Clwb Gwyliau Teuluoedd yn Gyntaf

Rydym yn cynnig cyfleoedd chwarae i blant rhwng 4 ac 11 oed sydd ag anableddau neu anghenion ychwanegol ac sy'n byw ym Mro Morgannwg. Cyflwynir y cynllun yn ystod gwyliau'r ysgol.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr i sicrhau bod plant anabl a phlant ag anghenion ychwanegol yn gallu manteisio ar gyfleoedd chwarae yn ystod pob cyfnod o wyliau ysgol (ac eithrio'r Nadolig!)

 

Yn ystod y sesiynau hyn, bydd plant yn cael dewis o amrywiaeth o gyfleoedd chwarae i ddiwallu eu hanghenion unigol.

 

Rydym yn cael llawer o hwyl yn ein Clwb Gwyliau, ac mae rhai o'r gweithgareddau'n cynnwys Chwarae Synhwyraidd, Chwarae Llanast, Gemau Awyr Agored, Celf a Chrefft, Modelu Sothach a llawer mwy!

 

Mae cymorth un-wrth-un ar gael, ynghyd â nyrs gofrestredig a chynorthwy-ydd gofal personol pan fo modd.

 

Vale sports logo

Clwb Gwyliau Teuluoedd yn Gyntaf y Fro

Ysgol Y Deri, Sully Road, Penarth, CF64 2TP

Dydd Mawrth - Dydd Iau yn ystod gwyliau'r ysgol

  •  10.00yb - 3.00yp

 

 

I gadw eich lle, cysylltwch â  FFHC@valeofglamorgan.gov.uk

 

Gwybodaeth Bwysig:

  • Rhaid cadw lleoedd ymlaen llaw a rhaid cwblhau Llyfr Defnyddiol ar gyfer pob plentyn cyn iddo fynychu

  • Rhaid cadw lle er mwyn sicrhau bod y lefelau cywir o gymorth ar gael i blant sy'n mynychu’r Clwb Gwyliau. Peidiwch â dod i’r cynllun oni bai eich bod wedi cadw lle

  • Cynigir lleoedd ar y sail y cyntaf i’r felin

  • Mae’r Clwb Gwyliau’n costio £10 y dydd. Ni ddarperir cinio, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â chinio a diodydd gyda chi.

  • Gall y cynllun chwarae gynnig cymorth 1:1 lle bo angen

  • Mae'n rhaid trafod cymorth meddygol ac anghenion gofal personol wrth gadw lle gan y gellir trefnu hyn ond nid yw bob amser ar gael

 

Cwblhewch Lyfr Defnyddiol

 

Mae Llyfr Defnyddiol yn dweud wrthym bopeth sydd angen i ni ei wybod am eich plentyn cyn iddo fynd i'n Clwb Gwyliau:

 

Cwblhewch Lyfr Defnyddiol Ar-lein 

Gwneud Taliad i Glwb Gwyliau Teuluoedd yn Gyntaf

Os ydych wedi cadw lle ac mae angen gwneud taliad, ewch i'n System Dalu Ar-lein:

 

 

PEIDIWCH â gwneud taliad oni bai eich bod wedi derbyn cadarnhad bod y lle wedi’i gadw. Ni ellir ad-dalu unrhyw daliadau a wneir cyn cadw lle.

Cysylltu â Ni

Joanne Jones - Uwch Swyddog Datblygu Chwarae