Children-playing-gamesDatblygu Chwarae

Gellir chwarae mewn amryw leoliadau, gan gynnwys parciau, coedwigoedd, traethau, strydoedd lleol a dan do.

Mae cael mynediad at gyfleoedd chwarae o ansawdd dda yn hanfodol i iechyd a lles plant. Gall plant chwarae ar eu pennau eu hunain heb oruchwyliaeth gan oedolion. Gellir eu cefnogi hefyd gan weithwyr chwarae mewn cynlluniau chwarae, sesiynau Ceidwaid Chwarae, clybiau a digwyddiadau ar ôl ysgol neu gan rieni/gwarcheidwaid gartref ac yn y mannu awyr argoed amrywiol sydd yn y Fro.

 

Mae ein darpariaeth chwarae'n gweithredu ar sail mynediad agored a gellir eu cynnal mewn nifer o wahanol fannau, gan gynnwys ysgolion, coedwigoedd, traethau, parciau a chanolfannau cymunedol.

 

Rhestr Postio Chwarae ar gyfer Teuluoedd

Os ydych chi'n deulu sydd â diddordeb mewn chwarae, gallwch gael eich ychwanegu at ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau e-bost am chwarae yn y Fro.

Rheoli tanysgrifiadau - Polisi Preifatrwydd

 

Rhestr Postio Chwarae ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol

Os ydych chi'n weithiwr proffesiynol sydd â diddordeb mewn chwarae, gellir eich ychwanegu at ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau e-bost am chwarae yn y Fro.

Rheoli tanysgrifiadau - Polisi Preifatrwydd

 

Chwarae yn ystod Pandemig

 

Buddion a ddaw o Chwarae

Mae chwarae o fudd i blant, teuluoedd a'r gymuned ehangach. Ymhlith y buddion hyn, mae:

 • Cynyddu hyder drwy ddatblygu sgiliau newydd

 • Gwella iechyd corfforol a meddyliol

 • Hybu'r dychymg, creadigrwydd ac annibyniaeth

 • Creu gwydnwch drwy gymryd risfiau a herio, datrys problemau a delio gyda sefyllfaoedd newydd

 • Rhoi cyfle i gymysgu gyda phlant eraill o bob gallu a chefndir

 • Gall chwarae ffantasi alluogi plant i wneud synnwyr o agweddau anodd neu bryderus ar eu bywydau

 • Gall chware fod yn hwyl, a pheri i bant ymlacio, gall fod yn rhyddhad rhag pryder a straen

 • Wrth chwarae, does dim rhaid i blant a phobl ifanc gydymffurfio ag agendâu oedolion

 • Cael llawer o hwyl!

 

Rydym yn cynnig man sy'n benodol i blant, ac sy'n hwyliog, cyfeillgar a heriol i bob plentyn. Rydym yn annog plat i anturio, arbrofi, profi a darganfod pob agwedd ar y chwarae a ddarperir, ac yn ei helpu i wneud hynny. Gall chwarae ddigwydd ar sawl ffurf. Ymhilth y gwahanol fathau o chwarae, mae: 

 • Chwarae yn yr awyr agored – defnyddio’r amgylchedd gwych sydd gan y Fro, gan gynnwys parciau gwledig, traethau, coedwigoedd, parciau a mannau agored.

 • Chwarae llanast – mae angen i blant gael profiad o chwarae yn y mwd neu mewn dŵr, a chael paent a llysnafedd drostyn nhw! Mae’n eu galluogi i deimlo gwahanol weadau ac i arbrofi – ac mae’n llawer o sbort!

 • Chwarae synhwyraidd – mae’n bwysig rhoi cyfle i blant roi’r gwahanol synhwyrau, megis gwynto a theimlo, ar waith.

 • Chwarae creadigol/dychmygus – mae hyn yn helpu plant bach i ddatblygu eu synhwyrau drwy anturio a darganfod, adeiladu, credu, dyfeisio a chwarae rôl.

 

Asesiad Digonolrwydd Chwarae

Llywodraeth Cymru yw’r llywodraeth gyntaf yn y byd i ddeddfu ar chwarae plant. Mae’n cydnabod bod gan blant hawl sylfaenol i allu chwarae ac felly mae wedi ymrwymo i wella cyfleoedd chwarae diogel i blant a phobl ifanc. I ddangos ei hymrwymiad i yrru’r agenda yn ei blaen, rhoddodd Llywodraeth Cymru ddyletswydd ar awdurdodau lleol ym mis Tachwedd 2012 i asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae yn eu hardal nhw a chreu cynllun gweithredu i wella cyfleoedd chwarae.   

 

Kids in a circle

Cynlluniau chwarae

Mae’r rhain yn cael eu cynnal mewn adeiladau cymunedol megis ysgolion, eglwysi a chanolfannau cymunedol. Maen nhw ar gyfer plant 5-11 oed ac mae pob sesiwn yn para awr a 55 munud fel arfer. Yn ystod y sesiwn, gall plant ddewis o blith gweithgareddau megis celf a chrefft, gemau bwrdd, chwarae gyda dŵr a chwaraeon. I gofrestru ar gyfer sesiwn, dewch draw i’r diwrnod cyntaf lle gall rhiant/gwarcheidwad gwblhau ffurflen gofrestru. Mae’r ddarpariaeth am ddim. 

Group of children jumping

Ceidwaid Chwarae

Mae’r sesiynau hyn ar gyfer plant 5-11 oed. Gall oedolion ddod i’r sesiynau gyda’u plant. Mae’r sesiynau yn cael eu cynnal yn yr awyr agored mewn parciau a mannau agored. Mae gweithgareddau’n cynnwys adeiladu ffeuau, modelu clai, cysgodfeydd i drychfilod a dringo coed. Edrychwch ar y ddalen Facebook/ y wefan ar y dydd i gadarnhau nad yw tywydd gwael wedi golygu gohirio’r sesiwn. I gofrestru ar gyfer sesiwn, dewch draw i’r diwrnod cyntaf lle gall rhiant/gwarcheidwad gwblhau ffurflen gofrestru. Mae’r ddarpariaeth am ddim. 

Happy family of five

Diwrnodau Hwyl i’r Teulu

Mae’r digwyddiadau hyn ar gyfer teuluoedd ac fel arfer maent yn cael eu cynnal yn yr awyr agored mewn mannau megis parciau. Mae ystod o weithgareddau, yn cynnwys celf a chrefft, creu modelau o sbwriel, mod roc, gemau enfawr a chwaraeon yn yr awyr agored. Gallwch ddod ar y dydd, heb archebu o flaen llaw, ac ymuno â’r hwyl. Edrychwch ar y ddalen Facebook/ y wefan ar y dydd i gadarnhau nad yw tywydd gwael wedi golygu gohirio’r sesiwn. 

Child Fishing Net

Ysgolion Coedwig/ Traeth

Gall y rhain gael eu cynnal mewn parciau, coedwigoedd, traethau a mannau agored a’r nod yw gwneud yn fawr o amgylchedd naturiol prydferth y Fro. Mae’r ddarpariaeth fel arfer ar ffurf 6 sesiwn dros 6 wythnos. Yn ystod y sesiynau, bydd plant yn cael cyfle i edrych ar yr amrywiaeth o blanhigion a ffawna ardal, dringo coed, datblygu sgiliau adeiladu ffau ac edrych ar dirwedd unigryw’r Fro. Bydd manylion ar ein cyfryngau cymdeithasol/gwefan ynghylch pryd bydd y sesiynau hyn ar gael. 

play-development-craft-session

Clwb Gwyilau Teuluoedd yn Gyntaf

Rydym yn cynnig gwasanaeth cynhwysfawr i sicrhau y gall plant anabl gael mynediad at gyfleoedd chwarae drwy ein Clwb Gwyliau Teuluoedd yn Gyntaf yn ystod gwyliau’r ysgol. Yn ystod y sesiynau hyn, bydd plant yn cael mynediad at ystod o gyfleoedd chwarae i ddiwallu eu hanghenion unigol. Mae cymorth un-wrth-un ar gael, ynghyd â nyrs cofrestredig a chynorthwyydd gofal personol pan yn bosibl. Rhaid cadw lle o flaen llaw, a hyn a hyn o lefydd sydd ar gael. I gael rhagor o fanylion, e-bostiwch FFHC@valeofglamorgan.gov.uk


Recriwtio Staff a Gwirfoddolwyr Chwarae

Bydd cyfle i staff a gwirfoddolwyr weithio ar nifer o Gynlluniau Chwarae a Cheidwaid Chwarae, ynghyd â gweithio mewn partneriaeth gyda’r Tîm Datblygu chwaraeon a’r Tîm Twristiaeth a Digwyddiadau a sefydliadau eraill i gynnal Diwrnodau Hwyl i’r Teulu a Digwyddiadau Chwarae ledled y Fro. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael mynediad at gyfleoedd hyfforddi megis:

 • Chwarae Awyr Agored/Chwarae Synhwyraidd
 • Ymwybyddiaeth Anabledd
 • Cymorth Cynaf
 • Asesiadau Risg
 • Codi a Chario
 • Diogelu Plant

 

Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Llywodraeth Cymru yw’r gyntaf yn y byd i ddeddfwriaethu ar gyfer chwarae i blant.

 

Mae’n cydnabod bod gan blant hawl sylfaenol i fedru chwarae, ac oherwydd hynny, mae’r Llywodraeth wedi ymrwymo i wella cyfleoedd i holl blant a phobl ifanc Cymru allu chwarae’n ddiogel.

 

Ym mis Tachwedd 2012, i ddangos ei hymrwymiad i symud yr agenda hon yn ei blaen, gwnaeth y Llywodraeth hi’n ddyletswydd ar bob awdurdod lleol i asesu digonolrwydd cyfleoedd chwarae yn eu hardal, a llunio cynllun gweithredu i wella’r cyfleoedd chwarae oedd ar gael i gyd-fynd â’r asesiad. Mae’r adroddiadau isod yn Saesneg yn unig.

 

Yn 2019 bu’n rhaid i bob Awdurdod Lleol asesu’r cyfleoedd chwarae oedd ar gael ac ysgrifennu cynllun gweithredu ategol. Isod mae trosolwg o broses a chanfyddiadau’r Asesiad Digonolrwydd Chwarae. Fel rhan o’r broses cafodd arolwg ei gynnal. Mae trosolwg o ganlyniadau’r arolwg isod.