Cymorth Tai

Mae cymorth tai ar gael drwy wasanaethau sy’n seiliedig ar lety neu drwy gymorth yn ôl yr angen.

 

Mae Cefnogi Pobl wedi llunio Cyfeirlyfr o Wasanaethau sy’n cynnwys manylion am yr holl wasanaethau cymorth tai sydd ar gael ym Mro Morgannwg. Mae’r cyfeirlyfr yn addas ar gyfer unrhyw un sydd angen cyngor neu wybodaeth. Mae gwasanaethau cymorth Caerdydd ar gael i’w to lawrlwytho.

 

 

Cymorth yn ôl yr Angen

Cynigir Cymorth yn ôl yr Angen i’r defnyddiwr gwasanaeth yn ei gartref ei hun gan weithiwr cymorth. Mae gwasanaethau ar gael i denantiaid a pherchenogion tai.

 

Sut ydw i'n gwneud cais am y gwasanaeth hwn?

A wnewch chi lenwi'r holl ffurflenni uchod. Mae'r Ffurflen Monitro Asesiadau Anghenion Unigol yn casglu gwybodaeth am anghenion cymorth y ceiswyr. Mae angen llenwi’r Ffurflen Gwybodaeth Ychwanegol dim ond os ydych am gynnwys mwy o wybodaeth na’r hynny y gellir ei roi yn y Ffurflen Monitro Asesiadau Anghenion Unigol ac unrhyw wybodaeth arall yr ydych chi ei ystyried sy'n berthnasol.

 

Mae llenwi’r holl ffurflenni hefyd yn sicrhau ein bod yn gallu anfon eich manylion ymlaen at y darparwr cymorth gan eich bod wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny.

 

 

 

Mae'n rhaid dychwelyd yr holl ffurflenni i Cefnogi Pobl.
 
Os ydych yn gysylltiedig â’r gwasanaeth digartrefedd bydd eich Swyddog Digartrefedd dynodedig yn llenwi’r ffurflenni cyfeirio ar eich rhan.

 

 

 

Gwasanaethau Larwm

Gwasanaeth Larwm

Mae’r cyngor yn rhedeg cynllun larwm brys. Mae hwn yn rhoi cymorth i bobl yn eu cartrefi eu hunain drwy gyfrwng technoleg a gwasanaethau ymateb cymunedol. Mae Cefnogi Pobl yn gallu talu y cost monitro'r larwm i denantiaid sydd mewn perygl o llithro, baglu neu cwympo. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.