ceffyl ar gyfer cyfarwyddyd ac sy’n digwydd yn sgil llogi neu ddefnyddio'r ceffyl. Dylai'r polisi hefyd yswirio’r unigolion hynny o ran unrhyw atebolrwydd a achosant mewn perthynas ag anaf i unrhyw un oherwydd, neu’n deillio o logi neu ddefnyddio ceffyl.

 

Rhaid cynnwys unrhyw dystysgrifau a fo gan y person sydd â rheolaeth uniongyrchol dros y sefydliad, fel y nodir hynny yn y cais.

 

Bydd Bro Morgannwg yn trefnu i filfeddyg/ymarferydd gydag awdurdod archwilio eich sefydliad a pharatoi adroddiad ysgrifenedig y bydd y Cyngor wedyn yn ei ddefnyddio i benderfynu ar eich cais.

 

Gall Cyngor Bro Morgannwg hefyd drefnu i un o swyddogion y Gwasanaeth Tân ac Achub archwilio'r eiddo.

 

Wrth benderfynu ar gais am Drwydded Sefydliad Marchogaeth, bydd Cyngor Bro Morgannwg yn ystyried a yw:

 • Ymgeisydd yn addas ac yn gymwys naill ai o ran cymwysterau neu brofiad, neu a yw’r ymgeisydd yn cyflogi unigolyn cymwys o’r fath i reoli'r sefydliad
 • Ceffylau mewn cyflwr da ac yn cael eu cadw mewn iechyd a ffitrwydd da
 • Ceffylau a gedwir i bwrpas eu hurio i eraill eu marchogaeth neu a gedwir i bwrpas darparu hyfforddiant marchogaeth, yn addas ar gyfer y diben hwn
 • Traed y ceffylau yn cael eu trin yn briodol ac, os oes arnynt bedolau, a ydynt wedi eu gosod yn gywir ac mewn cyflwr da
 • Ac a oes llety addas ar gael bob amser, o ran y gwaith adeiladu, maint yr adeilad, a nifer y ceffylau, goleuo, awyru, glendid, a draenio
 • Ceffylau yn derbyn cyflenwad digonol o fwyd, diod a gwasarn ac yn cael eu hymarfer yn rheolaidd, eu gwastrodi, yn cael gorffwys ac yn cael eu gweld yn rheolaidd ac addas
 • Ceffylau sydd allan yn y caeau yn cael digon o borfa, cysgod a dŵr ac yn derbyn  porthiant atodol yn ôl y gofyn
 • Pob rhagofal rhesymol ar waith i atal / rheoli lledaeniad clefydau heintus neu gyffwrdd-ymledol
 • Offer cymorth cyntaf milfeddygol a meddyginiaeth ar gael ac yn cael eu cynnal ar y safle
 • Camau priodol yn mynd i gael eu cymryd i amddiffyn yr anifeiliaid pe digwyddai tân neu argyfwng arall
 • Lle digonol yn cael ei ddarparu ar gyfer porthiant, gwasarn ac offer stabl a chyfrwyau
 • Ac a oes hysbysiad yn cael ei arddangos mewn man amlwg ar y tu allan i'r eiddo ac arno enw, cyfeiriad a rhif ffôn deiliad y drwydded neu berson rhesymol arall, ochr yn ochr â chyfarwyddiadau ynghylch camau a gymerir pe digwyddai tân ac o ran symud y ceffylau allan.

 

Caniatâd Dealledig

Na.  Er budd y cyhoedd y mae'n rhaid i'r awdurdod brosesu eich cais cyn y gellir ei ganiatáu. Os nad ydych wedi clywed gan yr awdurdod lleol o fewn cyfnod rhesymol, cysylltwch â ni.

 

Y cyfnod targed yw 44  diwrnod calendr.

 

Meini Prawf Cefndir a Chymhwyster

Gall unrhyw un wneud cais onid ydynt yn awr neu rywbryd yn y gorffennol wedi eu:

 

- Gwahardd rhag cadw sefydliad marchogaeth

- Gwahardd rhag cadw ci

- Gwahardd rhag cadw siop anifeiliaid anwes

- Gwahardd rhag gofalu am gi

- Gwahardd rhag cadw sefydliad preswyl ar gyfer cŵn

- Neu’n wynebu erlyniad dan Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006  

  

Amodau

Amodau Trwydded Safonol ynghlwm wrth y Drwydded:

 

Bydd ceffylau yn cael eu cadw mewn iechyd da ac ym mhob ffordd yn gorfforol ffit. Yn achos ceffyl a gedwir i’w hurio at ddibenion marchogaeth neu geffyl a gedwir at ddibenion darparu hyfforddiant marchogaeth, rhaid i'r ceffyl fod yn addas i ddiben ei gadw.

