Temporary Neighbourhood Services Technical Officer / Swyddog Technegol Gwasanaethau Cymdogaethol Dros Dro

 

JobTable

Post Reference

Cyfeirnod y swydd

D-SRS-NS051 

 
   

Pay Details

Manylion am gyflog

Grade G, SCP 26 – 31 £23,866 - £28,221 p.a.

Gradd G, PCG 26 - 31 £23,866 - £28,221 y.f. 

Where applicable the Council operates a pool car scheme for business travel.

Where it is not suitable or possible to use a pool car, local car mileage or travel

expenses may apply, as determined by the Council.

Lle bo’n berthnasol mae'r Cyngor yn gweithredu cynllun cronfa geir ar gyfer

teithio busnes. Lle nad yw'n addas neu bosibl defnyddio cronfa geir, gall milltiroedd

car lleol neu gostau teithio fod yn berthnasol, fel y penderfynir gan y Cyngor.

   

Service

Gwasanaeth

Shared Regulatory Services

Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir 

   

Location

Lleoliad

Based mainly in Cardiff, but will be required to operate across Cardiff, the Vale and Bridgend as required.

Wedi ei leoli yng Nghaerdydd yn bennaf ond bydd disgwyl hefyd i weithredu hyd a lled y Fro a Pen y Bont ar Ogwr yn ôl yr angen 

   

Permanent / Temporary

Parhaol / Dros Dro

Temporary, up to October 2019, due to Maternity Cover

Dros Dro, hyd at fis Hydreff 2019, oherwydd cyflenwi mamolaeth 

   

Live Date

Dyddiad Agor

06.11.18 
   

Closing Date

Dyddiad cau

20.11.18 
   

Closing Times

Oriau cau

17:00

   

Further Information

Gwybodaeth bellach

Days / Hours of Work
Diwrnodau / Oriau Gwaith

5 days / 37 hours per week

5 niwrnod / 37 awr 

 

Brief Description of Post

Disgrifiad byr o’r swydd

You will be part of an extremely busy frontline service providing a response to a range of Pollution Control issues.  You will be required to assess nuisance, serve statutory  notices and gather evidence to present in court. The post is predominantly based in Cardiff but may be required to cover Shared Regulatory Services  region.  You will be expected to participate in a rota of officers providing cover to the out of hours reactive noise service in Cardiff

Byddwch yn rhan o wasanaeth rheng flaen brysur sy'n  ymateb i amrywiaeth o faterion rheoli llygredd.  Bydd yn ofynnol i chi asesu niwsans, cyflwyno rhybyddion statudol a chasglu tystiolaeth er mwyn cyflwuno mewn llys barn. Mae'r swydd wedi'i lleoli'n bennaf yng Nghaerdydd ond efallai y bydd gofyn ir deliad swydd deithio is ardaloedd eraill o few ardal Gasanaethau Rheoliadol a Rennir.  Bydd disgwyl i chi gymryd rhan mewn rota o swyddogion yn cyflenwi ar gyfer y gwasanaeth sŵn  y tu allan i oriau arferol y swyddfa yng Nghaerdydd 

 

DBS Check Required (For further information, please visit DBS)

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd? (Am ragor o wybodaeth ewch i DBS)

None

Dim

  

For Further Information Contact

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â

Sian James

  

  • 07816 293063

 

 

Please note - if there are no Job Descriptions / Person Specifications attached to a vacancy, then there are not any available.  These documents are available in large print and other formats upon Request.

 

Nodwch - os nad oes Disgrifiadau Swydd / Manylebau Person ynghlwm wrth swydd wag, yna nid oes un ar gael.  Mae’r dogfennau hyn ar gael mewn print bras a fformatiau eraill drwy holi.

 

Application Information

In view of the large number of Application Forms which are currently being submitted individual applications are not acknowledged.  Consequently if you do not hear from us within four weeks of the closing date, please assume that your application is unsuccessful on this occasion. In which case you are thanked for the interest you have shown in applying for a position within the Council.

