Top

Top

Head Teacher

 

Post Reference

Cyfeirnod y swydd

Gwen-HT 
   

Pay Details

Manylion am gyflog

Leadership Spine L13 - L19 
   

Service

Gwasanaeth

Schools
   

Location

Lleoliad

Gwenfô Church-in-Wales Primary School
   

Permanent/Temporary 

Parhaol/Dros Dro
Permanent 
   

Live Date

Dyddiad Agor

13.03.18
   

Closing Date

Dyddiad cau

29.03.18
   

Closing Time

Oriau cau

17:00

 

Further Information

Gwybodaeth bellach

Days / Hours of Work

Diwrnodau / Oriau Gwaith

Full Time 

 

Brief Description of Post

Disgrifiad byr o’r swydd

Head Teacher at GwenfôChurch-in-WalesPrimary school from September 2018. The candidate must be able to support and promote the Christian ethos of this recently inspected high performing primary school and nursery, and be able to lead, inspire, and motivate pupils and an experienced staff.

 

Shortlisting: w/b 16th April 2018

School Visit Open Day: Monday 23rd April 2018

Interviews: Tue/Wed 24th/25th April 2018 

 

DBS Check Required

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?

Enhanced 

 

For Further Information Contact

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

John Sparks

 

 

Enquiries

Please note all requests for application packs for advertised vacancies should be directed to Contact OneVale on 01446 700111.

 

Candidates can download a Job Application Pack above. You can also download a copy of our Equal Opportunities Policy and Environment Policy.

 

Ymholiadau

Dylid cyfeirio pob cais am becynnau cais ar gyfer swyddi wedi’u hysbysebu i Contact OneVale ar 01446 700111.

 

Gall ymgeiswyr lawrlwytho Pecyn Cais Swydd uchod. Gallwch hefyd lawrlwytho copi o’n Polisi Cyfle Cyfartal a’n Polisi Amgylchedd.

  

Returning your application form to us

Completed applications are to be returned to:

 

Mr J Sparks

Governor Support Unit

Civic Offices

Holton Road

Barry

CF63 4RU

 

Please ensure you use the correct postage for your application!

 

Communication by Internet e-mail is not secure as messages can be intercepted and read by someone else. Therefore we strongly advise you not to e-mail any information which if disclosed to unrelated third parties would be likely to cause you distress If you have an enquiry of this nature please provide a postal address to allow us to communicate with you in a more secure way. If you want us to respond by e-mail you must realise that there can be no guarantee of privacy.

 

A flexible and generous relocation package may be available for these posts.

 

Dychwelyd eich ffurflen gais atom

Dylid dychwelyd ceisiadau wedi’u cwblhau i:

 

Mr J Sparks

Governor Support Unit

Civic Offices

Holton Road

Barry

CF63 4RU 

 

Sicrhewch eich bod yn defnyddio'r tâl post cywir ar gyfer eich cais

 

Nid yw cyfathrebu dros e-bost y rhyngrwyd yn ddiogel oherwydd gall rhywun arall gipio a darllen y negeseuon. Felly, bydden ni’n eich argymell i beidio ag e-bostio unrhyw wybodaeth, a fyddai pe bai’n cael ei ddatgelu i drydydd parti, yn debygol o achosi gofid i chi. Os oes gennych unrhyw ymholiad o’r natur hwn rhowch gyfeiriad post i’n galluogi ni i gyfathrebu gyda chi mewn ffordd fwy diogel. Os ydych eisiau i ni ymateb dros e-bost rhaid i chi sylweddoli na allwn sicrhau preifatrwydd.

 

Gallai pecyn adleoli hyblyg a hael fod ar gael ar gyfer y swyddi hyn.

  

Additional Information

Canvassing members of the Authority, directly or indirectly will disqualify the candidate. The Vale of Glamorgan Council is an equal opportunities employer, all appointments are made on merit. Applications for job share as well as full-time working are welcomed. Applications from Welsh speakers are welcome. Only completed application forms are accepted.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd canfasio aelodau'r Cyngor, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn anghymwyso'r ymgeisydd. Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gyflogwr cyfle cyfartal, gwneir holl apwyntiadau ar sail gallu. Croesawir ceisiadau ar gyfer rhannu gwaith yn ogystal a gweithio llawn amser. Croesawir ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Ffurflenni cais cyflawn yn unig a dderbynnir.