Top

Top

Current External Vacancies / Swyddi Gwag Cyfredol

  

Job Notifications / Hysbysiad Swyddi

Sign up for e-mail notifications of new jobs 
Cofrestwch am hysbysiad swyddi newydd

 

A number of our vacancies require a DBS check. For further information, please visit Disclosure and Barring Service
Mae nifer o'n swyddi gwag angen gwiriad DBS. Am ragor o wybodaeth ewch i Disclosure and Barring Service

 

You can now apply for many of our jobs online and submit your application via e-mail. You will receive an e-mailed confirmation of receipt normally within 48 hours.  Look out for the 'Apply online' links.

 

These documents are available in large print and other formats upon Request.

 

Gallwch wneud cais am nifer o'n swyddi ar-lein erbyn hyn, a chyflwyno'ch cais drwy e-bost. Byddwch yn derbyn cadarnhad drwy e-bost ar ôl i ni ei dderbyn, fel arfer o fewn 48 awr. Edrychwch allan am y dolenni 'Gwneud cais ar-lein'. 

 

Mae’r dogfennau hyn ar gael mewn print bras a fformatiau eraill drwy holi. 

 

 

Privacy Notice - Human Resources / Hysbysiad Preifatrwydd - Adnoddau Dynol

 

Please find below the Privacy Notice for Human Resources. This Privacy Notice forms part of the Councils full Privacy Notice which can be found on www.valeofglamorgan.gov.uk.

 

Gweler isod y Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Adnoddau Dynol. Mae'r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn rhan o Hysbysiad Preifatrwydd llawn y Cynghorau, sydd i'w gweld ar www.valeofglamorgan.gov.uk.

 

 

Please note - if there are no Job Descriptions / Person Specifications attached to a vacancy, then there are not any available.

 

In view of the large number of Application Forms which are currently being submitted individual applications are not acknowledged.  Consequently if you do not hear from us within four weeks of the closing date, please assume that your application is unsuccessful on this occasion. In which case you are thanked for the interest you have shown in applying for a position within the Council.

 

CV's are not accepted.  Should you wish to apply for an advertised vacancy the submission of a completed Vale of Glamorgan Council job application form is necessary.

 

Internal employees only - applicants for temporary positions on the basis of a secondment from their current position must obtain their manager's approval in writing prior to application.

 

Nodwch - os nad oes Disgrifiadau Swydd / Manylebau Person ynghlwm wrth swydd wag, yna nid oes un ar gael.

 

Gan ystyried y nifer fawr o Ffurflenni Cais sy'n cael eu cyflwyno nid ydy ceisiadau unigol ar hyn o bryd yn cael eu cydnabod. O ganlyniad, os na fyddwch yn clywed gennym o fewn pedair wythnos i'r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol bod eich cais yn aflwyddiannus y tro hwn.  Yn yr achos yma, diolch i chi am y diddordeb rydych wedi'i ddangos trwy wneud cais am swydd o fewn y Cyngor.

 

Nid yw CV yn cael eu derbyn. Os hoffech wneud cais am swydd wag a hysbysebir mai cyflwyno ffurflen gais Cyngor Bro Morgannwg am swydd yn angenrheidiol.

 

Cyflogon mewnol yn unig - mae angen i ymgeiswyr ar gyfer swyddi dros dro ar sail secondiad o'u swydd bresennol gael cymeradwyaeth eu rheolwr yn ysgrifenedig cyn gwneud cais.