Black bags on kerbCasgliadau Bagiau Du

Gall cartrefi’r Fro roi uchafswm o 2 fag du o wastraff y cartref mas i’w casglu bob pythefnos.

 

Casgliadau: Bob pythefnos

 

Rhowch eich bagiau du mas i’w casglu cyn 7.00am ar eich diwrnod casglu. 

 

 • Bydd angen defnyddio bagiau du o faint safonol 

 • Ni chesglir bagiau mawr iawn megis bagiau biniau olwynion

 • Pan gaiff bagiau du ychwanegol eu cyflwyno, ni chânt eu casglu a gallai camau gorfodi gael eu cymryd

 • Dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, ni fydd y cyfyngiad yn berthnasol

 • Ni fydd eich diwrnod casglu yn newid

 

 

Os ydych yn ansicr o'r hyn y gall cael ei ailgylchu o'ch gwastraff tŷ, defnyddiwch ein canllaw A-Y. 

Ailgylchu A-Y

 

Rhowch yr eitemau canlynol yn eich bagiau duon: 

 • Cewynnau
 • Weips gwlyb
 • Polystyrene
 • Hambyrddau plastig du
 • Gwastraff cyffredinol

 

Gwirio eich dyddiadau casglu a tanysgrifo ar gyfer negeseuon atgoffa

Rhowch eich manylion isod i dderbyn e-byst wythnosol y noson cyn eich casgliad.Gwybodaeth ar eich casgliadau

Cofio fy wythnos Anghofio fy wythnos
Cofio'r Wythnos
Anghofio’r wythnos

Tanysgrifio ar gyfer negeseuon atgoffa am gasgliadau

Polisi Preifatrwydd - Rheoli tanysgrifiadau

 

lwfans bagiau ychwanegol

Angen mwy o help? Os oes yn eich cartref:

 • 6 neu fwy o breswylwyr

 • Gwastraff a gwelyau anifeiliaid anwes
 • Lludw o losgwyr/tanau cartref 
 • Cewynnau neu gynhyrchion hylendid oedolion

 • Gwastraff arall na allwch ei ailgylchu neu’i gyfyngu i 2 fag.

Bydd aelod o’n tîm yn trafod eich anghenion gyda chi a gellir trefnu i warden ymweld â’ch cartref.

 • 01446 721536

 

Os ydych chi yn derbyn bagiau ychwanegol yn barod, gallwch gasglu bagiau porffor o’r llefydd canlynol: Swyddfeydd Dinesig a'r Alpau:  Llun - Iau 8.00am - 5.00pm / Gwener 8.00am - 4.30pm.

 

 • Beth sy’n newid?

  Rydym yn gwneud newidiadau i’ch casgliadau bagiau du. O 3 Medi ymlaen, dim ond 2 fag du yn llawn gwastraff y cartref i’w casglu bob pythefnos y caiff cartrefi eu rhoi allan.

   

   

  Bydd angen defnyddio bagiau du o faint safonol. Ni chaiff bagiau mawr iawn na bagiau biniau olwyn eu casglu.  

  Nid yw’r cyfyngiad yn berthnasol i’ch casgliadau ailgylchu – gallwch ddal i roi cymaint o ddeunyddiau ailgylchu allan ag sydd gennych.

  `

  NI FYDD eich diwrnod casglu’n newid ar hyn o bryd.
 • Pam mae’r gwasanaeth yn newid?

  Mae angen i ni gynyddu’r swm o ddeunyddiau rydym yn ei ailgylchu ym Mro Morgannwg.  Ar hyn o bryd rydym yn ailgylchu 64% o’n gwastraff, sy’n dda iawn, ond mae angen i ni ailgylchu 70% erbyn 2024/25 i fwrw targedau gorfodol Llywodraeth Cymru.  Os na chaiff y targedau hyn eu bwrw, mae’n bosibl y caiff y Cyngor ei ddirwyo.

   

  Rydym wedi cael gwybod bod modd ailgylchu mwy na 60% o’r gwastraff sy’n cael ei roi mewn bagiau du yn y Fro trwy wasanaethau mae’r Cyngor yn eu darparu.  Rydym yn awyddus i gartrefi nad ydynt yn ailgylchu ddechrau gwneud hynny ac i’r rhai hynny sy’n ailgylchu ar hyn o bryd ailgylchu mwy trwy ailgylchu eitemau o rannau gwahanol o'r cartref. Er enghraifft: poteli siampŵ ac erosolau o’r ystafell ymolchi, poteli persawr eilio a phersawr o’r ystafell wely ac ati. Bydd hyn yn ein helpu i gynyddu’r swm rydym yn ei ailgylchu ledled y Sir.

   

  Tra bod y targedau’n sicrhau bod gennym nod a rhywbeth i’w weithio tuag ato , nid yw’r newid yn ymwneud â thargedau’n llwyr, mae’n ymwneud â’r Sir ei hun yn canolbwyntio’n fwy ar ailgylchu.   
 • Pa dystiolaeth sydd ar gael i brofi bod cyfyngu ar wastraff bagiau du’n gwella cyfraddau ailgylchu? 

   

  Mae nifer o Gynghorau eraill yng Nghymru eisoes wedi cyflwyno cyfyngiadau ar wastraff bagiau du sydd wedi gwella cyfraddau ailgylchu.

   

   

  Er enghraifft, ym Mhen-y-bont ar Ogwr, mae cyfyngu ar gasgliadau’r cartref wedi arwain at gynnydd yn y gyfradd ailgylchu yn y Sir o 57.90% y llynedd i 68.55% eleni.
 • Fydd digon o le gennyf yn fy 2 fag du? 

  Bydd, os defnyddiwch eich gwasanaethau ailgylchu a gwastraff bwyd wythnosol a chasgliad gwastraff gardd pythefnosol bydd digon o le gennych yn eich bagiau.

   

   

  Mae cyfleusterau ailgylchu ar gael yn eich canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref lleol hefyd.

   

  Fodd bynnag, os oes 6 neu fwy o bobl yn byw yn eich cartref neu os ydych yn creu gwastraff na allwch ei ailgylchu neu’i gyfyngu i ddau fag (megis cewynnau neu swm mawr o wastraff anifeiliaid anwes), byddwch yn gallu gwneud cais am lwfans bagiau ychwanegol trwy ffonio 01446 721 536. Bydd un o’n wardeniaid yn trafod eich anghenion gyda chi a gallai warden drefnu i ddod i’ch cartref. 
 • Beth am arolygon a phlâu? 

  Os defnyddiwch eich casgliad ailgylchu gwastraff bwyd wythnosol (y bin gwyrdd), byddwch yn cael gwared ag un o’r prif ffynonellau o arogleuon o’ch bagiau du.   Ar gyfer casgliadau gwastraff bwyd, rydym yn darparu cadi y gallwch ei gloi a bagiau bwyd sy’n troi’n gompost, felly bydd hyn yn helpu i atal arogleuon a phlâu.

   

  Gallwch roi eitemau eraill sy’n achosi arogleuon,  megis cewynnau, mewn dau fag a’u rhoi yn eich bagiau du, fydd yn helpu i atal arogleuon annymunol. 
 • Mae ein cartref yn creu gwastraff anymataliaeth/cewynnau, beth rydym yn ei wneud gydag ef?

  Os na allwch gyfyngu’r math hwn o wastraff i ddau fag du, byddwch yn gallu gwneud cais am lwfans ychwanegol o fagiau trwy ffonio 01446 721 536.
 • Mae gennym dân glo ac felly rydym yn creu llawer ludw, beth rydym yn ei wneud gydag ef?

