Casgliadau Ailgylchu ar wahân yn y Fro Wledig

Daeth trefniadau casglu newydd i law yn y Fro wledig yn Hydref 2019. 

 

 

Bagiau a chynwysyddion ailgylchu

*Cofiwch archebu dim ond os yw'n gwbl hanfodol* 

Gan fod swyddfeydd y Cyngor ar gau ar hyn o bryd oherwydd Covid-19, gall preswylwyr archebu bagiau neu gynwysyddion ailgylchu i'w hailddefnyddio i'w dosbarthu. Yn syml, Cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein i wneud cais. Byddwn yn ceisio eu cyflawni o fewn 14 diwrnod.

 

Ffurflen Gais Cynhwysydd / Bag Ailgylchu

 

 

Mae gan drigolion yr ardaloedd hyn bellach bedwar cynhwysydd newydd i gerdyn papur, gwydr caniau a phlastig.

 

Bydd casgliadau gwastraff bwyd a gardd yn parhau fel arfer a gallwch eu rhoi yn eich bagiau gwyrdd a chadis presennol.

 

Four-new-containers

 

Bydd eich ailgylchu’n dal i gael ei gasglu’n wythnosol, heblaw am wastraff gardd, a gaiff ei gasglu bob pythefnos rhwng Mawrth a Thachwedd.

 

 

Pryd fydd y newidiadau’n cael eu cyflwyno?

 • Ardaloedd gwledig y Fro: Hydref 2019

 • Y Barri: Haf 2020

 • Penarth, Dinas Powys, Sili a’r cyffiniau: 2020/21

  

Byddwn yn gofyn i chi wahanu eich eitemau ailgylchadwy i’r gwahanol gynwysyddion.

 

Bag Oren - Cardfwrdd

 

Orange-bag
Cardboard
Tick
 • Bocsys cardfwrdd*
 • Bocsys wyau
 • Tiwbiau papur ty bach
 • Bocsys grawnfwyd
 • Bocsys past dannedd
 • Papur brown
 • Pecynnau Tetra

 

*gwnewch yn siŵr bod yr holl gardbord yn cael ei roi yn y bag i'w ailgylchu gyda'r fflap ar gau. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod cardfwrdd yn sych ac o'r maint cywir i'w ailgylchu yn y system newydd. Rhaid i focsys mawr nad ydynt yn ffitio yn y bag ac na ellir eu gwneud yn llai gael eu hailgylchu yn y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.

Bag Gwyn - Papur

 

White-bag

 

Paper

Tick
 • Papurau newyddion
 • Cylchgronau
 • Amlenni
 • Papur wedi'i rhwygo
 • Papur wal
 • Papur lapio
 • Tyweli papur
 • Papur cegin
 • Papur brown

Cadi Llwyd - Poteli a jariau gwydr

 

Grey-caddy

 

Glass-bottles-and-jars

 

Tick
 • Jariau gwydr
 • Poteli gwydr
 • Llestri ceramig neu tsieni
 • Gwydrau yfed
 • Haenau gwydr
 • Bylbiau golau
 • Pyrex
 • Gwydr wedi torri

Bag Glas - Plastig, caniau, erosolau gwag, ffoil a Tetra Paks

 

Blue-bag

 

Plastic-tins-and-cans

 

Tick
 • Poteli siampw a chyflyrydd
 • Poteli llaeth
 • Caniau yfed
 • Poteli yfed
 • Pecynnau Tetra e.e. cartonau sudd
 • Tiniau bwyd e.e. caniau cawl
 • Caniau erosol gwag
 • Ffoil
 • Cartonau ffoil
 • Poteli cynnyrch glanhau
 • Potiau iogwrt
 • Cartonau/tybiau anhyblyg plastig e.e. punnet o fefys
 • Hambyrddau plastig ec eithrio plastig du neu frown
 • Cartonau tecawê e.e. blychau a chaeadau plastig tecawê Tsieineaidd
 • Pecynnau creision
 • Pecynnau bwyd (megis bwyd anifeiliaid anwes)
 • Pecynnau bisgedi
 • Bagiau plastig
 • Plastig du neu frown
 • Haenau (fel haenen lynu neu gaeadau prydau parod)
 • Plastigion caled e.e. teganau
 • Tuniau neu danwyr nwy
 • Tanwyr
 • Lapio a phecynnu plastig fel bagiau y mae nwyddau'n cael eu danfon ynddynt
 • Caeadau llawes / ffilm ar botiau iogwrt
 • Lapio swigod
 • Bagiau bara
 • Unrhyw orchuddion bwyd anhyblyg

