Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC)

Gellir ailgylchu nifer o ddeunyddiau sy’n anaddas ar gyfer y casgliad ochr y ffordd yn un o’n canolfannau ailgylchu.

 

Mae ein Canolfannau Ailgylchu yn unig yn cael eu trwyddedu i dderbyn gwastraff cartref, nid ydynt yn cael eu caniatáu yn gyfreithiol i dderbyn deunydd o fusnesau. Ni fydd unrhyw breswylydd a amheuir o gael gwared ar wastraff masnachol yn cael ei ganiatáu i fynd i mewn i'r safle. 

 

Mae'r ddau safle ar agor bob dydd heblaw dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.

 

0 3ydd Medi 2018Newidiadau i’ch Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC)

Pan fyddwch yn ymweld â’r CAGC bydd angen i chi:

 • Sortio deunyddiau ailgylchadwy a’r deunyddiau nad ydynt yn ailgylchadwy fel bod modd i chi eu rhoi yn y sgipiau cywir pan fyddwch  yn mynd i’r CAGC. Bydd hyn yn gwneud eich ymweliad yn gyfl ymach ac yn  haws.

 • Agorwch fagiau yr ydych yn mynd â nhw i’r CAGC i ddangos i’r tîm  nad ydynt yn cynnwys unrhyw ailgylchu. Os ydyn nhw’n cynnwys deunydd  ailgylchadwy, bydd angen i chi eu sortio ar y safl e neu fynd adref i wneud  hyn.

 • Dewch â thystiolaeth eich bod chi’n byw ym Mro Morgannwg, er enghraifft eich trwydded yrru neu fi l trydan/nwy/dŵr.

Dim ond eitemau nad ydynt yn rhai ailgylchadwy fydd yn cael mynd isgip gwastraff y cartref.

 

Cwestiynau Cyffredin

 • Beth yw’r newid o ran rhannu bagiau rydych yn ei gyflwyno yn CAGCau?

  Rydym yn gofyn i drigolion rannu eu heitemau ailgylchadwy o’u heitemau nad oes modd eu hailgylchu cyn mynd i un o’n CAGCau. Bydd hyn yn golygu y gallant eu rhoi yn haws yn y sgip gywir pan fyddant yn dod i’r safle.

   

  Byddwn yn darparu ardal ddynodedig yn y CAGCau hefyd lle y gall trigolion drefnu unrhyw wastraff y maent yn dod â nhw i’r safle mewn bagiau, er mwyn sicrhau bod yr holl ddeunyddiau ailgylchadwy yn cael eu gwaredu cyn rhoi’r gwastraff yn sgip gwastraff y cartref. 
 • Pam rydych yn cyflwyno’r trefniant rhannu bagiau yn y CAGCau? 

  Mae llawer o wastraff mewn bagiau yn cael ei roi yn sgip gwastraff y cartref yn ein canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref, pan allai fod modd ei ailgylchu.  

   

  Mae angen i ni ailgylchu mwy ym Mro Morgannwg.  Ar hyn o bryd rydym yn ailgylchu 64% o’n gwastraff, sy’n dda iawn, ond mae angen i ni ailgylchu 70% erbyn 2024/25 i gyflawni targedau gorfodol Llywodraeth Cymru.  Os na fyddwn yn cyflawni’r targedau hyn, gallai’r Cyngor gael dirwy.

   

  Er bod y targedau’n rhoi ffocws i ni a rhywbeth i weithio tuag atynt, nid yw’r newid yn ymwneud â thargedau’n unig. Mae’n ymwneud â ni fel Sir yn canolbwyntio’n fwy ar ailgylchu.  
 • Beth fydd yn digwydd os byddaf yn dod â gwastraff mewn bagiau i’r CAGC? 
  Rydym yn gwybod bod rhai trigolion yn dod ag ailgylchu i’r CAGCau mewn bagiau er hwylustod ac yna’n eu trefnu yn y sgipiau ailgylchu perthnasol.  Byddwch yn dal i allu gwneud hyn. Fodd bynnag, ar ôl i chi gyrraedd sgip gwastraff y cartref, os oes gennych fagiau rydych yn bwriadu eu rhoi yn y sgip, bydd ein tîm yn gofyn i chi agor y bagiau i weld a ydynt yn cynnwys eitemau ailgylchu. Os ydynt, gofynnir i chi ddefnyddio’r ardal drefnu yn y ganolfan i gael gwared ar unrhyw eitemau ailgylchadwy a’u rhoi yn y biniau ailgylchu sydd ar gael. 
 • Beth os nad ydw i eisiau trefnu fy magiau ar y safle? 
  Gofynnir i chi fynd â’r bagiau adref gyda chi i’w trefnu. Ni chaniateir i chi roi’r gwastraff mewn bagiau yn sgip gwastraff y cartref. 
 • Beth os nad ydw i’n gwybod os gallaf ailgylchu eitem yn y safle neu beidio? 
  Bydd aelod o’n tîm yn neu’n agos i’r ardal drefnu bob amser, byddant yn gallu eich cynorthwyo gydag unrhyw ymholiadau. 
 • A fydd rhaid i mi giwio i drefnu bagiau ar y safle? 
  Bydd angen i chi giwio i ddefnyddio’r cyfleusterau trefnu os bydd llawer o drigolion wedi dod â gwastraff mewn bagiau i’r safle.  Dyma pam rydym yn eich annog i rannu eich eitemau ailgylchadwy o’ch eitemau nad oes modd eu hailgylchu yn eich cartref, bydd hyn yn sicrhau bod eich ymweliad â’r safle yn gyflym ac yn haws. 
 • A fydd cymorth ar y safle i drigolion hŷn, neu'r bobl hynny na allant drefnu eu bagiau eu hunain? 
  Os teimlwch na allwch drefnu unrhyw fagiau rydych yn dod â nhw i’r safle yn gorfforol, ewch at aelod o dîm y safle a byddant yn eich cynorthwyo mewn unrhyw ffordd y gallant. 
 • A fydd hyn yn arwain at fagiau’n cael eu dympio yn neu’r tu allan i’r CAGCau? 

