Top

Brig

Cymunedau sy’n Esblygu

Mae’n bosibl y byddwch yn dymuno archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau, cyfleusterau a gweithgareddau sydd o fudd i’ch cymuned.

 

Mae cymunedau a’u hanghenion yn esblygu bob dydd. Gallwn eich cefnogi i ddeall yr hyn sydd ei angen ar eich cymuned a threialu ffyrdd newydd o gwrdd â galw lleol gydag atebion arloesol i faterion pob dydd. 

Evolving Communities

Cysylltwch i drafod eich syniadau. 

 

Dyma rai projectau rydym yn eu cefnogi dan y thema hon

 

FunDay (29)

Codi Ysbryd Cymunedol

Mae’r Tîm Cymunedau Gwledig Creadigol yn lansio project peilot i gefnogi pentrefi yn y Fro wledig i rannu eu profiadau a dysgu gan ei gilydd er mwyn galluogi cymunedau i gryfhau ac ailgodi’r ysbryd cymunedol.

 

Codi Ysbryd Cymunedol

parent and child surfing and exercise

Gweithgareddau Rhieni a Phlant Gyda’i gilydd

Mae CRC yn peilota cyfres o Weithgareddau Rhieni a Phlant gyda'i Gilydd yng nghymunedau a dargedir Saint Athan, Gwenfô, Y Rhws ac Ystradowen lle cafodd yr anghenion eu hadnabod trwy’r peilot mapio cymunedol.    Bydd y peilot yn targedu plant oed ysgol (o 4 i 18 mlwydd oed) gyda'i rhieni/ neiniau a theidiau/ gofalwyr.  Bydd y peilot yn cynnwys gweithgareddau peilota i’w rhedeg gyda rhieni a phlant gyda’i gilydd neu ochr yn ochr.   Bydd y gweithgareddau hyn yn digwydd mewn lleoliadau/ canolfannau cymunedau.

 

Gweithgareddau Rhieni a Phlant Gyda'i gilydd

community mapping - dream tree

Mapio Cymunedol

Rydym yn ymchwilio ac yn treialu ffyrdd gwahanol o fapio’r gwasanaethau a’r asedau mewn cymunedau, yn ogystal ag asesu anghenion y gymuned a blychau mewn gwasanaethau. Bydd hyn yn helpu cymunedau i nodi pa wasanaethau anstatudol 

y gallent fod am eu datblygu.

 

Cynllun Peilot Mapio Cymunedol

Rhannu Hoffi