Top

Brig

Ynni Gwyrdd Cymunedol

Yn eich helpu chi i adnabod anghenion a chyfleoedd o ran ynni yn eich cymuned, a gweithio gyda chi i ymchwilio iddynt ymhellach.

 

Efallai fod gennych syniadau sy’n harneisio'r ynni yn eich pentref neu gymuned, neu efallai nad oes gennych unrhyw syniadau o gwbl ond hoffech archwilio'r potensial ar gyfer eich ardal, beth bynnag fo’r achos, hoffem glywed gennych. 

 

Green Community Energy

 

 

Cysylltwch i drafod eich syniadau.

 

Dyma rai projectau rydym yn eu cefnogi dan y thema hon.

Lightbulb

Her Werdd yr Ysgolion

Nod y project hwn oedd gweithio gydag ysgolion yn y Fro wledig i hybu diddordeb mewn ynni gwyrdd, a chodi ymwybyddiaeth ynghylch thema ‘Ynni Cymunedol Gwyrdd’ yn y gymuned ehangach. Gan ddefnyddio Modiwl ynni’r Ecoysgolion, fe greon ni her ynni rhwng ysgolion; bu disgyblion yn cynnal archwiliadau ynni yn eu cartrefi a'u cymunedau eu hunain.

Solar Panels

Digwyddiad Ynni Cymunedau Gwyrdd

Rydym yn bwriadu cynnal digwyddiad yn gynnar yn 2018 yn y Fro wledig i dynnu sylw at yr ystod o asiantaethau cymorth a’u gwaith gydag ynni cymunedol adnewyddadwy ac i roi sylw hefyd i brojectau cymunedol llwyddiannus. Byddwn yn gwahodd cynrychiolwyr a phreswylwyr y Fro Wledig. Daw rhagor o fanylion maes o law.