  Mae gennym dîm gorfodi sy’n gweithio llawn amser yn ymchwilio i ddigwyddiadau o faw cŵn, sbwriela a thipio anghyfreithlon.  Os caiff bagiau eu dympio yn y safleoedd (ddim yn sgipiau gwastraff y cartref) neu’r tu allan i’r safleoedd, tipio anghyfreithlon yw hyn.

   

  Os bydd hyn yn digwydd, bydd ein tîm gorfodi’n ymchwilio a bydd unrhyw berson sydd wedi tipio’n anghyfreithlon yn destun camau gorfodi.

   

  Rydym yn falch o’n hamgylchedd yn y Fro a byddwn yn cymryd unrhyw gamau sydd eu hangen i’w gynnal. 
 • Pam rydych yn gofyn am brawf fy mod yn byw ym Mro Morgannwg pan af i’r safle? 
  At ddefnydd trigolion Bro Morgannwg yn unig mae ein CAGCau.  Mae gofyn am brawf eich bod yn byw yma yn ein helpu i sicrhau nad yw'r safleoedd yn cael eu camddefnyddio. 

 

 

batriau ceir
batris
Cardfwrdd
carpedi
deunydd pecynnu plastig o’r cartref
disgiau
gwastraff o’r ardd
llyfrau
matresi
metel sgrap
nwyddau trydan mawr
oergelloedd a llyfrau
offer teclynnau bach
olew coginio
Papur
plastig anystwyth
poteli a jariau gwydr cymysg

setiau teledu a monitorau

tecstilau a dillad
tiwbiau goleuo

 

Noder: mae Biffa, sy’n rheoli’r safle, wedi gwneud penderfyniad gweithredol i osod y sgip ar gyfer briciau a rwbel mewn man sy’n gofyn codi’r gwastraff yn uchel i’w waredu. Holwch aelod o staff am gymorth os oes gennych lwyth trwm iawn.

 

Canolfan Ailgylchu'r Barri

Atlantic Trading Estate, Y Barri, CF63 3RF

 

Gweld map

 

Oriau Agor

Haf: 8.00am - 6.00pm

Gaeaf: 10.00am - 4.00pm

Canolfan Ailgylchu Llandŵ

Stad Ddiwydiannol Llandŵ, Heol Gluepot, CF71 7PB

 

Gweld map

 

Oriau Agor

Haf: 10.00am - 5.00pm

Gaeaf: 10.00am - 4.00pm

 

Er gwybodaeth: Dynodir cyfnodau'r haf a'r gaeaf gan y newidiadau cloc, naill ai ymlaen neu yn ôl.

 

Gwneud cais am drwydded

Bydd angen trwydded arnoch chi ar gyfer y cerbydau isod:

 • Car a threlar echel sengl o dan 750kg o bwysau yn eu crynswth
 • Faniau ynghlwm wrth gar
 • Faniau panel o dan 3,200kg o bwysau yn eu crynswth (fan gofod byr rhwng yr echelau)
 • Minibysys
 • Wagenni
 • Wagenni a char ynghlwm neu â chab dwbl

 

Cyfyngir nifer y trwyddedi i un y mis i bob ymgeisydd.

 

Pris: £15.00 (Trwydded defnydd unigol)

 

I wneud cais am drwydded, ffoniwch C1V:

 

 • 01446 700111

 

Noder: Ni chaiff y cerbydau isod fynediad i’r un o’r canolfannau ailgylchu: lorïau dros 3.5 tunnell, cerbydau echel driphlyg, trelar ecehl ddwbl, cerbydau a lifft gefn (ac eithrio ceir, cerbydau 4X4 a charafanau bach sydd wedi’u haddasu at ddefnydd trigolion ag anabledd), cerbydau sy’n tipio, faniau tal (Luton), faniau gofod hir rhwng yr echelau na faniau top uchel.

 

Bellach, ni chaniateir rhoi gypswm na phlastrfwrdd mewn sgipiau cyffredinol / cynwysyddion gwastraff cymysg yn ein canolfannau mwynderau dinesig.

 

Weithiau, derbynnir cyfaint bach o gypswm fel plastrfwrdd, plastr a chynnyrch arall sy’n deillio o waith yn y cartref ar ystadau diwydiannol Atlantic a Llandŵ os caiff ei wahanu cyn cyrraedd. Dylid holi’r staff ar ôl cyrraedd a gosod y deunydd mewn cynhwysydd penodol ar gyfer cynnyrch gypswm yn unig.

 

Os na fyddwch yn holi’r staff ar y safle ble i roi’r gwastraff gypswm, o bosib bydd gofyn i chi ail-lwytho’ch cerbyd a mynd â’r deunydd i ffwrdd.