Learning Support Assistant x 3

 

Post Reference

Cyfeirnod y swydd

LSA/2018 
   

Pay Details

Manylion am gyflog

Grade D, SCP 13 - 17 £17,391 - £18,672 p.a. pro rata  

Where applicable the Council operates a pool car scheme for business travel. Where it is not suitable or possible to use a pool car, local car mileage or travel expenses may apply, as determined by the Council.

Lle bo’n berthnasol mae'r Cyngor yn gweithredu cynllun cronfa geir ar gyfer teithio busnes. Lle nad yw'n addas neu bosibl defnyddio cronfa geir, gall milltiroedd car lleol neu gostau teithio fod yn berthnasol, fel y penderfynir gan y Cyngor.

   

Service

Gwasanaeth

Schools 
   

Location

Lleoliad

Pencoedtre High School, Barry 
   

Permanent/Temporary 

Parhaol/Dros Dro

Permanent 
   

Live Date

Dyddiad Agor

06.11.18
   

Closing Date

Dyddiad cau

20.11.18
   

Closing Time

Oriau cau

17:00

 

Further Information

Gwybodaeth bellach 

Days / Hours of Work

Diwrnodau / Oriau Gwaith

30 hours per week, 39 weeks per year (term-time) 

 

Brief Description of Post

Disgrifiad byr o’r swydd

Three well-motivated Learning Support Assistants are required to join our Learning Support Team from January 1st 2019.  The duties of the persons appointed will include supporting individual pupils and working with groups under the supervision of a teacher.  The persons will also be expected to undertake small group support programmes.  An element of the role may involve helping children to modify their inappropriate behaviour.  In addition, candidates will be expected to undertake a broad range of tasks, including clerical support such as photocopying and data input.  We are looking for lively, enthusiastic individuals who have good ICT skills and are strong team players.  Previous school experience is desirable but not essential. 

 

DBS Check Required (For further information, please visit DBS)

Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd? (Am ragor o wybodaeth ewch i DBS)

Enhanced 

 

For Further Information Contact

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â

Mrs Pat Pullin 

  • 01446 403502
  • ppullin.phs@halelearning.com

  

Please note - if there are no Job Descriptions / Person Specifications attached to a vacancy, then there are not any available.  These documents are available in large print and other formats upon Request.

 

Nodwch - os nad oes Disgrifiadau Swydd / Manylebau Person ynghlwm wrth swydd wag, yna nid oes un ar gael.  Mae’r dogfennau hyn ar gael mewn print bras a fformatiau eraill drwy holi.

 

Application Information

In view of the large number of Application Forms which are currently being submitted individual applications are not acknowledged.  Consequently if you do not hear from us within four weeks of the closing date, please assume that your application is unsuccessful on this occasion. In which case you are thanked for the interest you have shown in applying for a position within the Council.

 

The Council has implemented a local pay and grading structure along with associated terms and conditions for all posts within the remit of the Single Status / NJC for Local Government Services handbook. The provisions of the National handbook will apply where the local collective agreement is silent or where no alternative local policy/procedure or local terms and conditions exist.

 

Internal employees only - applicants for temporary positions on the basis of a secondment from their current position must obtain their manager's approval in writing prior to application.

 

Canvassing members of the Authority, directly or indirectly will disqualify the candidate. The Vale of Glamorgan Council is an equal opportunities employer, all appointments are made on merit. Applications for job share as well as full-time working are welcomed. Applications from Welsh speakers are welcome. Only completed application forms are accepted.

 

Gwybodaeth Cais 

Gan ystyried y nifer fawr o Ffurflenni Cais sy'n cael eu cyflwyno nid ydy ceisiadau unigol ar hyn o bryd yn cael eu cydnabod. O ganlyniad, os na fyddwch yn clywed gennym o fewn pedair wythnos i'r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol bod eich cais yn aflwyddiannus y tro hwn.  Yn yr achos yma, diolch i chi am y diddordeb rydych wedi'i ddangos trwy wneud cais am swydd o fewn y Cyngor.

 

Mae’r Cyngor wedi gweithredu strwythur talu a graddio lleol ynghyd ag amodau a thelerau cysylltiedig ar gyfer pob swydd o fewn cylch gwaith llawlyfr Statws Sengl / NJC ar gyfer Gwasanaethau Llywodraeth Leol. Bydd darpariaethau’r llawlyfr Cenedlaethol yn berthnasol pan fo’r cydgytundeb lleol yn fud neu pan nad oes polisi / gweithdrefn leol arall neu amodau a thelerau lleol eraill yn bodoli.

 

Cyflogon mewnol yn unig - mae angen i ymgeiswyr ar gyfer swyddi dros dro ar sail secondiad o'u swydd bresennol gael cymeradwyaeth eu rheolwr yn ysgrifenedig cyn gwneud cais.

 

Bydd canfasio aelodau'r Cyngor, naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn anghymwyso'r ymgeisydd. Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gyflogwr cyfle cyfartal, gwneir holl apwyntiadau ar sail gallu. Croesawir ceisiadau ar gyfer rhannu gwaith yn ogystal a gweithio llawn amser. Croesawir ceisiadau gan siaradwyr Cymraeg. Ffurflenni cais cyflawn yn unig a dderbynnir.

 

Enquiries

Please note all requests for application packs for advertised vacancies should be directed to CPat Pullin, Pencoedtre High School, Merthyr Dyfan Road, Barry, CF62 9YQ on 01446 403502 or ppullin.phs@halelearning.com

  

Ymholiadau

Dylid cyfeirio pob cais am becynnau cais ar gyfer swyddi wedi’u hysbysebu i Pat Pullin, Pencoedtre High School, Merthyr Dyfan Road, Barry, CF62 9YQ on 01446 403502 or ppullin.phs@halelearning.com

  

Returning your application form to us