Children-playing-gamesDatblygu Chwarae

Cynigir ein darpariaeth chwarae ar sail mynediad agored, a gallant gael eu cynnal mewn nifer o wahanol barthau/llefydd, yn cynnwys ysgolion, coedwigoedd, traethau, parciau a chanolfannau cymunedol.

 

Rydyn ni’n darparu lle heriol, cyfeillgar a hwyliog i blant 4-11 oed chwarae ynddo.

 

Rydyn ni’n annog ac yn cefnogi pob plentyn i anturia, arbrofi, profi a darganfod pob agwedd o’r chwarae sydd ar gynnig.

 

Kids in a circle

Cynlluniau chwarae

Cynhelir y rhain mewn adeiladau cymunedol megis ysgolion, eglwysi a chanolfannau cymunedol. Maent wedi’u hanelu at blant 5-11 oed, ac maent yn para awr a 55 munud y sesiwn. Gall y plant ddewis pa weithgareddau yr hoffent gymryd rhan ynddynt, o blith celf a chrefft, gemau bwrdd, chwarae mewn dŵr a chwaraeon mwy ffurfiol.

 

Gallwn gynnig gwasanaeth cynhwysfawr i sicrhau bod plant ag anabledd yn medru cael mynediad i’r cynlluniau. Gellir cynnig adnoddau megis cymorth unigol, nyrs gofrestredig a chynorthwyydd gofal personol.

Group of children jumping

Ceidwaid Chwarae

Mae’r sesiynau yma ar gyfer plant 5–11 oed. Gall oedolion fynd i’r sesiwn gyda’u plant. Mae sesiynau Ceidwaid Chwarae’n cael eu cynnal yn yr awyr agored mewn parciau a pharthau agored. Mae gweithgareddau’n cynnwys adeiladu ffau, modelu clai, adeiladu lloches i bryfed a dringo coed. 

Happy family of five

Diwrnodau Hwyl i’r Teulu

At fwynhad teuluoedd y cynhelir y digwyddiadau yma, ac fel arfer, fe’u cynhelir yn yr awyr agored mewn parciau. Gellir cynnig amrywiaeth o weithgareddau, yn cynnwys celf a chrefft, modelu sbarion, gemau awyr agored cawraidd a chwaraeon mwy ffurfiol.

Child Fishing Net

Ysgolion Fforest/ Traeth

Gall y rhain gael eu cynnal mewn parciau a choetiroedd, ar y traeth neu mewn mannau agored, a’r bwriad yw gwneud y defnydd gorau o amgylchedd naturiol harddwch y Fro. Fel arfer, cynigir y gweithgareddau mewn chwe sesiwn dros gyfnod o chwe wythnos. Yn ystod y sesiynau, mae plant yn cael cyfle i edrych ar y fflora a’r ffawna o’u cwmpas, dringo coed, meithrin sgiliau adeiladu ffau ac archwilio tirwedd unigryw Bro Morgannwg.

teenagers

Cynllun Teenscheme

Mae’r sesiynau yma yn benodol ar gyfer pobl ifanc 12–18 oed ag anabledd. Yn ystod y sesiynau, gallant gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, yn cynnwys celf a chrefft, chwaraeon a gemau.


Recriwtio

Bydd staff yr haf yn cael cyfle i weithio ar nifer o gynlluniau chwarae a Cheidwaid Chwarae, yn ogystal â gweithio mewn partneriaeth â’r Tîm Datblygu Chwaraeon, Tîm Twristiaeth a Digwyddiadau a sefydliadau eraill i gynnal Diwrnodau Hwyl i’r Teulu a digwyddiadau chwarae ledled y Fro.

 

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn medru manteisio ar y cyfleoedd hyfforddiant isod:

  • Cyflwyniad i Chwarae
  • Chwarae Awyr Agored
  • Chwarae Synhwyraidd
  • Ymwybyddiaeth o Anabledd
  • Cymorth Cyntaf
  • Asesiadau Risg
  • Codi a Chario
  • Amddiffyn Plant

 

Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Llywodraeth Cymru yw’r gyntaf yn y byd i ddeddfwriaethu ar gyfer chwarae i blant.

 

Mae’n cydnabod bod gan blant hawl sylfaenol i fedru chwarae, ac oherwydd hynny, mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i wella cyfleoedd i holl blant a phobl ifanc Cymru allu chwarae’n ddiogel.

 

Ym mis Tachwedd 2012, i ddangos ei hymrwymiad i symud yr agenda hon yn ei blaen, gwnaeth y Llywodraeth hi’n ddyletswydd ar bob awdurdod lleol i asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae yn eu hardal, a llunio cynllun gweithredu i wella’r cyfleoedd chwarae oedd ar gael i gyd-fynd â’r asesiad. Mae’r adroddiadau isod yn Saesneg yn unig.