Top

Top

Part Time Sessional Adult Tutor (Relief) / Tiwtor Sesiynol Dros Dro i Oedolion (Cyflenwi)

 

JobTable

Post Reference

Cyfeirnod y swydd

Y/TR/CE100 
   

Pay Details

Manylion am gyflog

JNC Youth and Community Professional Range Point 14

Graddfa Gweithwyr Proffesiynol Ieuenctid a Chymuned Cydgyngor Trafod Telerau Pwynt 14 

   

Service

Gwasanaeth

Strategy, Community Learning & Resources

Pennaeth Strategaeth, Dysgu Cymunedol ac Adnoddau 

   

Location

Lleoliad

Various

Amrywiol 
   

Permanent/Temporary 

Parhaol / Dros Dro

Relief

Cyflenwi
   

Live Date

Dyddiad Agor

14.09.16
   

Closing Date

Dyddiad cau

Currently ongoing

Yn gyfredol 

 

Further Information

Gwybodaeth bellach

Days / Hours of Work
Diwrnodau / Oriau Gwaith

Various part time sessions as required. Sessions are typically of 2-5 hours duration and take place mornings afternoons, or evenings. Course duration will vary from 3 to 30 weeks and may include one day workshops and taster courses.

Sesiynau rhan amser amrywiol fel bo angen. Mae sesiynau fel arfer yn 2.5 awr o hyd ac yn digwydd yn y boreau, prynhawniau neu gyda’r nos. Bydd y cyrsiau’n parhau am gyfnod rhwng 3 a 30 wythnos a gall gynnwys gweithdai undydd a chyrsiau blasu.

 

Brief Description of Post

Disgrifiad byr o’r swydd

Part time sessional tutors are required for a range of Adult Education programmes across the Vale of Glamorgan.

Currently tutors are required in the following subjects:

Essential Skills, English and Maths, ESOL (English for Speakers of Other Languages), Digital Skills,, First Aid, Skills for the Workplace, Welsh for Adults

Mae angen tiwtoriaid sesiynau rhan amser ar gyfer ystod o gyrsiau Addysg i Oedolion ym Mro Morgannwg.

Ar hyn o bryd mae angen tiwtoriaid ar gyfer y pynciau isod:

Sgiliau Hanfodol; Mathemateg a Saesneg, ESOL (Saesneg I Siaradwyr Ieithoedd Eraill), Digidol Sgiliau Cyntaf Sylfaenol, Sgiliau ar gyfer y gweithle, Cymraeg i Oedolion.

 

DBS Check Required

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

None

Dim 

 

For Further Information Contact

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Deborah Lewis 

  • 01446 733762

 

Application Information

The Council has implemented a local pay and grading structure along with associated terms and conditions for all posts within the remit of the Single Status / NJC for Local Government Services handbook. The provisions of the National handbook will apply where the local collective agreement is silent or where no alternative local policy/procedure or local terms and conditions exist.

 

Gwybodaeth Cais 

Mae’r Cyngor wedi gweithredu strwythur talu a graddio lleol ynghyd ag amodau a thelerau cysylltiedig ar gyfer pob swydd o fewn cylch gwaith llawlyfr Statws Sengl / NJC ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth Leol. Bydd darpariaethau’r llawlyfr Cenedlaethol yn berthnasol pan fo’r cydgytundeb lleol yn fud neu pan nad oes polisi / gweithdrefn leol arall neu amodau a thelerau lleol eraill yn bodoli.

 

Enquiries

Please note all requests for application packs for advertised vacancies should be directed to Contact OneVale on 01446 700111.

 

Candidates can download a Job Application Pack above. You can also download a copy of our Equal Opportunities Policy and Environment Policy.

 

Ymholiadau

Dylid cyfeirio pob cais am becynnau cais ar gyfer swyddi wedi’u hysbysebu i Contact OneVale ar 01446 700111.

 

Gall ymgeiswyr lawrlwytho Pecyn Cais Swydd uchod. Gallwch hefyd lawrlwytho copi o’n Polisi Cyfle Cyfartal a’n Polisi Amgylchedd.

  

Returning your application form to us

Return e-mail applications to: recruitment@valeofglamorgan.gov.uk and you will receive an e-mailed confirmation of receipt, normally within 48 hours.

 

or return to:

 

Employee Services

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices

Holton Road

Barry

Vale of Glamorgan

CF63 4RU

 

 

Please ensure you use the correct postage for your application

 

 

Communication by Internet e-mail is not secure as messages can be intercepted and read by someone else. Therefore we strongly advise you not to e-mail any information which, if disclosed to unrelated third parties, would be likely to cause you distress. If you have an enquiry of this nature please provide a postal address to allow us to communicate with you in a more secure way. If you want us to respond by e-mail you must realise that there can be no guarantee of privacy.

 

A flexible and generous relocation package may be available for these posts.

 

Dychwelyd eich ffurflen gais atom

Anfonwch geisiadau e-bost i:  recruitment@valeofglamorgan.gov.uk a chewch gadarnhad dros e-bost ein bod wedi'i dderbyn, fel arfer o fewn 48 awr.

 

Neu dychwelyd i:

 

Employee Services

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holltwn

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RU

 

 

Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r tâl post cywir ar gyfer eich cais

 

 

Nid yw cyfathrebu dros e-bost y rhyngrwyd yn ddiogel oherwydd gall rhywun arall gipio a darllen y negeseuon. Felly, bydden ni’n eich argymell i beidio ag e-bostio unrhyw wybodaeth, a fyddai pe bai’n cael ei ddatgelu i drydydd parti, yn debygol o achosi gofid i chi. Os oes gennych unrhyw ymholiad o’r natur hwn rhowch gyfeiriad post i’n galluogi ni i gyfathrebu gyda chi mewn ffordd fwy diogel. Os ydych eisiau i ni ymateb dros e-bost rhaid i chi sylweddoli na allwn sicrhau preifatrwydd.

 

Gallai pecyn adleoli hyblyg a hael fod ar gael ar gyfer y swyddi hyn.

  

Additional Information

Canvassing members of the Authority, directly or indirectly will disqualify the candidate. The Vale of Glamorgan Council is an equal opportunities employer, all appointments are made on merit. Applications for job share as well as full-time working are welcomed. Applications from Welsh speakers are welcome. Only completed application forms are accepted.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd canfasio aelodau'r Cyngor, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn anghymwyso'r ymgeisydd. Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gyflogwr cyfle cyfartal, gwneir holl apwyntiadau ar sail gallu. Croesawir ceisiadau ar gyfer rhannu gwaith yn ogystal a gweithio llawn amser. Croesawir ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Ffurflenni cais cyflawn yn unig a dderbynnir.