 

The Council has implemented a local pay and grading structure along with associated terms and conditions for all posts within the remit of the Single Status / NJC for Local Government Services handbook. The provisions of the National handbook will apply where the local collective agreement is silent or where no alternative local policy/procedure or local terms and conditions exist.

 

Internal employees only - applicants for temporary positions on the basis of a secondment from their current position must obtain their manager's approval in writing prior to application.

 

Canvassing members of the Authority, directly or indirectly will disqualify the candidate. The Vale of Glamorgan Council is an equal opportunities employer, all appointments are made on merit. Applications for job share as well as full-time working are welcomed. Applications from Welsh speakers are welcome. Only completed application forms are accepted.

 

Gwybodaeth Cais 

Gan ystyried y nifer fawr o Ffurflenni Cais sy'n cael eu cyflwyno nid ydy ceisiadau unigol ar hyn o bryd yn cael eu cydnabod. O ganlyniad, os na fyddwch yn clywed gennym o fewn pedair wythnos i'r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol bod eich cais yn aflwyddiannus y tro hwn.  Yn yr achos yma, diolch i chi am y diddordeb rydych wedi'i ddangos trwy wneud cais am swydd o fewn y Cyngor.

 

Mae’r Cyngor wedi gweithredu strwythur talu a graddio lleol ynghyd ag amodau a thelerau cysylltiedig ar gyfer pob swydd o fewn cylch gwaith llawlyfr Statws Sengl / NJC ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth Leol. Bydd darpariaethau’r llawlyfr Cenedlaethol yn berthnasol pan fo’r cydgytundeb lleol yn fud neu pan nad oes polisi / gweithdrefn leol arall neu amodau a thelerau lleol eraill yn bodoli.

 

Cyflogon mewnol yn unig - mae angen i ymgeiswyr ar gyfer swyddi dros dro ar sail secondiad o'u swydd bresennol gael cymeradwyaeth eu rheolwr yn ysgrifenedig cyn gwneud cais.

 

Bydd canfasio aelodau'r Cyngor, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn anghymwyso'r ymgeisydd. Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gyflogwr cyfle cyfartal, gwneir holl apwyntiadau ar sail gallu. Croesawir ceisiadau ar gyfer rhannu gwaith yn ogystal a gweithio llawn amser. Croesawir ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Ffurflenni cais cyflawn yn unig a dderbynnir.

 

Enquiries

Please note all requests for application packs for advertised vacancies should be directed to Contact OneVale on 01446 700111.

  

Ymholiadau

Dylid cyfeirio pob cais am becynnau cais ar gyfer swyddi wedi’u hysbysebu i Contact OneVale ar 01446 700111.

  

Returning your application form to us

Return e-mail applications to: recruitment@valeofglamorgan.gov.uk and you will receive an e-mailed confirmation of receipt, normally within 48 hours.

 

or return to:

 

Employee Services

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices

Holton Road

Barry

Vale of Glamorgan

CF63 4RU

 

 

Please ensure you use the correct postage for your application

 

CV's are not accepted.  Should you wish to apply for an advertised vacancy the submission of a completed Vale of Glamorgan Council job application form is necessary.

 

A flexible and generous relocation package may be available for these posts.

 

Dychwelyd eich ffurflen gais atom

Anfonwch geisiadau e-bost i: recruitment@valeofglamorgan.gov.uk a chewch gadarnhad dros e-bost ein bod wedi'i dderbyn, fel arfer o fewn 48 awr.

 

neu dychwelyd i:

 

Gwasanaethau Cyflogeion

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holltwn

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RU

 

 

Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r tâl post cywir ar gyfer eich cais

 

Nid yw CV yn cael eu derbyn. Os hoffech wneud cais am swydd wag a hysbysebir mai cyflwyno ffurflen gais Cyngor Bro Morgannwg am swydd yn angenrheidiol.

 

Gallai pecyn adleoli hyblyg a hael fod ar gael ar gyfer y swyddi hyn.