Hyfforddwyr y Dyfodol

Un o gynlluniau Bro Morgannwg i barhau ag etifeddiaeth y Gemau Olympaidd i geisio ysbrydoli cenhedlaeth o athletwyr a hyfforddwyr yw Hyfforddwyr y Dyfodol. 

 

Hockey matchMae’r cynllun yn agored i bob ifanc 16–24 oed ym Mro Morgannwg. Ei nod yw darparu cyflwyniad i hyfforddi a gwirfoddoli mewn chwaraeon, dawns a gweithgareddau corfforol eraill drwy ddarparu hyfforddiant a phrofiad ymarferol o hyfforddi mewn ysgolion ac yn y gymuned.

 

Fel un o Hyfforddwyr y Dyfodol, byddwch chi’n aelod pwysig ac uchel eich parch o dîm o arweinwyr ifanc, ac yn cydweithio’n glòs â Thîm Datblygu Chwaraeon Cyngor Bro Morgannwg.

 

Mae’r cynllun dim ond yn agored i bobl 16–24 oed sydd eisoes wedi cwblhau cwrs Chwaraeon y Ddraig / Trefnwyr Pobl Ifanc Egnïol neu sydd wedi amlygu ymrwymiad i chwaraeon ac arweinyddiaeth yn y maes. Byddant yn cael eu dethol gan swyddogion cynllun 5x60 gyda chymorth staff Addysg Gorfforol ac adrannau eraill yr ysgol. 

 

Nodwch: mae gofyn buddsoddi ymrwymiad sylweddol gan y sawl sydd â diddordeb, o ran eu hamser a’u datblygiad personol ym meysydd chwaraeon ac arweinyddiaeth fel ei gilydd.

 

Ymhlith y buddion i chi fel un o Hyfforddwyr y Dyfodol, mae:

 • Cyfle i gyflawni nifer o gyrsiau a chymwysterau hyfforddi
 • Cyfleoedd i ddatblygu sgiliau personol megis hyder, cyfathrebu, trefnu a hunanhyder
 • Cyfleoedd a phrofiad fydd yn gwella'ch sgiliau dinasyddiaeth ac yn hybu disgwyliadau gyrfa a swyddi
 • Y posibilrwydd o gael gwaith hyfforddiant cyflogedig ar ôl cwblhau’r cynllun (ar ôl i chi adael yr ysgol)
 • Cefnogaeth gan swyddogion Datblygu Chwaraeon / 5 x 60 i'ch helpu i gyflawni eich amcanion
 • Blaenoriaeth yn y broses ddethol ar gyfer profiad gwaith o fewn Datblygu Chwaraeon
 • Cyfle i chwarae rhan allweddol yng ngweledigaeth Chwaraeon Cymru - 'Pob plentyn wedi Gwirioni ar Chwaraeon am Oes'
 • Bobbhad mewn swydd o weithio yn eich hoff faes a helpu plant a phobl ifanc eraill i ddysgu amdano

 

Aelodaeth

Pris ymaelodi â’r cynllun yw £20, a fydd yn cyfrannu at wariant ar adnoddau

 • Cofrestru ar y cwrs CSL2
 • Dillad: crys polo a siaced tracwisg wedi eu brandio
 • Cymhwyster Cymorth Cyntaf
 • Gweithdy Diogelu a Gwarchod Sports Coach UK
 • Hyfforddiant mewn Sgiliau Sylfaenol
 • Cymwysterau a gweithdai arweinwyr megis pêl-rwyd, tennis a badminton
 • Cymhwyster Lefel 1 yn eich maes dethol

 

Anfonwch y ffurflen gais orffenedig at: