Gwastraff Cartref Swmpus

Os oes gennych ddarnau mawr o ddodrefn a nwyddau gwyn megis gwelyau, oergelloedd ac ati, gallwch eu hailgylchu neu drefnu iddynt gael eu casglu.  

 

Bydd pob dim byddwn ni’n ei gasglu, bron, yn cael ei anfon i Ganolfan Adnoddau Ynni Viridor, ac eithrio matresi, nwyddau gwyn a metal sgrap, sy’n cael eu hailgylchu.

 

Gwneud rhodd pan mae’n bosibl 

Os yw eich eitemau o ansawdd da, gallech ystyried eu rhoi o aelodau’r teulu, ffrindiau, cymdogion neu elusen leol/grŵp cymunedol. 

 

Telerau Ac Amodau

 

 • Byddwn yn casglu eitemau rhwng 7.00am a 5.00pm.
 • Dim ond yr eitemau rydych wedi eu rhestru fydd yn cael eu casglu.
 • Rhowch eich eitemau y tu allan i’ch eiddo erbyn 7am ar y dyddiad a drefnwyd.
 • Rhowch eich eitemau yn y man y cesglir gwastraff ac ailgylchu fel arfer.
 • Gorchuddiwch eitemau megis soffas a matresi rhag glaw. 
 • Mae’n bosibl y caiff llun ei dynnu os methir â chasglu.
 • Os bydd tywydd gwael iawn neu broblemau gyda’r cerbyd, efallai y bydd angen i ni newid eich dyddiad casglu.
 • Ni fydd ad-daliad os dewiswch ganslo’ch casgliad.
 • Ni ellir addasu neu ychwanegu at yr eitemau a restrir ar ôl gwneud yr archeb

 

 

British-Heart-Foundation

Sefydliad y Galon 

Gallwch chi fynd â nhw i siopau Sefydliad y Galon a banciau rhoddion, neu drefnu iddynt gael eu casglu o’ch cartref yn rhad ac am ddim. 

 

 • 08442 248 9147

 

British Heart Foundation (gwefan Saesneg)

Track-2000-logo

Track 2000

Mae Track 2000 yn casglu dodrefn cartref megis gwelyau, soffas, byrddau a chadeiriau. Maent hefyd yn casglu nwyddau gwyn megis peiriannau golchi dillad, oergelloedd, rhewgelloedd a phoptai trydan. 

 

 • 02920 332533

 

Track 2000 (gwefan Saesneg)

Freecycle-logo

Freecycle

Grŵp ar-lein ddim er elw sy’n hwyluso’r broses o hysbysebu nwyddau gan drigolion lleol yn rhad ac am ddim. Mae grwpiau Freecycle yn cyflwyno pobl sy’n chwilio am nwyddau i bobl sy’n cynnig nwyddau.   

 

Freecycle  (gwefan Saesneg)

 

 

Casglu Gwastraff Cartref Swmpus

Rydyn ni’n cynnig gwasanaeth casglu nwyddau cartref swmpus. Gallwch gasglu’r nwyddau isod:

 • Gwelyau a soffas
 • Matresi
 • Byrddau a chadeiriau
 • Wardrobau
 • Poptai a pheiriannau golchi llestri 
 • Oergelloedd a rhewgelloedd, peiriannau golchi a sychu dillad 
 • Carpedi neu isgarpedi – gellir eu rhoi mewn sachau duon neu eu rholio. Bydd un eitem yn golygu rholyn tua 1.8m o uchder a 0.4m o led NEU ddwy sach ddu yn llawn carped neu isgarped hyd at uchafswm o 10 bag. 

Trefnu Casgliad 

£15 am bob tair eitem, a  chost ychwanegol o £5 yr eitem, hyd at uchafswm o bum eitem.

 

Nodwch: nid oes ad-daliad ar gyfer casgliad nwyddau swmpus, er y gellir addasu’r trefniant yn amodol ar argaeledd. 

 

 

Trefnu Casgliad

  

Cofiwch roi eich eitemau wrth ochr y ffordd erbyn 7.00am ar yr hwyraf ar ddiwrnod y casgliad. 

 

Polisi Preifatrwydd Gwastraff Swmpus

 

Nodwch: mae masnachwyr yn gyfrifol am waredu’r gwastraff maent yn ei gynhyrchu wrth eu gwaith, ond chi sy’n gyfreithiol gyfrifol am sicrhau eu bod yn wneud hynny. 

 

Nid ydym yn casglu’r nwyddau hyn: toiledau, asbestos, briciau/rwbel, sment, drysau (tu mewn na thu allan), gatiau, pibelli, siediau, rheiddiaduron, ffenestri, bathiau, batris ceir, ffensys, unedau cegin nac arwynebau gwaith, pibau cwter, plaster, sinciau na theils carped.