Cyflwyno cynlluniau parcio

Cyflwynwyd ein cynlluniau parcio i drigolion cyfredol gan awdurdod De Morgannwg gynt, cyn ailstrwythuro 1996, ac nid oes cynlluniau newydd wedi cael eu gweithredu yn y Fro ers blynyddoedd lawer. 

 

Oherwydd trwch y traffig ar y priffyrdd a pherchnogaeth cerbydau niferus, hyd yn oed petai llefydd penodol newydd i drigolion yn cael eu cyflwyno, dim ond ar gyfer rhan o’r stryd byddai’n bosibl (heb fod yn fwy na 50%), ac mae mwy o gerbydau na sydd o lefydd i’w parcio. Oherwydd hyn, ni fyddai dal trwydded yn golygu bod lle i chi barcio. Yn ogystal, rhaid i’r cerbydau sy’n cael eu disodli gan y cyfyngiadau barcio mewn stryd gyfagos, felly dim ond symud y broblem i rywle arall mae hyn yn ei wneud.

 

Mewn ymateb i nifer o geisiadau, efallai fydd cyfle i gyflwyno cynlluniau newydd yn y dyfodol, ond nid yw’n bosibl ar hyn o bryd nes y gellir pennu cyllid penodol i dalu costau cyfreithiol sylweddol gweithredu cynllun o’r fath, a’r gwaith gweinyddol a gorfodi sy’n dilyn.

 

Mae cynlluniau parcio’n ddrud i’w gweithredu, ac oherwydd cyfyngiadau cynyddol ar gyllideb y Cyngor, mae cyllid materion rheoli traffig yn gyfyng iawn. Oherwydd hyn, rhaid gwario’r cyllid sydd ar gael yn y ffordd fwyaf effeithlon bosibl, ac ar hyn o bryd, cynlluniau diogelwch y ffordd a lleihau nifer damweiniau sy’n cael y flaenoriaeth. Er nad yw’r sefyllfa’n ddelfrydol, gallwch chi siŵr o fod gwerthfawrogi, mewn cyd-destun ehangach, bod diogelwch ar y ffyrdd yn fwy o flaenoriaeth na materion parcio trigolion.

 

Trwydded Parcio i Drigolion

Cewch ymgeisio am drwydded parcio i drigolion os ydych yn cyflawni'r meini prawf isod:

 • Nid yw eich cerbyd yn fwy na 2.44m (8tr) o uchder na 5.49m (18tr) o hyd
 • Rydych chi'n byw mewn stryd lle mae parcio i drigolion yn unig neu gyfyngiad ar gyfnod parcio ac eithiriadau i drigolion 

Mae trwyddedau parcio i drigolion yn flynyddol ac maent yn ddilys tan ddiwedd mis rhoddi'r flwyddyn ganlynol. 

 

Trwyddedau Parcio i Drigolion

 

 • Mae gen i fwy nag un cerbyd. Gaf i drwydded ar gyfer y ddau?  

  Na – mae’r drefn bresennol yn caniatáu i drigolion gael un drwydded am un car yn un tŷ, sy’n arfer deg a chyson i roi cyfle cyfartal i’r holl drigolion ddod o hyd i le i barcio.

   

  Mae’r Cyngor yn derbyn nifer o geisiadau am drwyddedau parcio. Fodd bynnag, os oes gan un o’r trigolion gar preifat a char cwmni, er enghraifft, bydd yn rhaid iddynt ddewis pa gar fydd yn cael y drwydded. Petaem yn rhoi dwy neu ragor o drwyddedau i un o’r trigolion, buan iawn y byddai’r llefydd parcio’n cael eu llenwi, a gallwch chi ddeall, mae’n siŵr, pam na fyddai hyn yn deg.

 • Mae gen i drwydded ar gyfer fy nghar, ond mae fy mam yn gofalu am y plant tra fy mod i yn y gwaith. All hi gael trwydded ymwelydd?  

  Na, yn anffodus, nid oes trwydded ar gael ar hyn o bryd sy’n ddilys ar gyfer achosion o’r fath. Er y gallai eich mam ddefnyddio’r lle tra eich bod yn y gwaith, ac mai dim ond un car ar y tro fyddai’n llenwi’r gofod, mae hon yn drefn anodd ei rheoli a gallai fod yn agored i gamddefnydd.

   

  Fodd bynnag, os nad oes gennych drwydded ar gyfer eich car chi, gallech chi wneud cais am drwydded ymwelydd, a gellir defnyddio hon yn unrhyw gerbyd sy’n ymweld â’r tŷ. 

 •  Mae fy ngherbyd yn fwy na’r cyfyngiadau maint. Gaf i wneud cais yr un fath?
  Na chewch – pennwyd y cyfyngiadau maint er tegwch i’r rhan fwyaf o drigolion. Mae’r maint yn cynnwys rhai cerbydau masnachol, e.e. faniau. Gallai cerbyd sy’n fwy o faint ddefnyddio dau le, a chyfyngu ar y llefydd sydd ar gael i drigolion eraill.
 • Mae gen i berthnasau sy’n ymweld yn rheolaidd. Pam mai dim ond am dair trwydded dros dro o’r bron galla i wneud cais?
  Roedd hyn i’w weld yn gyfyngiad teg er mwyn osgoi camddefnydd o’r system, pan allai pobl wneud cais am drwydded dros dro bob mis, ac i bob pwrpas, defnyddio llefydd trigolion parhaol.
 • Does byth llefydd gwag yn agos at fy nhŷ. Gaf i barcio yn y stryd nesaf?
  Yn anffodus, na chewch. Fel y mae pethau, mae’r drwydded dim ond yn ddilys am y stryd rydych chi’n byw ynddi. Fodd bynnag, os ydych chi’n byw mewn tŷ cornel ac mae parcio i drigolion ar y ddwy stryd gyfagos, gallwch chi benderfynu pa stryd rydych chi’n dymuno parcio ynddi. 
 • Mae gan fy mhartner gar hefyd. Gawn ni’n dau drwydded? 

  Cewch – cyhyd â bod y ddau gar wedi’u cofrestru o dan enwau gwahanol, y naill i chi a’r llall i’ch partner, mae hynny’n iawn, yn amodol ar gyflwyno’r dogfennau tystiolaeth perthnasol.

   

  Wedi dweud hynny, ni all y ddwy drwydded fod yn yr un enw.

 • Rydw i’n defnyddio car cwmni. Gaf i wneud cais am drwydded?   
  Cewch – dim ond nad oes trwydded arall yn eich enw chi ar gyfer car preifat, ac mai’r car cwmni yw eich prif gerbyd. Byddai’n dal rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o ddefnydd cerbyd drwy lythyr cwmni sy’n datgan bod y car at eich defnydd chi yn unig.
 • Gawn ni gynllun trwyddedau newydd yn ein stryd ni?  

  Na chewch. Nid yw’r cyngor yn ystyried cyflwyno unrhyw gynlluniau newydd ar hyn o bryd.

   

  Mae cynlluniau parcio i drigolion yn ddrud i’w gweithredu ac mae angen cymorth wrth gefn arnynt drwy gyfrwng Gorchymyn Rheoleiddio Traffig, sy’n cynnwys proses gyfreithiol hir a drud. Byddai gofyn bod y costau yma’n cael eu talu gan gyllideb sy’n anhysbys ar hyn o bryd. Mae’n fwy cost effeithiol i ni wario ein cyllid cyfyng i flaenoriaethu gostwng lefel anafiadau, a datrys materion eraill sy’n ymwneud â diogelwch y ffordd mewn mannau lle ceir damweiniau cyson. Oherwydd hyn, nid oes cynlluniau newydd parcio i drigolion wedi cael eu cyflwyno yn y Fro ers rhai blynyddoedd.

 • Allwch chi ehangu’r cynllun trwydded presennol i roi lle i ragor o drigolion?

  Na, nid yw’r cyngor yn ystyried newid unrhyw gynlluniau ar hyn o bryd. 

   

  Mae cynlluniau parcio i drigolion yn ddrud i’w gweithredu ac mae angen cymorth wrth gefn arnynt drwy gyfrwng Gorchymyn Rheoleiddio Traffig, sy’n cynnwys proses gyfreithiol hir a drud. Byddai gofyn bod y costau yma’n cael eu talu gan gyllideb sy’n anhysbys ar hyn o bryd. Mae’n fwy cost effeithiol i ni wario ein cyllid cyfyng i flaenoriaethu gostwng lefel anafiadau, a datrys materion eraill sy’n ymwneud â diogelwch y ffordd mewn mannau lle ceir damweiniau cyson. Oherwydd hyn, nid oes cynlluniau newydd ‘parcio i drigolion’ wedi cael eu cyflwyno yn y Fro ers rhai blynyddoedd.