Cymorth Tai

Mae cymorth tai ar gael drwy wasanaethau sy’n seiliedig ar lety neu drwy gymorth yn ôl yr angen.

 

Mae Cefnogi Pobl wedi llunio Cyfeirlyfr o Wasanaethau sy’n cynnwys manylion am yr holl wasanaethau cymorth tai sydd ar gael ym Mro Morgannwg. Mae’r cyfeirlyfr yn addas ar gyfer unrhyw un sydd angen cyngor neu wybodaeth. Mae gwasanaethau cymorth Caerdydd ar gael i’w to lawrlwytho.

 

 

Cymorth yn ôl yr Angen

Cynigir Cymorth yn ôl yr Angen i’r defnyddiwr gwasanaeth yn ei gartref ei hun gan weithiwr cymorth. Mae gwasanaethau ar gael i denantiaid a pherchenogion tai.

 

Sut ydw i'n gwneud cais am y gwasanaeth hwn?

Gallwch gyfeirio eich hun neu ofyn i rywun arall eich cyfeirio at y gwasanaeth cymorth yn ôl yr angen.

 

Os ydych yn penderfynu yr hoffech gael eich cyfeirio at wasanaeth cymorth yn ôl yr angen yna byddwn yn gofyn i chi lenwi ffurflen asesiad o anghenion, ffurflen cytundeb i dderbyn cymorth a ffurflen caniatâd i ddatgelu gwybodaeth, un ai ar eich pen eich hun neu gyda'n cymorth ni. Bydd hyn yn galluogi’r Tîm Cefnogi Pobl i gadarnhau bod angen cymorth arnoch a pha Ddarparwr Cymorth sydd orau i ddelio â’ch anghenion.

 

Os hoffech gyfeirio eich hun cysylltwch â Chefnogi Pobl i ofyn am gopïau papur o’r ffurflenni cyfeirio perthnasol. Neu gallwch eu lawrlwytho yma:

 

 

A wnewch chi lenwi'r holl ffurflenni uchod. Mae'r Ffurflen Monitro Asesiadau Anghenion Unigol yn casglu gwybodaeth am anghenion cymorth y ceiswyr. Mae angen llenwi’r Ffurflen Gwybodaeth Ychwanegol dim ond os ydych am gynnwys mwy o wybodaeth na’r hynny y gellir ei roi yn y Ffurflen Monitro Asesiadau Anghenion Unigol ac unrhyw wybodaeth arall yr ydych chi ei ystyried sy'n berthnasol.

Mae llenwi’r holl ffurflenni hefyd yn sicrhau ein bod yn gallu anfon eich manylion ymlaen at y darparwr cymorth gan eich bod wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny.

 

Mae'n rhaid dychwelyd yr holl ffurflenni i Cefnogi Pobl.

 

Os ydych yn gysylltiedig â’r gwasanaeth digartrefedd bydd eich Swyddog Digartrefedd dynodedig yn llenwi’r ffurflenni cyfeirio ar eich rhan.

 

Cynllun Annibyniaeth

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn credu bod gan bawb yr hawl i gael cartref ond yn cydnabod bod rhai pobl angen cymorth i’w helpu i ymgartrefu’n llwyddiannus, teimlo’n gyfforddus a chynnal a chadw eu cartref.

 

Gallech fod angen cymorth ychydig fisoedd yn unig i’ch helpu i symud ac ymgartrefu yn y gymuned, neu gallech fod angen cymorth yn y tymor hir i’ch galluogi i fyw’n annibynnol a pharhau yn eich cartref eich hun.

 

Gyda golwg ar roi'r cymorth hwn i bobl ym Mro Morgannwg, mae'r Cyngor wedi sefydlu'r Cynllun Aros yn yr Unfan i helpu pobl gyda’r problemau canlynol:

 

 • Cam-drin domestig
 • Problemau iechyd meddwl
 • Anableddau dysgu
 • Problemau gydag alcohol
 • Problemau gyda chyffuriau
 • Problemau cyfiawnder troseddol / hanes o droseddu / mewn perygl o droseddu
 • Ifanc ac yn agored i niwed
 • Digartref / posibilrwydd o fod yn ddigartref
 • Salwch Cronig
 • Person hŷn sy’n agored i niwed (55+)
 • Rhiant sy’n agored i niwed
 • Symudedd / anabledd corfforol

 

Darperir y gwasanaeth hwn gan Reach ac mae ar gael i denantiaid preifat, tenantiaid y cyngor a pherchenogion tai.Mae cymorth cyn-tenantiaeth hefyd ar gael i unigolyn sydd ar fin symud i'w tenantiaeth ei hun.

 

Mae gan Reach brofiad helaeth o gynnig cymorth sydd wedi’i deilwra’n benodol i ddiwallu anghenion cleientiaid. Bydd yr holl wybodaeth a roddir gennych i'ch Gweithiwr Cymorth yn gwbl gyfrinachol.

 

Tai Gwarchod a Gwasanaethau Larwm

Mae tai gwarchod yn dai sydd wedi'u neilltuo ar gyfer pobl hŷn (55+ oed); mae pob cynllun tai gwarchod wedi’i gysylltu â gwasanaeth larwm ac mae gan rai Reolwr Cynllun sy’n gallu cynnig cymorth sy’n ymwneud â thai i denantiaid.

 

I ddysgu am dai gwarchod ym Mro Morgannwg cysylltwch â Cefnogi Pobl. Os hoffech wneud cais i fyw mewn cynllun llety gwarchod gallwch wneud hynny drwy Homes4U.

 

Gwasanaeth Larwm

Mae’r cyngor yn rhedeg cynllun larwm brys. Mae hwn yn rhoi cymorth i bobl yn eu cartrefi eu hunain drwy gyfrwng technoleg a gwasanaethau ymateb cymunedol. Gall tenantiaid cyngor dalu am wasanaethau ychwanegol – cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth. 

 

 • Ydych chi’n talu am gostau larwm brys fel rhan o'ch rhent?

  Os oes costau cymorth wedi’u cynnwys yn eich rhent megis costau Warden a Larwm mae'n bosib y gallech fod yn gymwys i gael Grant Cefnogi Pobl i dalu am y costau hyn.

   

  Mae’r Grant Cefnogi Pobl ar gael i bobl sy’n gymwys i gael Budd-dal Tai, a bydd Cefnogi Pobl yn anfon taliad at eich landlord ymlaen llaw i dalu am gostau'r cymorth a gewch, cyn belled eich bod wedi cyflwyno tystiolaeth eich bod yn derbyn Budd-dal Tai.

 • Beth petai fy Mudd-dal Tai yn newid neu’n stopio?

  Os bydd eich Budd-dal Tai yn stopio mae'n rhaid i chi roi gwybod i Cefnogi Pobl unwaith.

   

  Os ydych yn talu eich costau cymorth eich hun ar hyn o bryd neu os nad ydych yn gymwys i gael Budd-dal Tai, gallwch wneud cais am Asesiad Ariannol gan Cefnogi Pobl. Bydd rhaid i chi gyflwyno gwybodaeth am eich cynilon ac incwm. Fodd bynnag, os nad ydych am ddatgelu'r wybodaeth hon gallwch ddewis peidio cael asesiad ariannol a thalu'r holl gostau cymorth eich hun.

 

 

Cynllun Aros yn yr Unfan

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn credu bod gan bawb yr hawl i gael cartref ond yn cydnabod bod rhai pobl angen cymorth i’w helpu i ymgartrefu’n llwyddiannus, teimlo’n gyfforddus a chynnal a chadw eu cartref.

 

Gallech fod angen cymorth ychydig fisoedd yn unig i’ch helpu i symud ac ymgartrefu yn y gymuned, neu gallech fod angen cymorth yn y tymor hir i’ch galluogi i fyw’n annibynnol a pharhau yn eich cartref eich hun.

 

Gyda golwg ar roi'r cymorth hwn i bobl ym Mro Morgannwg, mae'r Cyngor wedi sefydlu'r Cynllun Aros yn yr Unfan i helpu pobl gyda’r problemau canlynol:

 

 • Problemau â Symudedd Corfforol
 • Problemau iechyd meddwl
 • Anableddau dysgu
 • Salwch Cronig

 

Darperir y gwasanaeth hwn gan Reach ac mae ar gael i denantiaid preifat, tenantiaid y cyngor a pherchenogion tai. Mae cymorth cyn-tenantiaeth ar gael i unigolion sydd ar fin symud i'w tenantiaethau eu hunain.

 

Mae gan Reach brofiad helaeth o gynnig cymorth sydd wedi’i deilwra’n benodol i ddiwallu anghenion cleientiaid. Bydd yr holl wybodaeth a roddir gennych i'ch Gweithiwr Cymorth yn gwbl gyfrinachol.

 

 

Cynllun Cymorth Tenantiaid

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn credu bod gan bawb yr hawl i gael cartref ond yn cydnabod bod rhai pobl angen cymorth i’w helpu i ymgartrefu’n llwyddiannus, teimlo’n gyfforddus a chynnal a chadw eu cartref.

 

Gallech fod angen cymorth ychydig fisoedd yn unig i’ch helpu i symud ac ymgartrefu yn y gymuned, neu gallech fod angen cymorth yn y tymor hir i’ch galluogi i fyw’n annibynnol a pharhau yn eich cartref eich hun.

 

Gall y Cynllun Cymorth Tenantiaid helpu: 

 • Tenantiaid cyngor a thrwyddedigion
 • Tenantiaid preifat a pherchenogion tai
 • Tenantiaid Cadwyn (CanDo Lettings)

 

Mae cymorth cyn-tenantiaeth ar gael i unigolion sydd ar fin dechrau tenantiaeth newydd.