Families First Wellbeing Youth Mentor Mentor / Lles Ieuenctid Teuluoedd yn Gyntaf

 

Post Reference

Cyfeirnod y swydd

Y-YS-WB006 
   

Pay Details

Manylion am gyflog

JNC Youth & Community Support Worker Range – Pt12

Gweithiwr Cymorth Cymunedol ac Ieuenctid y Cydgyngor Trafod Telerau Ystod - Pt12 

Where applicable the Council operates a pool car scheme for business travel. Where it is not suitable or possible to use a pool car, local car mileage or travel expenses may apply, as determined by the Council.

Lle bo’n berthnasol mae'r Cyngor yn gweithredu cynllun cronfa geir ar gyfer teithio busnes. Lle nad yw'n addas neu bosibl defnyddio cronfa geir, gall milltiroedd car lleol neu gostau teithio fod yn berthnasol, fel y penderfynir gan y Cyngor.

   

Service

Gwasanaeth

Achievement for All

Cyflawniad I Bawb dau 
   

Location

Lleoliad

Civic Offices, Barry

Swyddfeydd Dinesig, Y Barri 
   

Permanent/Temporary 

Parhaol/Dros Dro

Temporary until 31.03.19 due to grant funding

Dros dro tan 31.03.19 o ganlyniad i arian grant 
   

Live Date

Dyddiad Agor

06.11.18
   

Closing Date

Dyddiad cau

20.11.18
   

Closing Time

Oriau cau

17:00

 

Further Information

Gwybodaeth bellach 

Days / Hours of Work

Diwrnodau / Oriau Gwaith

37hours per week/ 52 weeks including evenings and weekends

37 awr yr wythnos/ 52 wythnos gan gynnwys gyda’r nos ac ar benwythnosau 

 

Brief Description of Post

Disgrifiad byr o’r swydd

We are looking for a motivated person with an understanding of mentoring interventions to deliver Families First Wellbeing Youth Mentoring project outcomes to vulnerable children and young people across the Vale fo Glamorgan in various locations. This may include some evening work supporting projects and after school developments.

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig gyda dealltwriaeth o ymyriadau mentora i gyflawni canlyniadau project Mentora Lles Ieuenctid Teuluoedd yn Gyntaf ar gyfer plant a phobl ifanc agored i niwed ledled y Fro mewn lleoliadau amrywiol. Gallai hyn gynnwys gweithio gyda’r nos yn cefnogi projectau a datblygiadau ar ôl ysgol. 

 

DBS Check Required (For further information, please visit  DBS)

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd? (Am ragor o wybodaeth ewch i  DBS)

Enhanced

Manwl 

 

For Further Information Contact

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â

Ve Van de Voorde 

  • 01446 709308

  

Please note - if there are no Job Descriptions / Person Specifications attached to a vacancy, then there are not any available.  These documents are available in large print and other formats upon Request.

 

Nodwch - os nad oes Disgrifiadau Swydd / Manylebau Person ynghlwm wrth swydd wag, yna nid oes un ar gael.  Mae’r dogfennau hyn ar gael mewn print bras a fformatiau eraill drwy holi.

 

Application Information

In view of the large number of Application Forms which are currently being submitted individual applications are not acknowledged.  Consequently if you do not hear from us within four weeks of the closing date, please assume that your application is unsuccessful on this occasion. In which case you are thanked for the interest you have shown in applying for a position within the Council.

 

The Council has implemented a local pay and grading structure along with associated terms and conditions for all posts within the remit of the Single Status / NJC for Local Government Services handbook. The provisions of the National handbook will apply where the local collective agreement is silent or where no alternative local policy/procedure or local terms and conditions exist.

 

Internal employees only - applicants for temporary positions on the basis of a secondment from their current position must obtain their manager's approval in writing prior to application.

 

Canvassing members of the Authority, directly or indirectly will disqualify the candidate. The Vale of Glamorgan Council is an equal opportunities employer, all appointments are made on merit. Applications for job share as well as full-time working are welcomed. Applications from Welsh speakers are welcome. Only completed application forms are accepted.

 

Gwybodaeth Cais 

Gan ystyried y nifer fawr o Ffurflenni Cais sy'n cael eu cyflwyno nid ydy ceisiadau unigol ar hyn o bryd yn cael eu cydnabod. O ganlyniad, os na fyddwch yn clywed gennym o fewn pedair wythnos i'r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol bod eich cais yn aflwyddiannus y tro hwn.  Yn yr achos yma, diolch i chi am y diddordeb rydych wedi'i ddangos trwy wneud cais am swydd o fewn y Cyngor.

 

Mae’r Cyngor wedi gweithredu strwythur talu a graddio lleol ynghyd ag amodau a thelerau cysylltiedig ar gyfer pob swydd o fewn cylch gwaith llawlyfr Statws Sengl / NJC ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth Leol. Bydd darpariaethau’r llawlyfr Cenedlaethol yn berthnasol pan fo’r cydgytundeb lleol yn fud neu pan nad oes polisi / gweithdrefn leol arall neu amodau a thelerau lleol eraill yn bodoli.

 

Cyflogon mewnol yn unig - mae angen i ymgeiswyr ar gyfer swyddi dros dro ar sail secondiad o'u swydd bresennol gael cymeradwyaeth eu rheolwr yn ysgrifenedig cyn gwneud cais.

 

Bydd canfasio aelodau'r Cyngor, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn anghymwyso'r ymgeisydd. Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gyflogwr cyfle cyfartal, gwneir holl apwyntiadau ar sail gallu. Croesawir ceisiadau ar gyfer rhannu gwaith yn ogystal a gweithio llawn amser. Croesawir ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Ffurflenni cais cyflawn yn unig a dderbynnir.

 

Enquiries

Please note all requests for application packs for advertised vacancies should be directed to Contact OneVale on 01446 700111.

  

Ymholiadau

Dylid cyfeirio pob cais am becynnau cais ar gyfer swyddi wedi’u hysbysebu i Contact OneVale ar 01446 700111.

  

Returning your application form to us

Return e-mail applications to:  recruitment@valeofglamorgan.gov.uk and you will receive an e-mailed confirmation of receipt, normally within 48 hours.

 

or return to:

 

Employee Services

Vale of Glamorgan Council

Civic Offices

Holton Road

Barry

Vale of Glamorgan

CF63 4RU

 

 

Please ensure you use the correct postage for your application

 

CV's are not accepted.  Should you wish to apply for an advertised vacancy the submission of a completed Vale of Glamorgan Council job application form is necessary.

 

A flexible and generous relocation package may be available for these posts.

 

Dychwelyd eich ffurflen gais atom

Anfonwch geisiadau e-bost i:  recruitment@valeofglamorgan.gov.uk a chewch gadarnhad dros e-bost ein bod wedi'i dderbyn, fel arfer o fewn 48 awr.

 

neu dychwelyd i:

 

Gwasanaethau Cyflogeion

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holltwn

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RU

 

 

Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r tâl post cywir ar gyfer eich cais

 

Nid yw CV yn cael eu derbyn. Os hoffech wneud cais am swydd wag a hysbysebir mai cyflwyno ffurflen gais Cyngor Bro Morgannwg am swydd yn angenrheidiol.

 

Gallai pecyn adleoli hyblyg a hael fod ar gael ar gyfer y swyddi hyn.