Bagiau Tywod 

Rydyn ni’n storio cyflenwad o fagiau tywod at ddefnydd mewn argyfwng, ac yn cydlynu eu dosbarthu i’r cyhoedd drwy system gasglu.

 

Mae’r holl gyfrifoldeb am warchod eiddo preifat yn achos llifogydd ar y perchnogion unigol ac nid y cyngor nac unrhyw asiantaeth arall.

 

Ein polisi ar fagiau tywod yw atal neu gyfyngu dŵr llifogydd o afonydd neu ddŵr daear.

 

Gallai bagiau tywod helpu i atal eich eiddo rhag llifeiriant. Mae’n bwysig cofio y gallai bagiau tywod achosi mwy o ddifrod i’ch eiddo ar adegau, gan y gallent ddal dŵr y tu mewn.

 

Sandbags

Bagiau Tywod a’u Casglu

Rydyn ni’n storio cyflenwad o fagiau tywod at ddefnydd mewn argyfwng, ac yn cydlynu eu dosbarthu i’r cyhoedd drwy system gasglu yn Court Road Depot yn y Barri. 

 

 

Nodwch: er ein bod yn gwneud pob ymdrech i ddarparu bagiau tywod, ni allwn ni warantu cyflenwad. 

 

Dosbarthu Bagiau Tywod 

Os bydd sefyllfa o lifogydd difrifol, ni fyddwn ni’n gallu cyflenwi pob cais am fagiau tywod i helpu pobl i warchod eu tai. 

Nodwch: trigolion cartrefi sy’n gyfrifol am warchod eu cartref eu hunain. Nid yw’r polisi hwn yn medru gwarantu bydd y cyngor yn gallu gwarchod pob eiddo sy’n debygol o gael llifogydd.  

 

Mae’r blaenoriaethau isod wedi cael eu pennu: 

 

Blaenoriaeth 1 – Amddiffyn Isadeiledd 

Defnyddio bagiau tywod i atgyfnerthu amddiffynfeydd llifogydd, diogelu ffyrdd ac amddiffyn ardaloedd lleol sy’n cario ‘risg o lifogydd’, a sefyllfaoedd argyfwng eraill.

 

Mae gwybodaeth bellach ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru