Cefnogi Pobl

Fframwaith cenedlaethol yw Cefnogi Pobl, ar gyfer cynllunio, cyfleu a monitro gwasanaethau cefnogi sy'n berthnasol i gartrefu.

 

Mae cymorth sy’n gysylltiedig â thai yn ceisio galluogi pobl sy'n agored i niwed i sicrhau a chynyddu eu hannibyniaeth a gallu i aros yn eu cartrefi eu hunain.

 

Nod y rhaglen yw darparu gwasanaethau cymorth sy’n gysylltiedig â thai sydd:

 • O ansawdd uchel
 • Yn berthnasol yn strategol
 • Cost-effeithiol
 • Yn cyd-fynd â gwasanaethau gofal presennol

 

 • Cefnogi Pobl yng Nghymru

  Yng Nghymru caiff y rhaglen Cefnogi Pobl ei darparu gan Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol drwy ffrwd cyllid unigol o’r enw Grant y Rhaglen Cefnogi Pobl.

 • Ethos y Rhaglen CP

   “Mae Cefnogi Pobl yn defnyddio dull holistig, sy'n canolbwyntio ar ddinasyddion i helpu pobl i fod yn annibynnol a chamu oddi wrth anfantais. Mae gan lawer o’r bobl sy’n defnyddio’r gwasanaethau anghenion niferus a gaiff eu diwallu drwy wasanaethau iechyd neu wasanaethau cymdeithasol. Fodd bynnag, mae gan lawer o unigolion anghenion ychwanegol na ellir eu diwallu gan wasanaethau eraill. Dylai’r gwasanaethau a ddarperir fod wedi’u cynllunio i helpu pobl i ddatblygu’r sgiliau a hyder sydd eu hangen arnynt i fyw’n annibynnol heb gymorth, neu fyw’n annibynnol â chymorth parhaus.

   

  Mae Cefnogi Pobl yn ymwneud â gofal i'r unigolyn a dargedir at wella bywyd y person hwnnw wrth ddatblygu sgiliau personol, cymdeithasol ac ariannol hanfodol i’w alluogi i barhau i fyw yn ei gartref. Gall ymweliadau cyson gan nyrsys ardal a gweithwyr cymdeithasol helpu mewn sawl ffordd ond mae Cefnogi Pobl yn helpu gyda thalu biliau, rheoli arian ac ymgysylltu â’r gwasanaethau eraill. Mae hyn yn arwain at feithrin hyder a gwydnwch ymhlith ein grwpiau cleientiaid.”

   

  Rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghymru: Adroddiad Terfynol, 2010)

 • Llywodraeth Cymru a Chefnogi Pobl

  Mae Llywodraeth Cymru yn arwain y Rhaglen Cefnogi Pobl ar lefel genedlaethol; maent yn cyhoeddi canllawiau ar sut y dylid rhedeg y rhaglen yn lleol, goruchwylio penderfyniadau comisiynu ac wedi adolygu’r rhaglen yn ddiweddar.

   

  Rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghymru: Adroddiad Terfynol Tachwedd 2010 (Adolygiad)

   

  Rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghymru: Canlyniadau ac Argymhellion

   

   

   

   

 • Ein Cenhadaeth

   “Gwneud y Fro yn lle diogel ac iach lle gall unigolion, plant a theuluoedd fyw eu bywydau i’r eithaf”

 • Ein Gweledigaeth

   “Diwallu anghenion unigolion a chymunedau drwy ddarparu gwasanaethau o safon, mewn partneriaeth ag eraill, sy'n parchu amrywiaeth a hyrwyddo annibyniaeth”

 

Tîm Cefnogi Pobl

Mae Cefnogi Pobl yn rhoi arian grant i ddarparwyr gwasanaethau i ddarparu ystod o wasanaethau cymorth yn gysylltiedig â thai a all gynnwys:

 

 • Mapio’r gwasanaethau cymorth presennol sy’n gysylltiedig â thai
 • Cynllunio a siapio gwasanaethau'r dyfodol
 • Monitro ac adolygu gwasanaethau presennol
 • Casglu tystiolaeth o’r angen a’r galw am wasanaethau cymorth yn gysylltiedig â thai
 • Gwerthuso’r ‘canlyniadau’ 
 • Gwrando ar farn defnyddwyr gwasanaeth
 • Sicrhau bod darparwyr gwasanaethau yn cydymffurfio ac amodau grantiau a chontractau

 

Mae Cefnogi Pobl yn rhoi arian grant i ddarparwyr gwasanaethau i ddarparu ystod o wasanaethau cymorth yn gysylltiedig â thai a all gynnwys:

 • Llety a thai dros dro a rennir
 • Tai cymorth
 • Tai gwarchod
 • Ymyrryd mewn argyfwng
 • Cymorth ar lefel isel a pharhaus
 • Cymorth yn ôl yr angen
 • Gwasanaethau larwm cymunedol
 • Gwaith ataliol yn y maes digartrefedd
 • Llety mynediad uniongyrchol, gan gynnwys hostelau a llochesi cam-drin domestig

 

 

Adolygiadau Cefnogi Pobl

Mae’r Tîm Cefnogi Pobl yn monitro’r holl wasanaethau cymorth sy’n gysylltiedig â thai yn y Fro, a ariennir gan CP, yn rheolaidd. Gwneir hyn i sicrhau bod yr holl wasanaethau'n berthnasol yn strategol, y cynigir cymorth effeithiol a bod gwasanaethau yn rhoi gwerth am arian. Ar ôl cytuno ar adroddiad gyda'r darparwr caiff ei gyhoeddi ar y wefan hon.

 

 

‘Canlyniadau’ Cefnogi Pobl

‘Canlyniadau’ yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio’r casgliad o wybodaeth am ‘siwrnai’ defnyddiwr gwasanaeth; ei gyflawniadau a'r sgiliau a ddatblygwyd ganddo o ganlyniad i’r cymorth sy’n gysylltiedig â thai a gafodd.

 

 • Datblygu Canlyniadau Cefnogi Pobl

  Gofynnodd Llywodraeth Cymru i’r Rhwydwaith Gwybodaeth Cefnogi Pobl cenedlaethol (SPIN) yn 2008 i ystyried datblygu Fframwaith Canlyniadau Cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau Cefnogi Pobl yng Nghymru.

   

  Roedd y rhan fwyaf o ddarparwyr gwasanaethau Cefnogi Pobl eisoes yn casglu canlyniadau ar gyfer eu gwasanaethau a’r bwriad y tu ôl i ddatblygu set o ganlyniadau craidd cenedlaethol oedd casglu gwybodaeth sydd eisoes wedi'i chofnodi yng nghynlluniau cymorth defnyddwyr gwasanaeth a'i gyflwyno mewn ffordd sy'n adlewyrchu'r buddion i’r gwasanaeth.

   

  Nod Cefnogi Pobl yng Nghymru oedd datblygu fframwaith canlyniadau cenedlaethol sy’n cyd-fynd ag arferion presennol darparwyr gwasanaethau heb wneud pethau'n anoddach.

   

  Datblygwyd fframwaith canlyniadau Cefnogi Pobl ar y byd â thimau Cefnogi Pobl, darparwyr gwasanaethau, Cymorth Cymru a rhanddeiliaid.

 • Prif egwyddorion

  Mae gan bobl yr hawl i fod â’r uchelgais o fyw bywydau diogel, annibynnol yn eu cymuned a chael diogelwch ariannol ac iechyd i fwynhau'r gymuned honno.

   

  Mae pobl yn wynebu gwahanol rwystrau o ran cyflawni’r uchelgeisiau hyn. Mae cymorth yn gysylltiedig â thai yn ceisio sicrhau canlyniadau i bobl sy’n gamau tuag at gyflawni'r uchelgeisiau hyn.

   

  Dylai canlyniadau ganolbwyntio ar y person, dylent fod yn fwriadol, a'u negodi a'u cytuno gyda'r unigolyn ac, os yw hynny’n briodol, gyda’u heiriolwyr, cefnogwyr neu ofalwyr drwy’r broses cynllunio cymorth.

   

  Caiff canlyniadau eu cyflawni drwy ymyriadau cymorth sy’n datrys anghenion a nodwyd a dylent alluogi'r unigolyn i reoli, deall a chyfrannu at yr holl ganlyniadau hyd eithaf eu gallu.

 • Beth yw Canlyniadau Cefnogi Pobl? 

  Caiff canlyniadau Cefnogi Pobl eu casglu ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth unigol, cyn eu crynhoi i greu ‘canlyniadau project’:

   

  Mae’r project yn gwneud y canlynol:Hyrwyddo Diogelwch Personol a Chymunedol

  Oherwydd bod pobl yn:

    - Teimlo’n ddiogel

    - Cyfrannu at eu diogelwch a llesiant eu hunain a phobl eraill

   

  Mae’r project yn:Hyrwyddo Annibyniaeth a Rheolaeth

  Oherwydd bod pobl yn:

    - Rheoli eu llety

    - Rheoli eu perthnasau

    - Teimlo’n rhan o’r gymuned

   

  Mae’r project yn:Hyrwyddo Cynnydd Economaidd a Rheolaeth Ariannol

  Oherwydd bod pobl yn:

    - Rheoli eu harian

    - Ymgysylltu ag addysg/dysgu

    - Ymgysylltu â chyflogaeth/gwaith gwirfoddol

   

  Mae’r project yn:Hyrwyddo Iechyd a Llesiant

  Oherwydd bod pobl yn:

    - Gorfforol iach

    - Meddyliol iach

    - Byw bywyd iach a phrysur

   

  Mae'r fframwaith canlyniadau cenedlaethol wrthi’n cael ei dreialu mewn nifer o Awdurdodau Lleol yng Nghymru gan gynnwys tîm Cefnogi Pobl Bro Morgannwg. Caiff y treial ei adolygu’n rheolaidd â’r nod o'i gyflwyno yn yr holl wasanaethau a ariennir gan CP ledled Cymru.

 

 

Cyfeiriad:

Cefnogi Pobl

Tai Sector Cyhoeddus

Swyddfeydd Dinesig

Holton Rd

Y Barri

CF63 4RU