Top

Top

Deputy Headteacher

 

Post Reference

Cyfeirnod y swydd

ASCWDHT 
   

Pay Details

Manylion am gyflog

Salary Range L5 – L9 
   

Service

Gwasanaeth

Schools
   

Location

Lleoliad

All Saints C/W Primary School 
   

Permanent/Temporary 

Parhaol/Dros Dro
Permanent 
   

Live Date

Dyddiad Agor

14.02.18
   

Closing Date

Dyddiad cau

08.03.18
   

Closing Time

Oriau cau

17:00

 

Further Information

Gwybodaeth bellach

Days / Hours of Work

Diwrnodau / Oriau Gwaith

Mon – Friday   Full time 

 

Brief Description of Post

Disgrifiad byr o’r swydd

The Governing Body of All Saints Church in Wales Primary School is looking to appoint an outstanding Deputy Head Teacher for September 2018.  All Saints is an excellent, lively and thriving Green Category Church in Wales school which sits at the heart of the parish and the local community. 

We are seeking an inspirational leader with a passion for providing the very best for all our learners, and ensuring the wellbeing of everyone involved with the life of our highly effective school.

Open Afternoon – Friday 2nd March 1.30 pm - 3 pm

Closing Date – Thursday 8th March 2018

Shortlisting – 13th March 2018

Interviews – 20th & 21st March 2018 

 

DBS Check Required

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Enhanced 

 

For Further Information Contact

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Mrs A Germon

Office Manager 

  • 01446 745726

  

Enquiries

Please note all requests for application packs for advertised vacancies should be directed to Contact OneVale on 01446 700111.

 

Candidates can download a Job Application Pack above. You can also download a copy of our Equal Opportunities Policy and Environment Policy.

 

Ymholiadau

Dylid cyfeirio pob cais am becynnau cais ar gyfer swyddi wedi’u hysbysebu i Contact OneVale ar 01446 700111.

 

Gall ymgeiswyr lawrlwytho Pecyn Cais Swydd uchod. Gallwch hefyd lawrlwytho copi o’n Polisi Cyfle Cyfartal a’n Polisi Amgylchedd.

  

Returning your application form to us

Completed applications are to be returned to:

 

jmorgan@valeofglamorgan.gov.uk 

 

or 

 

Mr John Sparks

Head of Governor Support

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices

Holton Road

Barry

CF63 4RU 

 

Please ensure you use the correct postage for your application!

 

Communication by Internet e-mail is not secure as messages can be intercepted and read by someone else. Therefore we strongly advise you not to e-mail any information which if disclosed to unrelated third parties would be likely to cause you distress If you have an enquiry of this nature please provide a postal address to allow us to communicate with you in a more secure way. If you want us to respond by e-mail you must realise that there can be no guarantee of privacy.

 

A flexible and generous relocation package may be available for these posts.

 

Dychwelyd eich ffurflen gais atom

Dylid dychwelyd ceisiadau wedi’u cwblhau i:

 

jmorgan@valeofglamorgan.gov.uk 

 

neu

 

Mr John Sparks

Head of Governor Support

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices

Holton Road

Barry CF63 4RU 

  

Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r tâl post cywir ar gyfer eich cais

 

Nid yw cyfathrebu dros e-bost y rhyngrwyd yn ddiogel oherwydd gall rhywun arall gipio a darllen y negeseuon. Felly, bydden ni’n eich argymell i beidio ag e-bostio unrhyw wybodaeth, a fyddai pe bai’n cael ei ddatgelu i drydydd parti, yn debygol o achosi gofid i chi. Os oes gennych unrhyw ymholiad o’r natur hwn rhowch gyfeiriad post i’n galluogi ni i gyfathrebu gyda chi mewn ffordd fwy diogel. Os ydych eisiau i ni ymateb dros e-bost rhaid i chi sylweddoli na allwn sicrhau preifatrwydd.

 

Gallai pecyn adleoli hyblyg a hael fod ar gael ar gyfer y swyddi hyn.

  

Additional Information

Canvassing members of the Authority, directly or indirectly will disqualify the candidate. The Vale of Glamorgan Council is an equal opportunities employer, all appointments are made on merit. Applications for job share as well as full-time working are welcomed. Applications from Welsh speakers are welcome. Only completed application forms are accepted.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd canfasio aelodau'r Cyngor, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn anghymwyso'r ymgeisydd. Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gyflogwr cyfle cyfartal, gwneir holl apwyntiadau ar sail gallu. Croesawir ceisiadau ar gyfer rhannu gwaith yn ogystal a gweithio llawn amser. Croesawir ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Ffurflenni cais cyflawn yn unig a dderbynnir.