Gwastraff Cartref Swmpus

Os oes gennych ddarnau mawr o ddodrefn a nwyddau gwyn megis gwelyau, oergelloedd ac ati, gallwch eu hailgylchu neu drefnu iddynt gael eu casglu.

 

Gallwch gasglu’r nwyddau isod: 

Tick
 • Gwelyau a soffas
 • Matresi
 • Byrddau a chadeiriau
 • Wardrobau
 • Poptai a pheiriannau golchi llestri 
 • Oergelloedd a rhewgelloedd, peiriannau golchi a sychu dillad 
 • Carpedi neu isgarpedi*
 • Gosodiadau a ffitiadau ystafell ymolchi
 • Drysau (tu mewn na thu allan)
 • Gwastraff adeiladu
 • Unedau cegin nac arwynebau gwaith
 • Teils carped
 • Siediau
 • Rheiddiaduron
 • Ffensys

 *Gellir eu rhoi mewn sachau duon neu eu rholio. Bydd un eitem yn golygu rholyn tua 1.8m o uchder a 0.4m o led NEU ddwy sach ddu yn llawn carped neu isgarped hyd at uchafswm o 10 bag. 

 

 

 • Telerau Ac Amodau

   

  • Byddwn yn casglu eitemau rhwng 7.00am a 5.00pm.

  • Dim ond yr eitemau rydych wedi eu rhestru fydd yn cael eu casglu.

  • Rhowch eich eitemau y tu allan i’ch eiddo erbyn 7am ar y dyddiad a drefnwyd.

  • Rhowch eich eitemau yn y man y cesglir gwastraff ac ailgylchu fel arfer.

  • Gorchuddiwch eitemau megis soffas a matresi rhag glaw. 

  • Mae’n bosibl y caiff llun ei dynnu os methir â chasglu.

  • Os bydd tywydd gwael iawn neu broblemau gyda’r cerbyd, efallai y bydd angen i ni newid eich dyddiad casglu.

  • Ni fydd ad-daliad os dewiswch ganslo’ch casgliad.

  • Ni ellir addasu neu ychwanegu at yr eitemau a restrir ar ôl gwneud yr archeb

   .

 

Trefnu Casgliad  

£15 am bob tair eitem, a  chost ychwanegol o £5 yr eitem, hyd at uchafswm o bum eitem.

 

Nodwch: nid oes ad-daliad ar gyfer casgliad nwyddau swmpus, er y gellir addasu’r trefniant yn amodol ar argaeledd. 

 

 

Trefnu Casgliad

  

Cofiwch roi eich eitemau wrth ochr y ffordd erbyn 7.00am ar yr hwyraf ar ddiwrnod y casgliad. 

 

Polisi Preifatrwydd Gwastraff Swmpus

 

Gwneud rhodd pan mae’n bosibl 

Os yw eich eitemau o ansawdd da, gallech ystyried eu rhoi o aelodau’r teulu, ffrindiau, cymdogion neu elusen leol/grŵp cymunedol. 

 • Sefydliad y Galon 

  Gallwch chi fynd â nhw i siopau Sefydliad y Galon a banciau rhoddion, neu drefnu iddynt gael eu casglu o’ch cartref yn rhad ac am ddim. 

   

  • 08442 248 9147

   

  British Heart Foundation (gwefan Saesneg)

 • Track 2000

  Mae Track 2000 yn casglu dodrefn cartref megis gwelyau, soffas, byrddau a chadeiriau. Maent hefyd yn casglu nwyddau gwyn megis peiriannau golchi dillad, oergelloedd, rhewgelloedd a phoptai trydan. 

   

  • 02920 332533

   

  Track 2000 (gwefan Saesneg)

 • Freecycle 

  Grŵp ar-lein ddim er elw sy’n hwyluso’r broses o hysbysebu nwyddau gan drigolion lleol yn rhad ac am ddim. Mae grwpiau Freecycle yn cyflwyno pobl sy’n chwilio am nwyddau i bobl sy’n cynnig nwyddau.   

   

  Freecycle  (gwefan Saesneg)

 

Nodwch: mae masnachwyr yn gyfrifol am waredu’r gwastraff maent yn ei gynhyrchu wrth eu gwaith, ond chi sy’n gyfreithiol gyfrifol am sicrhau eu bod yn wneud hynny.