 

Cadi Gwyrdd - Gwastraff bwyd

 

Food-waste-caddy

 

Food-waste

 

Tick
 • Ffrwythau a llysiau
 • Bara, teisennau a phasteiod
 • Cig a physgod
 • Bwyd cŵn a chathod
 • Bwyd moch cwta, cwningod ac adar 
 • Pilio ffrwythau a llysiau
 • Cregyn ac esgyrn
 • Bagiau te a gwaddodion coffi
 • Plisgyn wyau
 • Pecynnau
 • Hylifau
 • Olewau neu fraster
 • Baw dynol neu anifeiliaid

 

Bag Gwyrdd - Gwastraff gardd

 

Green-bag

 

Garden-waste

 

Tick
 • Glaswellt
 • Tocion lwyni
 • Dail
 • Planhigion
 • Blodau
 • Y rhan fwyaf o chwyn
 • Toriadau clawdd
 • Pridd
 • Rwbel neu gerrig
 • Chwyn ymosodol fel canclwm Japan
 • Baw anifeiliaid
 • Phren

 

 

Am fwy o wybodaeth am eitemau y gellir ac na ellir eu hailgylchu, gwiriwch yr A-Y ailgylchu.

 

A-Y Ailgylchu 

 

 • Beth sy’n newid?

   

  Rydym yn newid eich casgliadau ailgylchu.

   

  Caiff eich gwastraff ailgylchu a bwyd eu casglu bob wythnos, ond byddwn yn rhoi cynwysyddion newydd i chi a gewch cyn lansio’r gwasanaeth newydd a gofynnwn i chi wahanu eich eitemau ailgylchu i’r cynwysyddion newydd. Bydd eich cynwysyddion newydd yn cynnwys:

  • bag oren ar gyfer eich cardfwrdd
  • bag gwyn ar gyfer eich papur
  • cadi llwyd ar gyfer eich poteli a jariau gwydr
  • bag glas ar gyfer eich plastigau, caniau, aerosolau gwag, ffoil a phecynnau Tetra.

   

  Byddwch yn dal i allu ailgylchu eich gwastraff bwyd a gardd fel yr arfer, gan ddefnyddio eich cadi gwyrdd a’ch bag gwyrdd, yn y drefn hon.

   

  Caiff eich bagiau duon ar gyfer gwastraff nad oes modd ei ailgylchu ei gasglu bob pythefnos a bydd aelwydydd yn parhau i gael rhoi dau fag du maint arferol allan bob pythefnos. 

 • Pam mae’n newid? 

   

  Nod y newid yw gwella safon y deunydd rydym yn ei gasglu i’w ailgylchu, sy’n well ar gyfer yr amgylchedd ac a fydd yn ein helpu i ailgylchu mwy yn y DU. ­

   

  Mae hefyd yn unol â’r dull a gynghorir ar gyfer Cymru gyfan gan Lywodraeth Cymru.

   

 • A fydd fy niwrnod casglu yn newid? 

  Mae’n bosibl y bydd eich diwrnod casglu’n newid; anfonwn wybodaeth atoch ynghylch hyn drwy’r post.

   

  Cofiwch roi eich cynwysyddion allan erbyn 7.00am ar eich diwrnod casglu. 

   
 • A gaf i gynwysyddion newydd?

  Rhown gynwysyddion newydd i chi ar gyfer ailgylchu sych.

   

  Cewch barhau i ddefnyddio eich cadi gwyrdd ar gyfer gwastraff bwyd a’r bag gwyrdd ar gyfer gwastraff gardd. 

   
 • Gaf i gynwysyddion ailgylchu ychwanegol? 

   

  Cewch. Gallwch nôl cynwysyddion ailgylchu ychwanegol o fannau lleol, megis eich llyfrgell leol.

   

 • Beth gallaf ei wneud â fy hen gynwysyddion?

   

  Gallwch barhau i ddefnyddio eich hen fagiau ailgylchu glas i ailgylchu unrhyw duniau, caniau a phlastigau ychwanegol sydd gennych chi.

   

  Gallwch hefyd ddefnyddio eich hen flwch/blychau ailgylchu gwyrdd i ailgylchu eitemau gwydr ychwanegol.

 • Pam mae cymaint o gynwysyddion?

   

  Trwy ddefnyddio cynwysyddion ar wahân, gall criwiau weld deunyddiau na ellir eu casglu (megis cewynnau neu ffilm) yn haws ac felly mae’n rhoi’r gallu i ni gadw deunyddiau ar wahân yn gyffredinol trwy’r broses ailgylchu. 

