Cyllid Chwaraeon

Cyfleoedd cyllid i gynorthwyo â datblygu gweithgareddau chwaraeon ym Mro Morgannwg.

 

Mae nifer o grantiau ar gael ar gyfer clybiau chwaraeon yn y Fro gan gynnwys y Grant Cist Gymunedol a Chyllid Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg (GVS).

  
Sports-Wales-logo

Grant Cist Gymunedol

Os ydych yn rhan o glwb neu sefydliad lleol sydd â syniad ar gyfer cael mwy o bobl ym Mro Morgannwg i wneud mwy o ymarfer corff yn fwy aml, a bod angen cymorth ariannol arnoch, yna gallwch fod yn gymwys ar gyfer grant cist Gymunedol.

 

Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau a dyddiadau cyfarfodydd:

 

Meeting Dates for financial year
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadauDyddiad Cyfarfod
04 Ebrill 2019 18 Ebrill 2019
13 Mehefin 2019 27 Mehefin 2019
12 Medi 2019 26 Medi 2019
07 Tachwedd 2019 21 Tachwedd 2019
16 Ionawr 2020 30 Ionawr 2020
19 Mawrth 2020 I'w gadarnhau
Sports-Wales-logo

Grant Datblygu

Mae Chwaraeon Cymru’n ariannu projectau sy’n datblygu chwaraeon a gweithgaredd corfforol yn y gymuned. Y bwriad yw cael mwy o bobl i wneud mwy o ymarfer corff yn fwy aml felly mae arian ar gael i ddechrau projectau newydd neu godi safon gweithgareddau cyfredol.

 

Mae grantiau ar gael o £1,501 hyd at £25,000 am amrywiaeth o brojectau gan gynnwys projectau cyfleuster graddfa fach (fel llifoleuadau) a phrojectau gyda chostau sy'n cynnwys offer graddfa fwy ac addysg hyfforddi.

 

  • 01446 704793

 

Sport Wales website

Glamorgan-Voluntary-Services-logo

Cyllid Gwasanaeth Gwirfoddol Morgannwg (GVS)

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth a Chyngor GVS yn un ymhlith llawer o'r gwasanaethau AM DDIM y mae GVS yn eu cynnig i grwpiau aelod. Y diben yw rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth ariannu wedi’u teilwra, lle bo’n bosibl, i anghenion penodol eich grŵp.

 

Mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth am Gyllid ar agor i bob aelod a darpar aelod GVS-sefydliadau cymunedol a gwirfoddol, ym Mro Morgannwg neu sy’n ei gwasanaethu. 

 

  • 01446 741706

 

 GVS website

CASC-logo

Cynllun Clybiau Chwaraeon Amatur Cymunedol (CASC)

Yn rhoi cymorth Llywodraeth i glybiau chwaraeon cymwys. Mae cofrestru fel CASC yn rhoi rhywfaint o help i glybiau gyda threth e.e. hawlio 'Cymorth Rhodd' ar gyfraniadau, rhyddhad cyfradd gorfodol ar 80%, eithriad o Dreth Gorfforaeth a Threth ar Enillion Cyfalaf dan amodau penodol. 

 

Gwefan CASC

Cynllun Rhandaliadau Cymunedol Cyd-weithredol

Rhaid i’r arian o’r rhaglen hon fuddio cymunedau lleol y mae o leiaf un o chwe busnes y grŵp cydweithredol yn eu masnachu.

 

Gall ymgeiswyr wneud cais am rhwng £100 a £5,000. Rhaid i’r project fod â dibenion elusennol sy'n cyd-fynd â gwerthoedd ac egwyddorion craidd y Grŵp Cydweithredol. Mae clybiau, grwpiau cymunedol a grwpiau hunangymorth yn gymwys i wneud cais.

 

Meini prawf:

  • Bodloni angen yn y gymuned leol trwy fynd i’r afael â materion fel iechyd
  • Targedu grwpiau/ardaloedd dan anfantais yn y gymuned
  • Mynd i’r afael â throsedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a hybu addysg ac iechyd yn yr hirdymor
  • 01446 704614
Dickie-Bird-Foundation-logo

Ymddiriedolaeth The Dickie Bird

Cynorthwyo pobl ifanc dan 16 oed sydd dan anfantais yn ariannol i gymryd rhan yn eu dewis chwaraeon, heb ystyried amgylchiadau cymdeithasol, diwylliant/ethnigrwydd i sicrhau eu bod yn gwella eu cyfleoedd o ran chwaraeon ac unrhyw beth arall.

 

  • 07503 641457

 

Gwefan Ymddiriedolaeth Dickie Bird