Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf

Mae'r Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf bellach wedi cau. Os ydych eisoes wedi gwneud cais ond heb gael taliad, e-bostiwch winterfuelsupport@valeofglamorgan.gov.uk

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi dyblu’r Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf o £100 i £200. Os ydych wedi gwneud cais ar gyfer y cynllun yn barod, nid oes angen i chi ailymgeisio. Bydd yr holl daliadau Cymorth Tanwydd Gaeaf yn cael eu gwneud ar y gyfradd uwch o £200.

 

Fel rhan o becyn cymorth o dros £50 miliwn i fynd i’r afael â’r pwysau uniongyrchol ar gostau byw, mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau dros £38 miliwn drwy gyfrwng Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf.


Gall aelwydydd cymwys hawlio un taliad o £200 i rhoi cefnogaeth tuag at dalu eu biliau tanwydd ar y grid dros y gaeaf.

 

Meini prawf cymhwysedd

Mae’r cynllun ar agor i aelwydydd lle mae un aelod yn derbyn budd-daliadau lles oedran gweithio sy’n dibynnu ar brawf modd (ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022):

 

  • Cymhorthdal Incwm, neu

  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm, neu 

  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm, neu

  • Gredyd Cynhwysol, neu

  • Gredyd Treth Gwaith.

 

Bydd y taliad ar gael i bob aelwyd gymwys, p'un ai ydyn nhw'n talu am eu tanwydd ar fesurydd rhagdalu, drwy ddebyd uniongyrchol neu drwy dalu bil bob chwarter.


Mae aelwyd yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn os yw’n gyfrifol am dalu biliau tanwydd ei heiddo.

   
Diffinnir cartref cymwys ar gyfer y cynllun hwn isod: 

 

Unigolyn Sengl

Rydych chi’n gwneud cais i’r cynllun cyn hanner nos ar 28 Chwefror 2022.

 

Chi sy’n gyfrifol am dalu biliau tanwydd ar y grid eich eiddo.

 

Rydych chi'n derbyn budd-dal lles oedran gweithio sy’n dibynnu ar brawf modd ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022.

 

Dydych chi ddim wedi derbyn taliad dan y cynllun o’r blaen.

 

 

Cwpl

Rydych chi neu’ch partner yn gwneud cais i’r cynllun cyn hanner nos arr 28 Chwefror 2022.

 

Chi, eich partner neu’r ddau ohonoch chi sy’n gyfrifol am dalu biliau tanwydd ar y grid eich eiddo.

 

Rydych chi, eich partner neu’r ddau ohonoch chi’n derbyn budd-dal lles oedran gweithio sy’n dibynnu ar brawf modd ar unrhyw adeg rhwng 1 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022.

 

Dydych chi na’ch partner ddim wedi derbyn taliad dan y cynllun o’r blaen.

 

Byddwn yn ysgrifennu at aelwydydd y credwn sy’n gymwys i ofyn am wybodaeth sylfaenol i gefnogi’r cais ynghyd â manylion i alluogi’r taliad.

 

Fel arall, gall unigolion sy’n gredu fod yn gymwys am y cymorth hwn gyflwyno cais drwy’r wefan yma o 13 Rhagfyr 2021 ymlaen. 

 

 

Gwneud cais am Gynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf

 

Ffurflen gais Cynllun Cymorth Tanwydd y Gaeaf

 

Rhaid i bob cais cyrraedd cyn hanner nos ar 28 Chwefror 2022. Bydd y taliadau i ymgeiswyr llwyddianus cael eu gwneud o Ionawr 2022 trwy i’r diwedd o Ebrill 2022.


Os ydych chi’n wynebu caledi ariannol difrifol, efallai yr hoffech chi wneud cais i’r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF).