Top

Brig

Labordy Arloesi Busnes

Rhoi’r gallu i chi dreialu cynnyrch neu brosesau newydd a chreu rhwydweithiau newydd sydd o fudd i’ch cymuned fusnes.

 

Dydy hi’n ddim o bwys ym mha ddiwydiant rydych chi, mae gennyn ni ddiddordeb yn eich syniadau. Os oes gennych chi syniad rydych chi’n meddwl y bydd yn fuddiol i'ch cymuned fusnes, fe hoffen ni glywed gennych chi. Gall eich syniadau helpu i symleiddio proses, arloesi ffordd o wneud pethau neu gynyddu cynhyrchedd. 

 

Business Innovation Lab

 

Cysylltwch i drafod eich syniadau.

 

Dewch yn ôl yn fuan i weld rhai projectau rydyn ni’n eu cefnogi dan y thema hon.

Creative-Rural-Communities-logo

 

commercial kitchen 1

Cegin Fasnachol

Y project yw archwilio cysyniad Cegin Fasnachol yn y Fro Wledig.  Byddai hon yn gegin i’w llogi gan gynhyrchwyr sydd angen lle gwaith mwy ar sail ad hoc.  Byddai offer arbenigol, drud neu swmpus yn y gegin, sef rhywbeth na fyddai cynhyrchwyr bach yn cael mynediad iddynt fel arfer.  Byddai hyn yn eu galluogi i ddatblygu eu syniadau mewn lle cofrestredig.  Rhoddwyd cyllid yn y lle cyntaf ar gyfer astudiaeth ddichonoldeb, er mwyn archwilio'r gofynion.

redundant buildings st athan

Adeiladau Gwledig Danddefnyddir / Segur

Y project yw archwilio cyfleoedd i ddatblygu gofod busnes hyblyg yn y Fro Wledig gan ddefnyddio adeiladau gwledig a danddefnyddir /segur.   Gelwir perchnogion adeiladau segur allan, yn ogystal â’r busnesau hynny sy’n chwilio am weithleoedd yn y Fro wledig y mae'n bosibl y bydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y project.

 

Adeiladau segur a danddefnyddir

 

 

Glamorgan Smallholders

Tyddynwyr Morgannwg

Rhoddwyd cyllid i grŵp newydd Tyddynwyr Morgannwg (i ddechrau gydag ond ychydig aelodau) i ddatblygu grŵp mwy newydd o dyddynwyr i ddod ynghyd i rannu syniadau, arferion a phrofiadau.  Bydd hyn yn cynnwys cynnal cyfarfodydd rheolaidd am tua’r 6 mis cyntaf â siaradwyr gwadd a rhannu cyfleoedd marchnata i ysgogi cynhyrchion, cefn gwlad a gweithgareddau’r Fro Wledig.

 

Logo

Digwyddiad Ymgysylltu Bwyd y Fro

Mae Partneriaeth Fwyd y Fro yn grŵp newydd sy’n edrych i mewn i werth bwyd a’r posibilrwydd o fod yn Rhanbarth/Dinas Bwyd Cynaliadwy.

Diben y digwyddiad oedd codi ymwybyddiaeth o’r grŵp ac ymgysylltu gyda grŵp ehangach o randdeiliaid bwyd. Mae crynodeb o’r digwyddiad yn y cofnodion gweledol.

 

Cofnodion Gweledol

PO_180512_Lougher_46

Cadwyn Gyflenwi Arlwyo Ysgolion

Mae adran arlwyo Cyngor Bro Morgannwg yn creu Cwmni Awdurdod Lleol Masnachol. Wedi iddo gael ei sefydlu, ni fydd rheolau caffael y cyngor yn rhwymo’r cwmni bellach, a bydd y cwmni'n gallu prynu bwyd yn lleol.

Bydd yr astudiaeth hon yn ystyried dichonolrwydd caffael cynnyrch lleol ar gyfer ciniawau ysgol ym Mro Morgannwg.

Business to business

Busnes i Fusnes

Bydd y project hwn yn ystyried y gefnogaeth Busnes i Fusnes sydd ar gael ar hyn o bryd yn y Fro, lle mae busnesau’n mynd i gael eu cymorth, a pha gymorth sydd ei angen.

Efallai y bydd cyfle i greu catalog/presenoldeb ar-lein ar gyfer busnesau yn tynnu sylw at y cymorth Busnes i Fusnes sydd ar gael.