   

  Golyga hyn nad oes rhaid i ni ddefnyddio offer trefnu drud i wahanu’r deunyddiau cyn y gellir eu hailgylchu ac mae safon y deunyddiau yn llawer uwch yn gyffredinol, sydd wedyn yn gwella pa mor dda y gellir ailgylchu’r deunydd a hefyd yn codi gwerth y deunydd. 

   

  Gall y Cyngor werthu deunyddiau gwerth uchel i’r farchnad yn hytrach na thalu am gael prosesu’r deunyddiau fel sy’n digwydd ar hyn o bryd.

 • Gaf i help?

  Os ydych chi eisoes yn cael cymorth â’r casgliad ar gyfer gwastraff ac ailgylchu, bydd hyn yn parhau.

   

  Os yw eich amgylchiadau yn newid ac mae arnoch angen cymorth, cysylltwch â ni ar 01446 700111.

   

   
 • Pam mae gofyn i mi wahanu fy ailgylchu? 

   

  Mae defnyddio cynwysyddion ar wahân ar gyfer gwahanol ddeunyddiau yn rhan bwysig o’r newid hwn yn eich casgliadau, a golyga fod yr ailgylchu rydym yn ei gasglu heb ei heintio gan ddeunyddiau eraill cyhyd ag y bo’n bosibl felly gellir ei wneud yn rhywbeth newydd yn y pen draw.

   

  Bydd gan y cerbydau newydd a fydd yn casglu eich ailgylchu wahanol rannau ar gyfer gwahanol ddeunyddiau a bydd ein criwiau casglu yn rhoi eich ailgylchu yn uniongyrchol yn y rhannau cywir.

   

  Ond byddai’n cymryd gormod o amser (ac yn costio gormod) petai rhaid iddynt ddethol a gwahanu ailgylchu cymysg. Trwy wahanu eich ailgylchu eich hun a gwneud yn siŵr ei fod yn barod i gael ei roi yn y rhan gywir, mae hyn yn waith tîm rhyngoch chi, y preswylydd a ni’r Cyngor. 

 • Beth fydd yn digwydd os rhof rywbeth yn y cynhwysydd anghywir trwy gamgymeriad?   

   

   

  Rhown daflen i chi yr un pryd â’r cynwysyddion newydd.

   

  Mae’n bwysig bod popeth yn mynd i’r lle iawn ac nad yw’r cynwysyddion ailgylchu yn cynnwys deunydd na ellir ei ailgylchu; fodd bynnag, rydym yn cydnabod y gall unrhyw un wneud camgymeriad.

   

  Os ydych yn sylweddoli eich bod wedi rhoi rhywbeth yn y cynhwysydd anghywir ar ôl casglu eich ailgylchu, peidiwch â phoeni, ceisiwch gofio trefnu yn gywir y tro nesaf.

   

  Ond os ydych chi’n gwneud hyn yn aml, peidiwch â synnu os cewch sticer ar eich cynhwysydd ailgylchu yn dweud wrthoch pam nad ydym wedi ei wagio ac yn eich atgoffa i roi’r eitemau yn y cynwysyddion cywir y tro nesaf. 

   

 • Beth sy’n digwydd i fy ailgylchu a fy ngwastraff bag du ar ôl ei gasglu?  

   

  Anfonir ailgylchu sych (caniau, plastig, papur, cerdyn a gwydr) i’r cyfleusterau ailbrosesu lle caiff ei baratoi ar gyfer ei ailgylchu.

   

  Bydd y newidiadau yn ein helpu i ddefnyddio rhagor o fannau yn y DU, yn hytrach na gorfod anfon y deunydd i farchnadoedd dramor i’w hailgylchu.

   

   

  Eir â’r bwyd i gyfleuster treulio anaerobig yng Nghaerdydd. Mae’r broses yn cynhyrchu ynni adnewyddadwy a roddir yn ôl yn y grid cenedlaethol i roi ynni i gartrefi a chymunedau ac i ddeunydd fel compost y gellir ei ddefnyddio i wrteithio tir.

   

  Eir â gwastraff gardd i gyfleuster yng Nghaerdydd lle caiff ei droi’n gompost. 

   

  Eir â gwastraff bagiau duon i Gyfleuster Adfer Ynni lle caiff ei droi yn ynni.

   

 

I gael rhagor o wybodaeth am y rhesymau dros y newidiadau dan sylw ewch i’r dudalen Ymgynghoriad ar Newidiadau i Gasgliadau Ailgylchu a Gwastraff.