Top

Top

Deputy Headteacher

 

Post Reference

Cyfeirnod y swydd

JPPS/DHT 
   

Pay Details

Manylion am gyflog

Starting L6 – L10 
   

Service

Gwasanaeth

Schools
   

Location

Lleoliad

Jenner Park Primary School
   

Permanent/Temporary 

Parhaol/Dros Dro
Permanent 
   

Live Date

Dyddiad Agor

08.11.17
   

Closing Date

Dyddiad cau

23.11.17
   

Closing Time

Oriau cau

17:00

 

Further Information

Gwybodaeth bellach

Days / Hours of Work

Diwrnodau / Oriau Gwaith

Full Time 

 

Brief Description of Post

Disgrifiad byr o’r swydd

To work alongside the Headteacher undertaking and supporting the strategic direction of the school. 

 

DBS Check Required

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Enhanced 

 

For Further Information Contact

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Mr D J Morris (Head Teacher) 

  • 01446 735587

  

 

Enquiries

Please note all requests for application packs for advertised vacancies should be directed to Contact OneVale on 01446 700111.

 

Candidates can download a Job Application Pack above. You can also download a copy of our Equal Opportunities Policy and Environment Policy.

 

Ymholiadau

Dylid cyfeirio pob cais am becynnau cais ar gyfer swyddi wedi’u hysbysebu i Contact OneVale ar 01446 700111.

 

Gall ymgeiswyr lawrlwytho Pecyn Cais Swydd uchod. Gallwch hefyd lawrlwytho copi o’n Polisi Cyfle Cyfartal a’n Polisi Amgylchedd.

  

Returning your application form to us

Completed applications are to be returned to:

 

Jeremy Morgan

Governor Support Unit

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices

Holton Road

Barry

CF63 4RU

 

Please ensure you use the correct postage for your application!

 

Communication by Internet e-mail is not secure as messages can be intercepted and read by someone else. Therefore we strongly advise you not to e-mail any information which if disclosed to unrelated third parties would be likely to cause you distress If you have an enquiry of this nature please provide a postal address to allow us to communicate with you in a more secure way. If you want us to respond by e-mail you must realise that there can be no guarantee of privacy.

 

A flexible and generous relocation package may be available for these posts.

 

Dychwelyd eich ffurflen gais atom

Dylid dychwelyd ceisiadau wedi’u cwblhau i:

 

Jeremy Morgan

Governor Support Unit

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices

Holton Road

Barry

CF63 4RU

 

 

Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r tâl post cywir ar gyfer eich cais

 

Nid yw cyfathrebu dros e-bost y rhyngrwyd yn ddiogel oherwydd gall rhywun arall gipio a darllen y negeseuon. Felly, bydden ni’n eich argymell i beidio ag e-bostio unrhyw wybodaeth, a fyddai pe bai’n cael ei ddatgelu i drydydd parti, yn debygol o achosi gofid i chi. Os oes gennych unrhyw ymholiad o’r natur hwn rhowch gyfeiriad post i’n galluogi ni i gyfathrebu gyda chi mewn ffordd fwy diogel. Os ydych eisiau i ni ymateb dros e-bost rhaid i chi sylweddoli na allwn sicrhau preifatrwydd.

 

Gallai pecyn adleoli hyblyg a hael fod ar gael ar gyfer y swyddi hyn.

  

Additional Information

Canvassing members of the Authority, directly or indirectly will disqualify the candidate. The Vale of Glamorgan Council is an equal opportunities employer, all appointments are made on merit. Applications for job share as well as full-time working are welcomed. Applications from Welsh speakers are welcome. Only completed application forms are accepted.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd canfasio aelodau'r Cyngor, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn anghymwyso'r ymgeisydd. Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gyflogwr cyfle cyfartal, gwneir holl apwyntiadau ar sail gallu. Croesawir ceisiadau ar gyfer rhannu gwaith yn ogystal a gweithio llawn amser. Croesawir ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Ffurflenni cais cyflawn yn unig a dderbynnir.

Share on facebook Like us on Facebook