Parhad Busnes

Yn aml iawn, mae sefydliadau’n esgeuluso llunio paratoadau ar gyfer digwyddiadau a all gael effaith ddifrifol ar eu gweithdrefnau.

 

Mae cwmnïau wedi arfer ag asesu peryglon masnachol a chynllunio ar eu cyfer, megis dyledion gwael, colli cyflenwyr neu gwsmer allweddol, gweithredu diwydiannol ac ati. Ond mae nifer cynyddol o achosion eraill yn gallu effeithio’n anffafriol ar gynaliadwyedd busnesau, a hyd yn oed ar eu parhad.

 

Mae digwyddiadau byd-eang dros y degawd diwethaf a mwy wedi dangos y gall achos o derfysgaeth neu dywydd eithafol gael effaith cynyddol ar fusnesau. Er enghraifft, dywedodd 58 y cant o fusnesau yn y DU fod ymosodiadau 11 Medi 2001 wedi effeithio’n negyddol ar eu masnachu, ac un ym mhob wyth o'r cwmnïau hyn yn dweud bod eu busnes wedi cael ei effeithio’n ddifrifol wael.

 

Mae cwmnïau’n methu paratoi ar gyfer digwyddiadau a all effeithio’n sylweddol ar eu gweithdrefnau. Mae llunio paratoadau yn achos tân yn beth digon cyffredin, ond nid felly paratoadau ar gyfer llifogydd. Ond oherwydd newidiadau yn yr hinsawdd o bosib, mae risg llawer uwch o lifogydd neu dywydd garw o fath arall na sydd o dân.

 

Ar wahân i derfysgaeth a llifogydd, ymhlith digwyddiadau annisgwyl eraill mae:

 • Tân
 • Damweiniau / lladrata / fandaliaeth
 • Argyfwng naturiol, e.e. tywydd eithafol
 • Prinder adnoddau hanfodol neu ddeunyddiau crai
 • Achosion o glefydau heintus

 

Rheoli Parhad Busnes 

Mae Deddf Trefnweithiau Sifil 2004 yn rhoi cyfrifoldeb ar y Cyngor i gynnig cyngor a chymorth i fusnesau a mudiadau gwirfoddol wrth iddynt baratoi cynlluniau Rheoli Parhad Busnes.

 

Rheoli Parhad Busnes yw'r gwaith cynllunio gall sefydliad  yn ei wneud i i asesu risgiau, adnabod mannau gwan a gweithdrefnau craidd, a chynllunio ei ymateb i ddigwyddiad argyfyngus. Mae’n bwysig gwneud hyn er mwyn lleihau effaith negyddol digwyddiad o'r fath cymaint â phosib, ac er mwyn i’r busnes ddechrau masnachu fel arfer unwaith eti cyn gynted ag y bo modd.

 

Mae sefydliadau sydd wedi cael trefn ar eu cynlluniau parhad busnes yn fwy tebygol o barhau i fasnachu yn dilyn argyfwng oherwydd eu bod wedi ystyried yr oblygiadau ac wedi trefnu systemau sydd o help iddynt. Mae'n ddisgwyliad cynyddol gan gwmnïau yswiriant fod cynlluniau o’r fath yn cael eu paratoi gan gwmnïau.

 

Bydd angen i fusnesau mawr dderbyn cymorth arbenigol gan ymgynghorwyr proffesiynol. Ceir gwybodaeth bellach am y maes are wefan y Business Continuity Institute (Saesneg).

 


 

Cynlluniau Parhad Busnes

Gall cynllunio gofalus leihau’r effaith posibl a allai godi o unrhyw amhariad ar weithdrefnau’r cwmni. 

 •  Asesiad Effaith Busnes ac Asesiad Risg

  Nodwch bob elfen o weithgareddau eich busnes a’r adnoddau sy’n hanfodol i’w cyflawni. Dylai hyn gynnwys eitemau megis staff, swyddfa, cyflenwyr, systemau TG, cofnodion cwsmeriaid ac ati. Dylech chi ystyried y peryglon lleol a chyffredinol a allai effeithi ar eich busnes. Bydd y wybodaeth hon yn eich galluogi i werthuso eich blaenoriaethau ac asesu’r risgiau penodol i barhad y busnes.

 •  Datblygu Cynllun Parhad Busnes

  Unwaith byddwch chi wedi nodi eich blaenoriaethau, bydd angen i chi lunio strategaethau amgen er mwyn lleddfu effaith colli’r gwasanaethau hanfodol hyn. Lluniwch ddogfen sy’n cofnodi manylion y strategaethau amgen hyn, a chynnwys eitemau megis:

   • Gweithdrefn gweithredu'r cynllun - pryd bydd angen gwneud hynny? Pwy sy'n gyfrifol am ei gweiithredu?
   • Swyddogaethau a chyfrifoldebau - beth fydd swyddogaeth pob unigolyn yn achos ymyriad â’r busnes?
   • Rhestr wirio gweithredoedd - am ba weithred mae pob swyddogaeth yn gyfrifol? Lluniwch restr 
   • Manylion cyswllt - rhaid i'r rhain gynnwys yr unigolion sy'n rhan o'r cynllun, a sut i fynd ati i adfer y busnes, e.e manylion staff, cyflenwyr, prif gleientiaid ac ati
   • Gwybodaeth bwysig am y busnes - gwybodaeth fanwl i helpu â’r broses adfer, e.e. manylion yswiriant, cyfarpar TG a manylebau meddalwedd. 

   

 •  Ydy'r Cynllun yn addas at bwrpas?

  Mae angen profi eich cynllun i weld a yw’n gweithio yn ymarferol. Rhaid i gynllun gael ei brofi er mwyn bod yn ddilys. Mae sawl gwahanol fath o ddulliau o brofi cynlluniau, felly gallwch chi ddewis yr un mwyaf priodol i’ch busnes chi

  • Ymarfer byw - gweithred pob cam o’r cynllun fel ymarfer gwisgoedd yn y theatr
  • Ymarfer pen y ddesg - senario ar y ddesg yn dilyn pob cam o’r cynllun ar raddfa lai
  • Prawf elfennau penodol - profi rhannau o’r cynllun, e. e. y rhestr gysylltiadau, gweithredu’r cynllun

   

  Yr elfen bwysicaf ar yr adeg hon yw dysgu’r gwersi a amlygwyd yn yr ymarfer, a diweddaru’r cynllun yn unol â’r gwelliannau.

 •  Gosod y Cynllun

  Mae gofyn gosod eich cynllun ym mêr y sefydliad. Mae’n bwysig hyfforddi staff ar gynnwys y cynllun, a sicrhau bod pawb yn ymwybodol o’u swyddogaethau a’u cyfrifoldebau. Bydd cynnal rhaglen hyfforddiant a chynyddu ymwybyddiaeth gyda’ch staff yn helpu i weu’r cynllun i strwythur y cwmni a magu hunanhyder y staff yn eu gallu i ymdopi â digwyddiad parhad busnes.

 •  Cynnal y Cynllun

  Mae’n bwysig profi, adolygu a diweddaru eich cynllun yn gyson. Mae natur busnesau yn newid, felly mae’n bwysig adlewyrchu’r newidiadau rheiny yn y cynllun. Penodwch aelod o staff i berchnogi’r cynllun a threfnwch fod adolygiad cynhwysfawr o’r cynllun yn digwydd yn achlysurol. 

 

 


Dolenni (mae'r iaith yn cyfateb i'r cynnwys)

Ceir gwybodaeth bellach am Reoli Parhad Busnes isod:

 

www.cabinetoffice.gov.uk - Cyngor Swyddfa'r Cabinet ar Barhad Busnes

 

www.legislation.gov.uk - testun Deddf Trefnweithiau Sifil 2004

 

www.cabinetoffice.gov.uk/news - Canllaw Parhad Busnes Diogelu Dinesig 

 


 

Cysylltu

Os ydych chi'n gyfrifol am fusnes neu fudiad gwirfoddol a leolir ym Mro Morgannwg ac yn dymuno trafod y materion uchod, cysylltwch â: