Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Adolygiad ar

Raglen Adfywio Windsor Road

 

Windsor Road

 

Cefndir:

Ar 18 Medi 2017, cymeradwyodd y Cabinet i gynnwys Cynllun Adfywio Tai Ffordd Windsor, Penarth, ym Mholisi Adnewyddu Tai’r Sector Preifat 2014. Roedd y rhesymeg dros yr ymyriad yn seiliedig ar symudiad tuag at ddull Adfywio Tai o ymdrin â Thai’r Sector Preifat. Mewn cynlluniau blaenorol, cefnogwyd buddsoddiad gan grantiau Llywodraeth Cymru a ganiataodd i ardaloedd mawr o dai gael eu cynnwys mewn rhaglenni buddsoddi. Fodd bynnag, pan ddaeth grant Llywodraeth Cymru ar gyfer Ardaloedd Adnewyddu i ben ym mis Mawrth 2017, roedd angen targedu ardaloedd daearyddol llai ar gyfer buddsoddi.

 

Gan ddefnyddio derbyniadau Adran 106 o ddatblygiad ‘Penarth Heights’, cynigiwyd cyfres o welliannau ar gyfer yr ardal o amgylch Windsor Road, gan gynnwys gwelliannau i fannau gwyrdd a gwelliannau'n ymwneud â rheoli cerddwyr/traffig. Ar y cyd â'r uchod, byddai cynllun Adfywio Tai Windsor Road yn gwneud y gorau o effaith ofodol y gwelliannau a gynigir. Yn ogystal, yn 2013 cynhyrchodd Soltys Brewester Consulting strategaeth ar y cyd â Chymdeithas Dwristiaeth ac Ymwelwyr Penarth o'r enw Porth i Benarth - Windsor Road. Nodwyd mai ar ran isaf Windsor Road yr oedd angen ei wella fwyaf er mwyn sicrhau bod y Porth i Benarth yn rhoi'r argraff orau bosibl a fyddai'n cyfrannu at Benarth o ran twristiaeth, canol y dref a datblygu busnes. 

 

Yn ystod 2017, dyrannodd y Cyngor yn y rhaglen gyfalaf symiau o £150k, £300k a £300k yn 2017/18, 2018/19 a 2019/20 yn y drefn honno, i Adfywio Tai ac yn eu cyfarfod ar 18 Medi 2017, cytunodd y Cabinet, yn ystod blynyddoedd ariannol 2017/18 a 2018/19, y dylid defnyddio cyllid i hwyluso ardal adfywio tai yn Windsor Road, Penarth.

 

Mabwysiadwyd dull tri cham i'r ardal fel a ganlyn:

 

CAM 1 – Ailwampio gweddau blaen eiddo preswyl

CAM 2 – Cynllun wal derfyn

CAM 3 – Ail-osod y droedffordd

 

ALLBYNNAU'R RHAGLEN

 

Cam 1:   Cynllun Ailwampio Windsor Road

Roedd Cynllun Ailwampio Windsor Road yn cwmpasu eiddo preswyl Rhifau 100-160, 164-172 a Rhif 157 Windsor Road. Cafodd Grantiau Ailwampio eu cynnig heb gost i berchen-feddianwyr a landlordiaid, gan gynnwys:

 

 • Adnewyddu ffasgau pren a byrddau soffit PVC
 • Gosod drysau a ffenestri pren newydd
 • Adnewyddu gorchuddion uwch y drws blaen
 • Ail-addurno allanol
 • Adnewyddu gwteri a phibelli dŵr glaw
 • Glanhau ac ail-bwyntio gwaith carreg / brics
 • Gosod system dros-rendro lle y bo’n berthnasol

 

Cyfanswm nifer yr eiddo cymwys

38

Nifer a fu’n rhan o’r cynllun

37

% a dderbyniodd y cynnig

97%

Dyddiad cychwyn

27 Tachwedd 2017

Dyddiad cwblhau

10 Hydref 2018

Cost gan gynnwys ffioedd

£142,525.08

Contractwr

Pinit Building & Civil Engineering Ltd.