  Os na allwch gyfyngu'r math hwn o wastraff i ddau fag, byddwch yn gallu ei roi allan mewn bag(iau) du ar wahân gyda label clir arno’n nodi ‘Lludw’.  Wrth wneud hyn, sicrhewch mai dim ond lludw rydych yn ei roi yn y bag(iau), nad yw’r bag(iau) yn rhyw drwm a bod y lludw’n oer.

    

   

   

  Os rhoddir eitemau eraill heblaw am ludw yn y bag(iau), ni chânt eu casglu.

   

  Os dewiswch wneud hyn, ffoniwch 01446 721 536 i roi gwybod i ni – byddwn yn gallu sicrhau bod ein criwiau yn gwybod y dylent ei gasglu wedyn.
 • Mae gennyf gath, ci a chwningen, beth ydw i fod i’w wneud gyda’r gwastraff?

  Mae angen rhoi gwastraff anifeiliaid anwes (gan gynnwys gwastraff bocsys torllwyth) yn y bagiau du ond gallwch ei roi mewn dau fag i leihau arolygon posibl.

   

  Os oes gennych lawer o anifeiliaid anwes a ddim yn gallu ailgylchu neu gyfyngu eich gwastraff i ddau fag, byddwch yn gallu gwneud cais am lwfans bagiau ychwanegol drwy ffonio 01446 721 536. Ond, byddem yn gofyn i chi roi cynnig ar y cyfyngiad yn gyntaf cyn gwneud cais am y dyraniad ychwanegol.
 • Rwy'n pryderu y bydd mwy o dipio anghyfreithlon yn fy ardal?

  Mae gennym dîm gorfodi sy’n gweithio llawn amser yn ymchwilio i ddigwyddiadau yn ymwneud â baw cŵn, sbwriela a thipio anghyfreithlon.  Byddant yn monitro achosion o dipio anghyfreithlon yn y Fro a bydd unrhyw berson sy'n tipio'n anghyfreithlon yn destun camau gorfodi.

   

   

  Rydym yn falch o’n hamgylchedd yn y Fro a byddwn yn gweithredu fel bo angen i’w gynnal.
 • Fydd fy nghasgliadau ailgylchu yn newid?

   

  Ni fydd eich casgliadau ailgylchu’n newid. Byddwch yn dal i allu rhoi cymaint o fwyd a deunyddiau sych (caniau, plastig, papur, cerdyn, gwydr) sydd gennych allan i'w hailgylchu bob wythnos, a chymaint o wastraff gardd sydd gennych bob pythefnos.

   

  Mae’r cyfyngiad ond yn berthnasol i gasgliadau bagiau du.
 • Fydd fy niwrnodau casglu’n newid?

   Ni fydd eich diwrnod casglu’n newid ar hyn o bryd.
 • O le gallaf gael mwy o gynhwysyddion ailgylchu?

  Llyfrgelloedd y Barri, y Bont-faen, Llanilltud a Phenarth, yn ogystal â sawl llyfrgell lai ac mae depo Alps y Cyngor yng Ngwenfô yn cadw stoc o gynhwysyddion ailgylchu.  Gallwch gael cynhwysydd o unrhyw un o’r safleoedd hyn.
 • Beth sy’n digwydd i fy neunyddiau ailgylchu ar ôl iddynt gael eu casglu?

  Mae deunyddiau sych (caniau, plastig, papur, cerdyn a gwydr) yn mynd i gyfleuster ailgylchu deunyddiau lle y cânt eu didoli a’u paratoi i gael eu hailgylchu.

   

  Mae gwastraff bwyd yn mynd i gyfleuster treulio anaerobig.   Mae’r broses yn creu gwres i wresogi cartrefi, a deunydd tebyg i gompost y gellir ei ddefnyddio i wrteithio tir.

   

  Mae gwastraff gardd yn mynd i gyfleuster yn agos at Gaerdydd lle y caiff ei droi’n gompost.