Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Ardal Adnewyddu Castleland

Saith Mlynedd o Gyflawni: Cafodd Ardal Adnewyddu Castleland ei chau ar 31 Mawrth 2017.

 

Cyflawnwyd y canlyniadau canlynol dros fywyd y project:

 

Residential Street

Rhaglen Weddnewid Breswyl 

Adnewyddu blaenau, a lle y bo’n berthnasol, dalcenni gyda’r bwriad o adfer a gwella’r strydlun. 

 • Cyfanswm nifer yr eiddo yn yr ardal: 1181

 • Cyfanswm nifer yr eiddo a gymerodd ran: 1162% Nifer a fanteisiodd = 98%

 

BUDDSODDIAD: £4,000,866

 

Upper Holton Road

Rhaglen Weddnewid Breswyl Rhan Uchaf Heol Holltwn – Cyfnod 1, 2 a 3

Adnewyddu gwedd flaen tai domestig dau lawr a fflatiau uwchben siopau, gyda’r bwriad o adfer a gwella’r strydlun.

 • Cyfanswm nifer yr eiddo yn rhan o’r cyfnodau = 62

 • Cyfanswm nifer a gymerodd ran = 54% Nifer a fanteisiodd = 87%

 

BUDDSODDIAD: £483,601

 

Holton Road

Rhaglen Weddnewid Breswyl Rhan Uchaf Heol Holltwn – Cyfnod 4

 • Cyfanswm nifer yr eiddo yn rhan o’r cyfnod = 9

 • Cyfanswm nifer yr eiddo a gymerodd ran = 9

Roedd y cyfnod hwn yn cynnwys gweddnewid rhifau  238-254 Heol Holltwn ac yn cynnwys sefydlogi’r waliau allanol er mwyn atal dilaminadu parhaus. Cafodd cornel Rhif 238 ei adeiladu yn ogystal â rhan o dalcen Rhif 254. Hefyd, cafodd 5 blaen siop eu hadnewyddu a chafodd lloriau daear Rhifau 244 a 246 eu trosi o fod yn fasnachol i fod yn breswyl.

 • Cost gyffredinol = £511,750

 • Cyfraniadau gan berchnogion = £34,197

 

BUDDSODDIAD: £477,553


New walls

Gwelliannau i Waliau Ffin Rhan Uchaf Heol Holltwn   

Dymchwel ac ailadeiladu waliau ffin Rhifau  207-215 a 225-233 Heol Holltwn. Ailadeiladwyd waliau gydag wyneb frics a rheiliau top crwm a giatiau i gyd-fynd â nhw.                                                                                             
BUDDSODDIAD: £28,898

 

Shop fronts

Rhaglen Weddnewid Fasnachol Rhan Uchaf Heol Holltwn – Cyfnod 4 (201-269) 

 • Cyfanswm nifer yr eiddo ar ochr hon o’r ffordd = 17

 • Cyfanswm nifer y blaenau siop newydd a osodwyd = 12

 • Cyfanswm nifer yr eiddo a gafodd eu trosi o fod yn fasnachol i fod yn breswyl = 2

 • Cyfanswm nifer y grantiau heb fod gan asiantaeth (blaen siop newydd) = 1

 • Cyfanswm nifer ddim yn cymryd rhan = 2

 • Cost gyffredinol = £240,350

 • Cyfraniadau gan berchnogion = £17,984

 

BUDDSODDIAD: £222,366


New shop fronts

Rhaglen Weddnewid Fasnachol Rhan Uchaf Heol Holltwn – Cyfnod 2 (200-300)

Cyfanswm nifer yr eiddo ar ochr hon o’r ffordd = 29

 

Cyfanswm nifer y blaenau siop newydd a osodwyd = 15

 

Cyfanswm nifer eisiau eu trosi = 2

 

Cyfanswm nifer ddim yn cymryd rhan = 12

 

Cost gyffredinol = £380,650

 

Cyfraniadau gan berchnogion = £21,976 

 

BUDDSODDIAD: £358,674 


Holton Road School

Gweddnewid Ysgol Gynradd Heol Holltwn   

Adnewyddu’r wynebau sy’n wynebu Court Road, Heol Holltwn a Pyke Street.  Yn cynnwys glanhau’r nodweddion carreg Caerfaddon, ailaddurno’r estyll tywydd pren a’r pibellau dŵr haearn bwrw yn ogystal â chael gwared ar blanhigion yn tyfu o’r waliau. 

 

Hefyd, glanhawyd capiau’r pileri a cherrig copa wal y ffin yn ogystal ag ailaddurno’r rheiliau a’r giatiau. Gosodwyd arwyddion newydd a gweithredwyd mesurau rheoli adar.

 

BUDDSODDIAD:  £88,794

 

Resurfaced roads

Gwelliannau i Ardal Drefol Rhan Uchaf Heol Holltwn   

Rhoddwyd wyneb newydd ar y palmentydd, ailosodwyd cwrbiau gyda rhwystrau ymwthiol wrth gyffyrdd er mwyn darparu pwyntiau croesi mwy diogel sy’n cynnig gwelededd gwell, mynediad i’r anabl, parcio ac ati. 

 

Tynnwyd yr arwyddion blêr a’u rhesymoli lle bo’n bosibl. Gosodwyd wyneb newydd ar y ffordd gyda marciau newydd. Gosodwyd celfi stryd newydd gan gynnwys darparu biniau sbwriel er mwyn darparu ar gyfer y bwytai cludfwyd di-ri yn yr ardal.


BUDDSODDIAD:  £385,000

 

Back of house

Gwelliannau Effeithlonrwydd Ynni – menter ERDF arbed 2  

Buddsoddodd y project dros £2.5 miliwn yn yr ardal gan osod mesurau effeithlonrwydd ynni mewn 487 o gartrefi. Roedd gwelliannau nodweddiadol yn cynnwys insiwleiddio waliau solet, adnewyddu systemau gwres canolog neu osod rhai newydd, systemau dŵr poeth thermal solar, optimeiddiwyr foltedd.

 

BUDDSODDIAD: £2,500,000


Solar panels on house

“Arolwg ynni cartref “Cymru Gynnes”

Archwiliad ynni o’r stoc dai domestig yn yr ardal, gan arwain at 319 o gartrefi’n derbyn Tystysgrifau Perfformiad Ynni am ddim. Hefyd, gwariwyd dros £310,000 ar fesurau gwella ynni i 32 o gartrefi a nodwyd drwy brawf modd i fod yn gymwys ar gyfer mesurau gwella.

 

BUDDSODDIAD: £310,000

 

New allotments fence

Gwelliannau i randiroedd Hill Street

Tynnu llinell ffens berimedr bresennol a gosod ffens balisâd, ddur a giatiau i gyd-fynd â hi. Gosodwyd ffordd fynediad goncrid newydd drwy’r safle. 

BUDDSODDIAD: £31,495

 

Coronation street green

Gwelliannau i Fannau Gwyrdd Coronation Street      

Roedd y cynllun yn cynnwys adnewyddu y ffens berimedr, plannu coed a llwyni, darparu mwy o leoedd i eistedd, gosod bolardiau a biniau sbwriel ac ailwynebu llwybr cerdded.

BUDDSODDIAD: £26,000

 

George street play area

Gwelliannau i Ardal Chwarae George Street      

Gwaith adnewyddu sylweddol i gyfleusterau o ansawdd gwael, gan gynnwys:

 

Tynnu offer chwarae wedi’u gadael a thynnu arwyneb

Ardal gemau aml-ddefnydd newydd

Offer chwarae gydag arwyneb diogel ar gyfer plant 4 – 12 oed

Uwchraddio’r ffyrdd 


Ymgynghori â thrigolion a phlant ysgol lleol


BUDDSODDIAD: £120,000


Gladstone Gardens

Gwelliannau i Erddi Gladstone   

Gwaith adnewyddu sylweddol i gyfleusterau o ansawdd gwael, gan gynnwys:

Tynnu offer chwarae wedi’u gadael, ffens ac arwyneb

Gosod ardal gemau aml-ddefnydd newydd

Gosod offer chwarae gydag arwyneb diogel ar gyfer plant 4 – 12 oed

Gosod ardal gampfa awyr agored i oedolion

Gwaith coed a gwaith tynnu llwyni er mwyn galluogi mwy o oleuni i’r parc a chael gwared ar fannau cudd er mwyn helpu i liniaru ofn trosedd

 

Adfer waliau ffin

 

Ymgynghori â thrigolion a phlant ysgol

lleol

 

Rhagor o waith i wella’r llwybrau a’r pwyntiau mynediad, plannu coed ac adnewyddu’r pwll wedi’u cynllunio ar gyfer 2017/18

 

BUDDSODDIAD: £450,000

 


Coigne terrace

Gwelliannau i Fannau Agored Coigne Terrace

Gwaith adnewyddu sylweddol i fannau agored o ansawdd gwael, gan gynnwys:

 

Tynnu offer chwarae wedi’u gadael a thynnu wyneb

Uwchraddio’r ffyrdd

Offer chwarae newydd i blant ifanc

Adnewyddu’r ardal gymunedol gyda seddi, llwybrau, coed ac ardal wair

Ffens ffin newydd

 

BUDDSODDIAD: £70,000


Scout hall

Gwelliannau i neuadd 5ed Grŵp Sgowtiaid Môr y Barri

Adnewyddu ffabrig allanol y neuadd gan gynnwys gosod gwydr dwbl newydd, ffenestri PVC a gosod system rendro fodern. Gwnaethpwyd y gwaith yn rhad ac am ddim gan gwmnïau’n gweithio ar y rhaglen Weddnewid fel arwydd o ewyllys da i’r gymuned.

 

Galluogi’r gymuned leol i ddefnyddio’r neuadd.

 

Gosod paneli solar ar y to, yn rhad ac am ddim, fel budd cymunedol ynghlwm wrth y rhaglen CDRhE arbed 2 


Home safety campaign

Ymgyrch Diogelwch y Cartref       

Cynhaliwyd ymgyrch diogelwch y cartref gydag asiantaethau partner o’r gwasanaethau Tân ac Achub a Heddlu De Cymru, Gofal a Thrwsio a Wales and West Utilities.  Canolbwyntio ar ymwybyddiaeth o garbon monocsid, diogelwch tân, diogelwch y cartref, llithro, baglu a chael codwm a throseddau ar garreg y drws.  Ymwelwyd â 1198 o gartrefi a dosbarthwyd mwy na 400 o larymau carbon monocsid am ddim.

 


CYFANSWM BUDDSODDIAD: £9,553,247