Bagiau Tywod 

Rydyn ni’n storio cyflenwad o fagiau tywod at ddefnydd mewn argyfwng, ac yn cydlynu eu dosbarthu i’r cyhoedd drwy system gasglu.

 

Mae cyflenwi bagiau tywod yn wasanaeth gwirfoddol y mae Bro Morgannwg yn ei ddarparu mewn sefyllfa o lifogydd mawr. Ni all Cyngor Bro Morgannwg warantu y bydd yn gallu bodloni pob cais am fagiau tywod i helpu pobl i amddiffyn eu heiddo.

 

Mae’r holl gyfrifoldeb am warchod eiddo preifat yn achos llifogydd ar y perchnogion unigol ac nid y cyngor nac unrhyw asiantaeth arall.

 

Ein polisi ar gyfer bagiau tywod yw atal neu reoli llifddwr o afonydd neu lifogydd dŵr daear (llifogydd dŵr wyneb).

 

Ni ddarperir bagiau tywod dim ond rhag ofn y bydd llifogydd neu i amddiffyn gerddi, adeiladau allanol neu strwythurau eraill.

 

Gallai bagiau tywod helpu i atal eich eiddo rhag llifeiriant. Mae’n bwysig cofio y gallai bagiau tywod achosi mwy o ddifrod i’ch eiddo ar adegau, gan y gallent ddal dŵr y tu mewn.

 

Sandbags

Bagiau Tywod a’u Casglu

Rydyn ni’n storio cyflenwad o fagiau tywod at ddefnydd mewn argyfwng, ac yn cydlynu eu dosbarthu i’r cyhoedd drwy system gasglu.

 

Mae bagiau tywod ar gael i eiddo sydd mewn perygl o lifogydd môr.

 

Maent ar gael i'w casglu yn unig tan 12:00am (canol nos) ddydd Iau 17 Chwefror o Swyddfa Dociau'r Cyngor (Subway Rd, Y Barri, CF63 4RT).

Mae uchafswm o 15 bag tywod ar gael fesul eiddo a bydd angen prawf o gyfeiriad.

 

Nodwch: er ein bod yn gwneud pob ymdrech i ddarparu bagiau tywod, ni allwn ni warantu cyflenwad. 

 

Dosbarthu Bagiau Tywod 

Os bydd sefyllfa o lifogydd difrifol, ni fyddwn ni’n gallu cyflenwi pob cais am fagiau tywod i helpu pobl i warchod eu tai. 

 

Nodwch: Nid yw Cyngor Bro Morgannwg yn dosbarthu bagiau tywod, gan nad oes gennym yr adnoddau i wneud hyn. Mae bagiau tywod ar gael i'w casglu yn swyddfa'r Dociau.

 

Pan ddarperir bagiau tywod, maent yn dod yn gyfrifoldeb llwyr i'r preswylydd. Ni fydd Cyngor Bro Morgannwg yn gyfrifol am gasglu neu waredu bagiau tywod ar ôl llifogydd.

 

Gwneir bagiau tywod yn bennaf o polypropylen y gellir ei ailgylchu. Felly, gellir ailgylchu'r bagiau tywod gwag, os ydynt yn lân.

 

Os nad yw'r bagiau tywod gwag yn lân, fe'u hystyrir yn wastraff domestig a gellir gwaredu symiau bach mewn bagiau du. Neu mewn meintiau mwy ar y safle gwastraff cartref lleol.

 

Mae rhagor o wybodaeth a chyngor ar gael ar cyn, yn ystod ac ar ôl llifogydd ar y dudalen llifogydd y Cyngor.

 

Mae gwybodaeth bellach ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru