5x60 logo

Cynllun 5x60

Nod 5x60 yw sbarduno disgyblion ysgol uwchradd i wneud mwy o ymarfer corff yn amlach, drwy eu hannog i wneud o leiaf 60 munud pum niwrnod yr wythnos.

 

Mae swyddogion cynllun 5x60 yn cynnal arolwg barn ymhlith disgyblion i lunio rhestr o’r gweithgareddau allgyrsiol yr hoffen nhw eu gwneud, ac yna mae’r swyddogion yn gweithredu i sicrhau bod cynifer o’r rhain ag sy’n bosibl yn digwydd yn ystod yr awr ginio ar ôl ysgol.

 

Y bwriad yw darparu rhaglen gymysg o chwaraeon a gweithgareddau fel y gal pawb wneud rhywbeth sydd at eu dant a dod yn fwy heini'r un pryd. Mae 5x60 yn rhoi cyfle i ddisgyblion roi cynnig ar rywbeth newydd neu fwynhau’r gweithgareddau maen nhw eisoes yn eu hoffi.

 

Mae’r fenter yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru a’i weithredu gan Chwaraeon Cymru. Fe’i chefnogi yn lleol gan Dîm Datblygu Chwaraeon a Chwarae Cyngor Bro Morgannwg.

 

Mae cynllun 5x60 yn un o ddwy o raglenni Pob Ifan Heini’r Cyngor, ynghyd â Champau’r Ddraig.

 

Fencing

Cymryd Rhan 

Os ydych chi’n ddisgybl mewn ysgol uwchradd yn y Fro, a heb fod yn rhan o weithgaredd 5x60 hyd yn hyn, holwch eich swyddog ieuenctid am fanylion

 

Hyd yn oed os yw’ch dyddiau ysgol yn y gorffennol pell erbyn hyn, gallwch chi ddal i fod yn rhan o 5x60. Un o’r elfennau sy’n hanfodol i lwyddiant y cynllun yw’r clybiau chwaraeon lleol cymunedol, yr hyfforddwyr a’r gwirfoddolwyr sy’n cynnal y sesiynau mae’r disgyblion yn dymuno eu gwneud. Unwaith caiff disgybl flas ar gamp newydd, diolch i 5x60, y gobaith yw bod ei frwdfrydedd yn ei sbarduno i ymuno â chlwb lleol.

 

 

Am fanylion pellach am y cynllun 5x60, ewch i wefan Chwaraeon Cymru:

 

Chwaraeon Cymru