Top

Brig

Y Fro Ddeniadol

Hoffem glywed eich syniadau am dreialu mentrau twristiaeth newydd, neu brojectau sy'n datblygu hunaniaeth leol.

 

Gallai’ch syniadau geisio defnyddio asedau treftadaeth lleol, creu gweithgareddau yn amgylchedd naturiol neu arfordir helaeth y Fro wledig, ystyried ffyrdd o annog y defnydd o adnoddau lleol fel bwyd a doid neu gelf a chrefft, neu rywbeth arall!

 

Cysylltwch i drafod eich syniadau.

 

Dyma rai projectau rydym yn eu cefnogi dan y thema hon:

Crafts Network

Rhwydwaith Crefftau

Mae crefftwyr proffesiynol ac amaturiaid ledled y Fro’n rhannu awydd i ddatblygu eu crefftau, sicrhau mwy o gyfleoedd i arddangos, gwerthu, addysgu a gweithio, ac efallai y gallent gael budd o gael Rhwydwaith Crefftau i ystyried y cyfleoedd hyn a dod i nabod pobl o gyffelyb fryd. Cynhelir cyfres fer o gyfarfodydd y Rhwydwaith Crefftau i bennu yr angen am hyn. 

 

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar ddydd Mawrth 19eg Mehefin 2018, 6-8pm yn yr Hen Neuadd, Y Bont-faen.

Nodiadau o'r cyfarfod cyntaf fis Tachwedd 2018

Nodiadau o'r cyfarfod ym mis Chwefror 2018

PAWS CMYK

Pawennau’r Fro

Nod y project oedd archwilio manteision ac anfanteision datblygu cyrchfannau sy’n croesawu cŵn.  Am ragor o wybodaeth am eu cynnig croesawu cŵn yn y Fro, ewch i’w:

 

Gwefan Ymwelwyr

 

Gwefan Masnachwyr

 

Cynhaliwyd gwerthusiad i gael adborth gan fusnesau a oedd yn rhan o’r project a’r cyhoedd ynghylch eu barn ar gŵn mewn mannau cyhoeddus.  Am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch at:

WreckersRun_Game_iPad

Blwyddyn Chwedlau a’r Môr

Yn cynnig gweithdai ysbrydoledig a digwyddiadau rhwydweithiol ar Flwyddyn Chwedlau a’r Môr Croeso Cymru.  Roedd y sesiynau hyn ar gyfer unrhyw un oedd a yn rhan o’r economi dwristiaeth o fusnesau i grwpiau cymunedol a chenhadon, neu sydd â diddordeb mewn datblygu digwyddiadau neu weithgareddau newydd. 

Event Pop Up

Digwyddiadau Untro

Yn hydref 2016 gwnaethom gefnogi nifer o drefnwyr digwyddiadau i dreialu digwyddiadau dros dro newydd ym mae Dwnrhefn ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg. Helpodd y project i drefnwyr y digwyddiad arbrofi â lleoliad gwledig heriol, newydd i gynnal digwyddiadau. Mae pecyn cymorth ar gyfer trefnwyr digwyddiadau, ac adroddiad gwerthuso, ar gael.

 

Adroddiad Gwerthuso Digwyddiadau Dros Dro Dwnrhefn

 

Pecyn Cymorth Saesneg Digwyddiadau Dros Dro

 

Pecyn Cymorth Digwyddiadau Marchnata

 

School group at St Illtuds Church

Twristiaeth Ieuenctid ac Ymweliadau Ysgolion

Mae’r project hwn am weithio gyda nifer o atyniadau a sefydliadau i fapio, ymchwilio, datblygu a threialu pecynnau Twristiaeth Ieuenctid ac Ymweliadau Ysgolion yn y Fro wledig. Mae porthol gwefan newydd i dripiau ysgol a phecyn cymorth yn cael eu datblygu.

 

welcome screen-03  tablet-01

Pwyntiau Gwybodaeth i Dwristiaid Digidol

Cydnabyddwn fod pobl yn dal i hoffi cael gwybodaeth wedi’i phrintio yn enwedig mapiau, llwybrau cerdded a chanllawiau. Cydnabyddwn hefyd fod argraffu’n ddrud ... bydd y cynllun peilot hwn yn dysgu agweddau pobl at dalu neu roi adnoddau print, a ffyrdd o gasglu’r incwm fel ei fod yn mynd yn ôl i’r ffynhonnell gywir yn barod at yr argraffiad nesaf. 

heritage coast 7

Astudiaeth o Ddichonoldeb Masnachol Arfordir Treftadaeth Morgannwg

Mae’r astudiaeth hon yn ystyried y cyfleoedd masnachol ar hyd Arfordir Treftadaeth Morgannwg, ac yn canolbwyntio’n benodol ar dri phrif faes sef: Digwyddiadau ym Mae Dwnrhefn, Datblygiadau yng Nghanolfan yr Arfordir Treftadaeth a darpariaeth Canolfan Achubwyr Bywyd Pen y Bont yn Aberogwr.

 

Astudiaeth o Ddichonoldeb yr Arfordir Treftadaeth

St illtud

Dathlu Sant Illtud

Ystyried y ffyrdd y mae eraill yn dathlu Sant Illtud, rhannu arfer dda, datblygu cysylltiadau a phartneriaethau a chreu rhagor o ddiddordeb yn Llanilltud Fawr.