Aspire2Own

Ydych chi eisiau bod yn berchen ar eich tŷ eich hun? Ydych chi’n methu fforddio pris y farchnad? Dyma’r cynllun i chi – gallai prynu cartref fod o fewn eich cyrraedd.

 

Sefydlwyd Aspire2Own gan Gyngor Bro Morgannwg a’i bartneriaid i gydnabod bod prynwyr tai cyntaf yn ei chael hi’n anodd cymryd y cam cyntaf ar y ffordd i fod yn berchen ar dŷ yn aml. 

 

Cofrestr o bobl neu drigolion sydd â diddordeb mewn perchnogaeth tai cost isel yw Aspire2Own. Caiff ei reoli gan y Cyngor mewn partneriaeth â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. ae perchnogaeth tai cost isel wedi’i anelu at bobl sydd mewn sefyllfa ariannol sefydlog ond sy’n methu prynu tŷ heb gymorth. 

  

Cofrestru ar gyfer Aspire2Own

I gofrestru, llenwch y ffurflen berthnasol. Ar ôl i chi gofrestru, gallwch ymgeisio ar gyfer Tai Aspire2Own


Gwneud cais ar-lein 

 

 

The-PrioryThe Priory, Llandochau

Cartref 2 ystafell wely

 

The Priory, Llandochau

Scholars Park, Dinas Powys 

2 ystafell wely

 

Scholars Park, Dinas Powys

Front-of-House-and-GardenWrinstone Drive, Gwenfô

Cartref 2 ystafell wely

Wrinstone Drive, Gwenfô

Clare-Gardens-Cowbridge

* Dan gynnig * entref Clare Garden, Y Bont Faen

Cartrefi newydd ar gael 2021

 

Pentref Clare Garden

Golwg-y-mor-

*Dan gynnig* Golwg Y Mor, Rhws

2 a 3 ystafell wely.

 

Golwg Y Mor, Rhws

Orchid-Meadows

*Dan gynnig* Orchid Meadows, Gwenfô

Tŷ pen rhes, tair ystafell wely.

 

Orchid Meadows

caerwent gardens

*Dan gynnig* Gerddi Caerwent, Dinas Powys

Tai pâr, tai talcen a tŷ canol rhes.

 

Gerddi Caerwent, Ffordd Caerllion

New homes in Dinas Powys

*Dan gynnig*  Woodlands, Dinas Powys

 Tai dwy ystafell wely.

 

Woodlands, Dinas Powys

New homes at St Nicholas* Dan gynnig * Cwrt Campbell – Sain Nicolas

Tai dwy ystafell wely.

 

Cwrt Campbell – Sain Nicolas

South Haven Barry* Dan Gynnig* South Haven, Glannau Dŵr y Barri

Fflatiau dwy ystafell wely.

 

South Haven, Glannau Dŵr y Barri

Tinkinswood St Nicholas

*Dan gynnig* Tinkinswood, St Nicholas.

Tai dwy ystafell wely.

 

Tinkinswood, St Nicholas

2 bed heritage gate

*SSTC* Heritage Gate, Llanilltud Fawr

Tai canol rhes, dwy ystafell wely.

 

Heritage Gate

Waterside at the quays 122x122

*Dan gynnig* Waterside at the Quays, Y Barri

Cartref 2 ystafell wely

 

Waterside at the Quays

 • Sut mae perchnogaeth cost isel yn golygu bod eiddo’n fwy forddiadwy? 

  Mae’r rhan fwyaf o gartrefi perchnogaeth cost isel yn gweithredu ar sail ‘ecwiti ar y cyd’, sy’n cynnig cyfle i bobl sy’n prynu am y tro cyntaf brynu eiddo am lai na phris y farchnad. mae hyn yn gostwng lefel y morgais sydd ei angen i brynu tŷ. Cedwir cyfran ecwiti gan Landlord Cymdeithasol Cofrestredig heb gost ychwanegol i’r prynwr. Mae hyn yn golygu bod yr eiddo’n fwy fforddiadwy.

 •  Pa eiddo sydd ar gael?
  Ar safleoedd datblygu tai newydd mae eiddo ar gael gan amlaf. Mae’r Cyngor yn cydweithio â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i ddarparu cartrefi perchenogaeth cost isel ar safleoedd datblygu tai newydd ym Mro Morgannwg. Gwelir hysbysebion am y tai ar wefan y Cyngor ac yn y wasg leol. Os ydych chi’n cofrestru gydag Aspire2Own, byddwch chi hefyd yn derbyn hysbysiadau e-bost pan fydd tai’n dod ar y farchnad. 
 •  Pam cofrestru gydag Aspire2Own? 
  Cofrestr o bobl sydd â diddordeb mewn perchnogaeth tai cost isel yw Aspire2Own. Mae’r wybodaeth sy’n cael ei chasglu am lle mae pobl yn dymuno byw, maint y cartref maent ei angen a’u lefel incwm yn helpu’r Cyngor i gynllunio ar gyfer tai newydd perchnogaeth cost isel.

   

  Rydyn ni hefyd yn defnyddio’r manylion cyswllt i sicrhau ein bod yn rhoi gwybod i bobl sydd â diddordeb pan fydd tai perchogaeth cost isel ar gael.