 

Bydd traed pob anifail yn cael eu trin yn briodol ac, os oes arnynt bedolau, yn cael eu gosod yn gywir ac mewn cyflwr da.

 

Bydd ar gael bob amser i’r ceffylau lety addas o ran adeiladwaith, maint, nifer y ceffylau, goleuo, awyru, draenio a glendid. Rhaid cydymffurfio â’r gofynion hyn, nid yn unig yn achos adeiladau newydd, ond hefyd yn achos adeiladau a addaswyd i'w defnyddio fel stablau.

 

Yn achos ceffylau sydd allan yn y caeau bydd ar gael iddynt bob amser yn ystod eu cyfnod allan ddigon o borfa, o gysgod ac o ddŵr. Bydd bwydydd atodol yn cael eu darparu yn ôl y gofyn.

 

Bydd ceffylau yn derbyn cyflenwad digonol o fwyd addas, diod a (ac eithrio ceffylau sydd allan yn pori ac am y cyfnod pori) gwasarn a rhaid eu hymarfer yn ddigonol, eu gwastrodi’n ddigonol a gorffwys yn ddigonol a’u gweld yn rheolaidd ac addas.

 

Bydd pob rhagofal rhesymol ar waith i atal a rheoli lledaeniad clefydau heintus neu gyffwrdd-ymledol ymhlith y ceffylau. Rhaid darparu a chynnal yn yr eiddo offer cymorth cyntaf a meddyginiaethau milfeddygol.

 

Bydd camau priodol yn cael eu cymryd i warchod a rhyddhau ceffylau pe digwyddai tân. Rhaid arddangos enw, cyfeiriad a rhif ffôn deiliad y drwydded neu ryw berson cyfrifol arall mewn lle amlwg ar y tu allan i'r adeilad, ynghyd â chyfarwyddiadau ynghylch pa gamau i'w cymryd pe digwyddai tân, gan roi sylw arbennig i ryddhau’r ceffylau.

 

Bydd lle digonol yn cael ei ddarparu ar gyfer storio porthiant, gwasarn, offer stabl a chyfrwyau.

 

Bydd yr holl gyfrwyau yn cael eu cadw mewn cyflwr da a chânt eu harchwilio’n rheolaidd am ddiffygion ac am unrhyw beth amherffaith. 

 

Os ceir bod ceffyl, ar ôl i swyddog ag awdurdod archwilio'r adeilad, angen sylw milfeddygol yna ni fydd y ceffyl hwnnw’n dychwelyd i weithio hyd nes y bydd deiliad y drwydded wedi cael, wedi talu amdani ei hun, ac wedi cyflwyno i’r Cyngor, dystysgrif filfeddygol yn tystio bod y ceffyl yn ffit i weithio.

 

Ni fydd unrhyw geffyl yn cael ei hurio ar gyfer marchogaeth na’i ddefnyddio ar gyfer darparu hyfforddiant marchogaeth heb oruchwyliaeth gan berson cyfrifol 16 oed neu'n hŷn, onid yw (yn achos ceffyl wedi'i hurio i bwrpas marchogaeth) deiliad y drwydded yn fodlon bod huriwr y ceffyl yn gymwys i farchogaeth heb oruchwyliaeth.

 

Ni fydd busnes sefydliad marchogaeth ar unrhyw adeg yn cael ei adael yng ngofal unrhyw berson  dan 16 oed.

 

Bydd deiliad y drwydded yn berchen polisi yswiriant cyfredol sy'n ei yswirio yn erbyn atebolrwydd am unrhyw anaf i rai sy'n llogi ceffyl oddi arno i bwrpas marchogaeth ac i rai sy'n defnyddio ceffyl wrth dderbyn ganddo, yn gyfnewid am daliad, hyfforddiant marchogaeth ac sy'n deillio o logi neu o ddefnyddio ceffyl fel y nodwyd hynny uchod ac sydd hefyd yn yswirio deilydd y drwydded yn erbyn atebolrwydd am anaf i unrhyw drydydd parti a achosir gan, neu sy'n deillio o logi neu ddefnyddio ceffyl fel y nodwyd hynny uchod. Bydd y polisi a derbynneb am y premiwm cyfredol yn cael eu dangos i'r Rheolwr-gyfarwyddwr petai’n gofyn am eu gweld.

 

Bydd deiliad y drwydded yn cadw cofrestr o’r holl geffylau tair oed ac iau sy’n ei feddiant ac a gedwir yn yr eiddo fel arfer a bydd y gofrestr, pryd bynnag y bydd hynny’n rhesymol, ar gael i swyddog ag awdurdod ei harchwilio.

 

Ni fydd nifer y ceffylau a gedwir yn y sefydliad ar un adeg benodol byth yn uwch na (bydd y ffigur yn cael ei benderfynu ar ôl derbyn cais) a byddant wedi eu harchwilio gan y milfeddyg (manylion amdanynt wedi eu cynnwys yn ei dystysgrif) a hon fydd y nifer o geffylau a gymeradwywyd i ddibenion eu llogi.

 

Ni fydd yr un ceffyl sy’n dair oed neu’n iau, nac yr un gaseg sy’n drwm o ebol, nac yr un gaseg o fewn tri mis iddi fwrw ebol ar gael i’w hurio i bwrpas marchogaeth nac, am dâl, i bwrpas hyfforddi yng nghyswllt arddangos marchogaeth.

 

Ni fydd ar unrhyw offer marchogaeth a ddarperir i geffyl sy’n cael ei hurio unrhyw arwydd o ddiffygion sy'n debygol o beri dioddefaint i'r ceffyl neu ddamwain i'r marchog.

 

Bydd adeiladwaith y sefydliad marchogaeth yn sylweddol, yn ddigonol i gynnwys yr anifeiliaid a bydd ynddo gynhesrwydd a chysgod dan amodau glân ac iach. Bydd ynddo fynediad cyfleus a diogel i stolion a blychau. Rhaid i’r stolion fod yn ddigon mawr i'r anifeiliaid orwedd ynddynt a chodi ar eu traed heb risg nac anaf. Bydd y blychau’n ddigon mawr i'r anifail droi o gwmpas ynddynt.

 

Mae'n rhaid sicrhau bod ymhob iard ddigon o le ymarfer i bob anifail a gedwir yno.

 

Bydd raid i’r goleuadau fod yn ddigonol fel na fydd angen golau artiffisial diangen yng ngolau dydd.

 

Rhaid i’r awyru roi awyr iach heb ddrafftiau.

 

Bydd y draenio’n ddigonol i gario ymaith hylif y ceffylau a chadw'r man sefyll yn sych.

 

Bydd raid darparu ar gyfer storio a chael gwared ar dail, ar wellt a gwasarn gwlyb.

 

Os torrir unrhyw un o'r amodau uchod bydd y trwyddedai, o bosib, yn wynebu dirwy hyd at lefel 3 ar y raddfa safonol a / neu dri mis yn y carchar a / neu golli’r hawl i ddal trwydded.

 

Ffioedd

Cais am Drwydded Sefydliad Marchogaeth: £273.00

 

Yn ogystal, rhaid i’r ymgeisydd dalu am yr archwiliad milfeddygol 

 

Gwybodaeth ategol

Mae trwydded yn ôl anghenion yr ymgeiswyr yn ymwneud â'r flwyddyn y rhoddir y drwydded ynddi neu â’r flwyddyn ganlynol nesaf;  yn yr achos cyntaf, bydd y drwydded yn dod i rym ar ddechrau'r diwrnod pryd y rhoddir hi; yn yr ail achos bydd yn dod i rym ar ddechrau'r flwyddyn ganlynol sy’n dilyn.

 

Bydd trwydded yn parhau mewn grym am flwyddyn, gan ddechrau ar y diwrnod y mae'n cael ei rhoi a bydd wedyn yn dod i ben. Bydd deiliaid trwydded yn derbyn nodyn atgoffa ysgrifenedig gan Gyngor Bro Morgannwg dri mis cyn y daw’r drwydded i ben.

 

Pan fo person sy'n cadw sefydliad marchogaeth mewn eiddo yn marw, bydd y drwydded yn cael ei hystyried fel un a roddwyd i’w gynrychiolwyr personol mewn perthynas â'r eiddo hwnnw a bydd yn parhau mewn grym tan ddiwedd y tri mis, gan ddechrau gyda’r farwolaeth a bydd wedyn yn dod i ben.

 

Gyda’r amod bod yr awdurdod lleol a roddodd y drwydded yn gallu, o bryd i'w gilydd ac mewn ymateb i gais y cynrychiolwyr hynny, ymestyn neu ymestyn ymhellach y cyfnod dywededig o 3 mis os yw'r awdurdod yn fodlon bod yr estyniad yn angenrheidiol i ddiben dirwyn i ben stad yr ymadawedig ac nad oes unrhyw amgylchiadau eraill yn ei gwneud yn annymunol 

 

Tramgwyddau a Chosbau

Bydd unrhyw berson a geir yn euog o rwystro neu ddal yn ôl yn fwriadol unrhyw berson sy’n defnyddio’i bwerau i gael mynediad neu archwilio yn agored, o'i gollfarnu'n ddiannod, i ddirwy nad yw'n fwy lefel 2 ar y raddfa safonol.

 

Bydd unrhyw berson a geir yn euog o'r canlynol yn euog o drosedd dan Ddeddf Sefydliadau Marchogaeth 1964 a bydd yn agored, o'i gollfarnu'n ddiannod, i ddirwy nad yw'n uwch na lefel 3 ar y raddfa safonol neu i garchariad am gyfnod nad yw'n hwy na thri mis, neu'r ddau:

 • pan fo ceffyl yn y fath gyflwr fel y byddai ei farchogaeth yn debygol o achosi dioddefaint i'r ceffyl, yn ei hurio neu’n ei ddefnyddio i ddiben darparu, am dâl, hyfforddiant marchogaeth neu ar gyfer arddangos marchogaeth
 • hurio ar gyfer marchogaeth neu ddefnyddiau i ddiben darparu, am dâl, hyfforddiant marchogaeth neu i ddibenion arddangos marchogaeth unrhyw geffyl sy’n dair oed neu’n iau neu unrhyw gaseg sy’n drwm gydag ebol neu unrhyw gaseg o fewn tri mis iddi fwrw ebol
 • yn darparu, i geffyl y mae’n ei hurio allan i ddibenion marchogaeth, offer sy'n cael ei ddefnyddio yn ystod y cyfnod ac arno, adeg ei ddarparu, ddiffyg digon amlwg i’w weld o’i archwilio ac yn debygol o achosi dioddefaint i'r ceffyl neu ddamwain i'r marchog
 • yn methu â darparu gofal iachaol a all fod yn addas, os o gwbl, i geffyl sâl neu un a anafwyd ac a gedwir ganddo gyda golwg ar ei hurio allan neu ei ddefnyddio, am dâl, i ddarparu hyfforddiant marchogaeth neu ar gyfer arddangos marchogaeth
 • wrth gadw sefydliad marchogaeth yn caniatáu’n fwriadol i unrhyw berson, sydd am y tro wedi colli’r hawl dan Ddeddf Sefydliadau Marchogaeth 1964 i gadw sefydliad marchogaeth, i ofalu am y sefydliad neu ei reoli
 • gyda'r bwriad o osgoi archwiliad, yn celu, neu'n achosi i gael ei gelu, unrhyw geffyl y gofelir amdano yn y sefydliad marchogaeth

 

Pan fo person wedi'i gollfarnu o unrhyw dramgwydd o dan y canlynol:

 • Deddf Sefydliadau Marchogaeth 1964
 • Deddf Diogelu Anifeiliaid 1991
 • Deddf Anifeiliaid Anwes 1951
 • Deddf Sefydliadau Lletya Anifeiliaid 1963
 • Deddf Lles Anifeiliaid 2006, Adrannau 4,5,6 (1), a (2), 7 i 9, a 11

gall y llys a’i collfarnodd ganslo unrhyw drwydded a ddelir ganddo dan Ddeddf Sefydliadau Marchogaeth 1964 a gall, pa un ai ef sy’n dal trwydded o’r fath ai peidio, ei wahardd rhag cadw sefydliad marchogaeth am gyfnod y tybio’r llys ei fod yn addas.

 

Gall swyddogion awdurdodedig y Cyngor a/neu filfeddygon/ymarferwyr awdurdodedig fynd i mewn  i archwilio eiddo sefydliadau marchogaeth ar unrhyw adeg resymol.

 

Cwynion ac Iawn arall

Iawn pan fo Cais yn Methu: Cysylltwch â'r Awdurdod Lleol yn y lle cyntaf. Caiff unrhyw berson a dramgwyddir gan wrthodiad apelio i'r Llys Ynadon a gall hwnnw roi cyfarwyddiadau ynghylch y drwydded neu ei hamodau fel y tybio’n briodol.

 

Iawn i Ddeiliad Trwydded: Cysylltwch â'r Awdurdod Lleol yn y lle cyntaf. Caiff unrhyw berson a dramgwyddir gan unrhyw amodau sydd ynghlwm wrth y drwydded apelio i'r Llys Ynadon a gall hwnnw roi cyfarwyddiadau ynghylch y drwydded neu ei hamodau fel y tybio’n briodol.

 

Cwynion Defnyddwyr: Edrychwch ar ein gweithdrefn cwynion defnyddwyr.