Top

Brig

Cymunedau sy’n Esblygu

Mae’n bosibl y byddwch yn dymuno archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau, cyfleusterau a gweithgareddau sydd o fudd i’ch cymuned.

 

Mae cymunedau a’u hanghenion yn esblygu bob dydd. Gallwn eich cefnogi i ddeall yr hyn sydd ei angen ar eich cymuned a threialu ffyrdd newydd o gwrdd â galw lleol gydag atebion arloesol i faterion pob dydd. 

Evolving Communities

Cysylltwch i drafod eich syniadau. 

 

Dyma rai projectau rydym yn eu cefnogi dan y thema hon

 

FunDay (29)

Codi Ysbryd Cymunedol

Mae’r Tîm Cymunedau Gwledig Creadigol yn lansio project peilot i gefnogi pentrefi yn y Fro wledig i rannu eu profiadau a dysgu gan ei gilydd er mwyn galluogi cymunedau i gryfhau ac ailgodi’r ysbryd cymunedol.

 

Codi Ysbryd Cymunedol

parent and child surfing and exercise

Gweithgareddau Rhieni a Phlant Gyda’i gilydd

Mae CRC yn peilota cyfres o Weithgareddau Rhieni a Phlant gyda'i Gilydd yng nghymunedau a dargedir Saint Athan, Gwenfô, Y Rhws ac Ystradowen lle cafodd yr anghenion eu hadnabod trwy’r peilot mapio cymunedol.    Bydd y peilot yn targedu plant oed ysgol (o 4 i 18 mlwydd oed) gyda'i rhieni/ neiniau a theidiau/ gofalwyr.  Bydd y peilot yn cynnwys gweithgareddau peilota i’w rhedeg gyda rhieni a phlant gyda’i gilydd neu ochr yn ochr.   Bydd y gweithgareddau hyn yn digwydd mewn lleoliadau/ canolfannau cymunedau.

 

Gweithgareddau Rhieni a Phlant Gyda'i gilydd

making sense of well-Buggyfit

Gwneud Synnwyr o Les

Mae Cymdeithas Tai Newydd mewn partneriaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Bwrdd Iechyd Y Brifysgol y Fro wedi cael arian i dreialu ystod o weithgareddau lles yn y Fro wledig.  Mae’r gweithgareddau’n cynnwys sesiynau coginio i dadau, sesiynau ffitrwydd hwyl holistig i ferched a gwaith gydag ysgolion i helpu wrth ymgysylltu â Rhaglenni Cyfoethogi Ysgolion yn ogystal â gwasanaeth cofleidiol sy’n rhoi sgiliau digidol a chyflogadwyedd.  Mae’r cynllun peilot yn targedu cymunedau Sain Tathan, Llan-faes a Llanilltud Fawr lle mae gan y gymdeithas stoc dai.

Creu Hafog gydag Iechyd

 Mae Gweithredu dros Iechyd Meddwl Caerdydd a’r Fro mewn partneriaeth â Sefyll a Nexus, wedi cael cyllid i weithio gyda phobl sy’n wynebu problemau iechyd meddwl a’u gofalwyr yn y Fro wledig, grŵp sy’n anodd iawn eu cyrraedd. Bydd amrywiaeth o weithgareddau’n cael eu hwyluso gan gynnwys celf, drama, ysgrifennu creadigol, ffotograffiaeth a gweithdai crefft.  Bydd hwn yn gyfle i ddechrau sgyrsiau am iechyd meddwl ac anghenion cymorth yn ogystal â chael adborth i lywio gwasanaethau iechyd meddwl yn y Fro wledig.

community mapping - dream tree

Mapio Cymunedol

Rydym yn ymchwilio ac yn treialu ffyrdd gwahanol o fapio’r gwasanaethau a’r asedau mewn cymunedau, yn ogystal ag asesu anghenion y gymuned a blychau mewn gwasanaethau. Bydd hyn yn helpu cymunedau i nodi pa wasanaethau anstatudol 

y gallent fod am eu datblygu.

 

Cynllun Peilot Mapio Cymunedol