Athro/athrawes Cyfnod Sylfaen

 

Post Reference

Cyfeirnod y swydd

A-PYG2 
   

Pay Details

Manylion am gyflog

Prif Raddfa 

Where applicable the Council operates a pool car scheme for business travel. Where it is not suitable or possible to use a pool car, local car mileage or travel expenses may apply, as determined by the Council.

Lle bo’n berthnasol mae'r Cyngor yn gweithredu cynllun cronfa geir ar gyfer teithio busnes. Lle nad yw'n addas neu bosibl defnyddio cronfa geir, gall milltiroedd car lleol neu gostau teithio fod yn berthnasol, fel y penderfynir gan y Cyngor.

   

Service

Gwasanaeth

Ysgolion
   

Location

Lleoliad

Pen-y-Garth, Penarth 
   

Permanent/Temporary

Parhaol/Dros Dro

Dros dro  
   

Live Date

Dyddiad Agor

06.11.18
   

Closing Date

Dyddiad cau

20.11.18
   

Closing Time

Oriau cau

17:00

 

Further Information

Gwybodaeth bellach

Days / Hours of Work

Diwrnodau / Oriau Gwaith

Rhan amser (0.4) o Ionawr 2019- Gorffennaf 2019 

 

Brief Description of Post

Disgrifiad byr o’r swydd

Yn dilyn apwyntiad athrawes blwyddyn 4 i gefnogi ysgolion yn y Consortiwm hoffwn benodi athro /athrawes brofiadol sy’n meddu ar sgiliau addysgu ardderchog i rannu swydd ac i weithio am ddeuddydd ar ddiwedd yr wythnos. Er nad oes cyfrifoldeb pwnc penodol ynghlwm wrth y swydd hon – bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus gymryd cyfrifoldeb fel rhan o ddatblygiad proffesiynol parhaus.

This post is for a Teacher where the ability to communicate in Welsh is essential 

 

DBS Check Required (For further information, please visit DBS)

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd? (Am ragor o wybodaeth ewch i DBS)

Manwl

 

 For Further Information Contact

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Iona Edwards am sgwrs benodol am ofynion y swydd ar  

  • 02920 700262

  

Please note - if there are no Job Descriptions / Person Specifications attached to a vacancy, then there are not any available.  These documents are available in large print and other formats upon Request.

 

Nodwch - os nad oes Disgrifiadau Swydd / Manylebau Person ynghlwm wrth swydd wag, yna nid oes un ar gael.  Mae’r dogfennau hyn ar gael mewn print bras a fformatiau eraill drwy holi.

 

Application Information

In view of the large number of Application Forms which are currently being submitted individual applications are not acknowledged.  Consequently if you do not hear from us within four weeks of the closing date, please assume that your application is unsuccessful on this occasion. In which case you are thanked for the interest you have shown in applying for a position within the Council.

 

The Council has implemented a local pay and grading structure along with associated terms and conditions for all posts within the remit of the Single Status / NJC for Local Government Services handbook. The provisions of the National handbook will apply where the local collective agreement is silent or where no alternative local policy/procedure or local terms and conditions exist.

 

Internal employees only - applicants for temporary positions on the basis of a secondment from their current position must obtain their manager's approval in writing prior to application.

 

Canvassing members of the Authority, directly or indirectly will disqualify the candidate. The Vale of Glamorgan Council is an equal opportunities employer, all appointments are made on merit. Applications for job share as well as full-time working are welcomed. Applications from Welsh speakers are welcome. Only completed application forms are accepted.

 

Gwybodaeth Cais 

Gan ystyried y nifer fawr o Ffurflenni Cais sy'n cael eu cyflwyno nid ydy ceisiadau unigol ar hyn o bryd yn cael eu cydnabod. O ganlyniad, os na fyddwch yn clywed gennym o fewn pedair wythnos i'r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol bod eich cais yn aflwyddiannus y tro hwn.  Yn yr achos yma, diolch i chi am y diddordeb rydych wedi'i ddangos trwy wneud cais am swydd o fewn y Cyngor.

 

Mae’r Cyngor wedi gweithredu strwythur talu a graddio lleol ynghyd ag amodau a thelerau cysylltiedig ar gyfer pob swydd o fewn cylch gwaith llawlyfr Statws Sengl / NJC ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth Leol. Bydd darpariaethau’r llawlyfr Cenedlaethol yn berthnasol pan fo’r cydgytundeb lleol yn fud neu pan nad oes polisi / gweithdrefn leol arall neu amodau a thelerau lleol eraill yn bodoli.

 

Cyflogon mewnol yn unig - mae angen i ymgeiswyr ar gyfer swyddi dros dro ar sail secondiad o'u swydd bresennol gael cymeradwyaeth eu rheolwr yn ysgrifenedig cyn gwneud cais.

 

Bydd canfasio aelodau'r Cyngor, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn anghymwyso'r ymgeisydd. Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gyflogwr cyfle cyfartal, gwneir holl apwyntiadau ar sail gallu. Croesawir ceisiadau ar gyfer rhannu gwaith yn ogystal a gweithio llawn amser. Croesawir ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Ffurflenni cais cyflawn yn unig a dderbynnir.

 

Enquiries

Please note all requests for application packs for advertised vacancies should be directed to Contact OneVale on 01446 700111.

  

Ymholiadau

Dylid cyfeirio pob cais am becynnau cais ar gyfer swyddi wedi’u hysbysebu i Contact OneVale ar 01446 700111.

  

Returning your application form to us

 

Ysgol Pen y Garth,

Redlands Road,

Penarth,

CF64 1QN

 

 

Please ensure you use the correct postage for your application

 

CV's are not accepted.  Should you wish to apply for an advertised vacancy the submission of a completed Vale of Glamorgan Council job application form is necessary.

 

A flexible and generous relocation package may be available for these posts.

 

Dychwelyd eich ffurflen gais atom

 

 

Ysgol Pen y Garth,

Redlands Road,

Penarth,

CF64 1QN

 

 

Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r tâl post cywir ar gyfer eich cais

 

Nid yw CV yn cael eu derbyn. Os hoffech wneud cais am swydd wag a hysbysebir mai cyflwyno ffurflen gais Cyngor Bro Morgannwg am swydd yn angenrheidiol.

 

Gallai pecyn adleoli hyblyg a hael fod ar gael ar gyfer y swyddi hyn.