 

Cam 2:   Cynllun wal derfyn

Er bod y Cynllun Ailwampio wedi bodloni'r holl ddisgwyliadau gan adfer cymeriad gwreiddiol yr eiddo a chysoni golwg unffurf y stryd, amlygwyd y muriau ffiniol oedd o ansawdd gwael a oedd ar flaen y teras. Roedd llawer o'r waliau wedi'u hailadeiladu dros y blynyddoedd mewn amrywiaeth o wahanol ddefnyddiau ac roedd rhai eiddo eisoes wedi colli eu wal flaen ac eraill yn dadfeilio. Fyddai effaith y Cynllun Ailwampio fyth wedi ei wireddu’n llawn heb roi sylw i wella’r waliau hyn.

 

 

Windsor 1a1

 

Cyn

 

Windsor 2a

Wedyn

 

Felly roedd Cam 2 y rhaglen adfywio yn cynnwys cynllun wal derfyn. Yn rhan o’r cynllun hwn, cafodd y waliau terfyn blaen eu dymchwel a rhoddwyd wal frics isel gyda rheiliau ar ei phen a giât sy’n cyd-fynd â hi yn eu lle, gyda’r gwahanfur rhwng eiddo’n cael ei ailadeiladu gyda wal frics solid uchder llawn.

                             

Cyfanswm nifer yr eiddo cymwys

32

Nifer a fu’n rhan o’r cynllun

32

% a dderbyniodd y cynnig

100%

Dyddiad cychwyn

8 Hydref 2018

Dyddiad cwblhau

25 Chwefror 2019

Cost gan gynnwys ffioedd

£113,039.25

Contractwr

Intervention Services Ltd

           

Cam 3:  Ail-osod y droedffordd

Gan ddefnyddio arian Adran 106, yn ystod cam olaf y rhaglen, codwyd y droedffordd slabiau a gosod tarmac yn ei le

Dyddiad cychwyn

25 Chwefror 2019

Dyddiad cwblhau

22 Mawrth 2019

Cost gan gynnwys ffioedd

£50,000.00

Contractwr

Horizon Civil Engineering Ltd.

 

 

Windsor 3a

 

Arwyneb anwastad gyda chraciau i’r droedffordd slabiau wreiddiol a pheryglon baglu    

Windsor 4a

Troedffordd tarmac du newydd 

 

 

Adborth o Arolwg Boddhad Cwsmeriaid

Ym mis Gorffennaf 2019 anfonwyd arolwg boddhad cwsmeriaid i bob eiddo a fu’n rhan o’r rhaglen adfywio. O'r 38 eiddo cymwys, derbyniwyd 16 ffurflen, sef 42% yn eu dychwelyd. Cofnodwyd y canlyniadau canlynol:                                                                                      

 

Cwestiwn:

Cytuno’n gryf

Cytuno

Anghytuno

Anghytuno’n gryf

Ddim yn gwybod

Mae'r rhaglen wedi gwneud fy stryd yn lle brafiach i fyw

9

5

2

0

0

Mae'r rhaglen wedi gwella'r ffordd i mewn i ganol tref Penarth

13

1

1

0

1

Mae'r rhaglen wedi adfer ymdeimlad o falchder yn fy ardal leol

8

4

3

0

1

Rwy’n hapusach yn fy nghartref yn dilyn y rhaglen adfywio

6

5

2

1

2

   

 Yn ogystal â'r uchod:

 • Cadarnhaodd 50% o'r perchenogion fod y rhaglen adfywio wedi'u hannog i wneud gwelliannau pellach i'w cartrefi

 

 • Roedd 75% o'r perchenogion o'r farn y byddai'r gwelliannau a wnaed yn para'n hir

 

Sylwadau perchnogion.................

 • “Wrth fy modd â phopeth a wnaed yma ond y wal flaen a’r rheiliau oedd y gorau oll.”
 • “Cafodd yr holl broses o’r cychwyn ei weithredu i’r safon uchaf gan arwain at greu stryd rydyn ni’n falch o fyw ynddi.”
 • "Mae'n gwneud y ffordd i mewn i Benarth yn llawer mwy dymunol"

 

 

       3 Medi 2019