Yn dilyn y cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth a gyhoeddwyd mewn perthynas â phandemig Coronavirus (COVID-19), hoffem roi gwybod ichi y bydd rhaglen NERS ym Mro Morgannwg yn cael ei hatal dros y dyfodol rhagweladwy. Cyn gynted ag y bydd y rhaglen yn cael ei hadfer, byddwn yn rhoi gwybod i chi. Os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu ag aelod o'n tîm ar exercisereferral@valeofglamorgan.gov.uk

 

Y Cynllun Atgyfeirio ar gyfer Ymarfer Corff 

Mae’r Cynllun Atgyfeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corff yn helpu i gyflwyno ffordd o fyw heini i bobl ym Mro Morgannwg sy’n dioddef â phroblemau corfforol.    

 

Caiff y cynllun ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, a’i ddiben yw galluogi meddygon teulu i atgyfeirio trigolion â rhai cyflyrau meddygol i wellau eu ffordd o fyw drwy gymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol. 

 

Gall unrhyw un dros 16 oed gael eu hatgyfeirio gan eu meddyg teulu. 

 

Ymhlith yr achosion a allai arwain at atgyfeirio mae: 

  • Pwysau gwaed neu lefel colesterol uchel
  • Diffyg gweithgaredd corfforol
  • Perygl o glefyd y galon
  • Gordewdra
  • Osteoperosis
  • Clefyd y siwgr
  • Iechyd meddwl
  • Rheoli pwysau

 

 

Mae tîm gweithwyr proffesiynol atgyfeirio ymarfer corff y Fro’n darparu amrywiaeth o weithgareddau i helpu pobl i ddod yn fwy gweithgar dros gyfnod cychwynnol o 16 wythnos, a chânt ddefnyddio canolfannau hamdden y Fro am bris gostyngol. 

 

Gosodir targedau, caiff eu cynnydd ei fonitro, ac ar ddiwedd yr 16 wythnos, mae'r tîm yn trafod sut gall y cleifion barhau i gyflawni eu nodau ymarfer corff drwy sicrhau bod cadw’n heini’n rhan allweddol o'u bywyd bob dydd.

 

Am wybodaeth bellach am y cynllun, ewch i weld eich meddyg teulu neu cysylltwch â thîm Atgyfeirio Ymarfer Corff y Fro:

 

 

Dosbarthiadau’r Cynllun    

 

Y Tîm 

Pan fyddwch chi’n ymuno â’r cynllun, bydd gweithiwr ffitrwydd proffesiynol, cymwys yn cael ei glustnodi i chi, a bydd yn goruchwylio’ch cynnydd. Nhw fydd eich pwynt cyswllt cyntaf, a bydd yn arwain eich dosbarthiadau a’ch sesiynau hyfforddi er mwyn eich helpu i gyflawni eich amcanion. 

Jamie Lane 

Lleoliad: Canolfan Hamdden y Barri 

Mae Jamie wedi gweithio yn y diwydiant hamdden ers dros 18 mlynedd ers iddo raddio mewn Gwyddorau Ymarfer Corff o Brifysgol Brighton.  

 

Mae Jamie’n hyfforddwr Lefel 4, ac mae ganddo gymwysterau Arbenigwr Adfer y Galon, Hyfforddwr Arbenigol Iechyd Meddwl a hyfforddwr Arbenigol Gordewdra a Chlefyd y Siwgr yn ogystal. 

 

Mae Jamie wedi ennill gwobr mewn hyfforddi personol hefyd, felly os gwelwch chi mai fe sydd â gofal dosbarth, byddwch yn barod am sesiwn ddwys.

 

Elen Edwards 

Lleoliad: Canolfan Hamdden y Barri

Bu Elen yn ymwneud â’r diwydiant iechyd a ffitrwydd ers sawl blwyddyn bellach, ac mae ganddi ystod eang o wybodaeth yn sgil derbyn gradd anrhydedd dosbarth cyntaf yn UWIC.

 

Mae Elen wrth ei bodd yn sbarduno pobl, ac mae ganddi gymwysterau arbenigol Lefel 4 Hyfforddwr Sadrwydd Ystumiol ac Arbenigwr Adfer y Galon. Mae’n hyfforddi i gymhwyso fel Arbenigwr Adfer ar ôl Strôc yn ogystal â gweithio fel hyfforddwr personol. Mae’n arwain dosbarthiadau ac yn cynnal sesiynau unigol.

 

Craig Nichol 

Lleoliad: Canolfan Hamdden Penarth 

Mae Craig wedi bod yn gweithio yn y diwydiant iechyd a ffitrwydd ers 1997. Mae ganddo wybodaeth eang am y maes yn sgil ei swyddi mewn ymddiriedolaeth leol, sefydliad preifat a llywodraeth leol. Mae Craig yn Hyfforddwr Personol Lefel 3.

 

Yn ogystal, mae’n Uwch Hyfforddwr Ffitrwydd ac mae ganddo gymwysterau mewn Atgyfeirio ar gyfer Ymarfer Corff, Ffitrwydd Celf Ymladd Cymysg a Seiclo Stiwdio a Chylched. 

 

Lance Cooksey 

Lleoliad: Canolfan Hamdden y Barri

Bu Lance yn gweithio fel aelod o’r tîm ers sawl blwyddyn, ond bu’n gweithio ym maes atgyfeirio ar gyfer ymarfer corff ers 2012.

 

Mae Lance yn angerddol dros ymarfer corff addas at bwrpas, a gallwch chi ymddiried ynddo i’ch helpu chi i fod yn fwy heini ac yn iachach. Mae’n deall yr ymdrech i fod yn athletwr penigamp, gan ei fod wedi cynrychioli Bocsio Cymru nifer o weithiau, gartref a thramor.   

 

Mae Lance wedi helpu cannoedd o gleientiaid i gyflawni eu hamcanion drwy ein cynllun hyd yma, ac mae wedi hyfforddi ymhellach mewn arbenigo ar Adfer y Galon a hyfforddiant atal syrthiadau OTAGO.

 

Andrew Morgan 

Lleoliad: Canolfan Hamdden y Barri

Mae Andrew yn Hyfforddwr Personol Lefel 3 ac yn astudio am gymwysterau pellach i helpu’r tîm a thrigolion Bro Morgannwg. Mae gan Andrew radd mewn Gwyddorau Chwaraeon gan Brifysgol Morgannwg, neu Brifysgol De Cymru fel y gelwir arni nawr.

 

Mae Andrew yn mwynhau rhedeg, ac mae e wedi cystadlu dros sawl pellter, yn cynnwys Marathonau Eithafol.