Gwelliannau Trafnidiaeth M4 (Cyffordd 34)

Mae ymgynghoriad wedi’i gynnal ar lwybrau arfaethedig ar gyfer ffordd newydd rhwng cyffordd 34 yr M4 a chyffordd Sycamore Cross yr A48 a’r cyfleuster Parcio a Theithio wrth Gyffordd 34 yr M4. 

 

M4 road sign

Mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio gydag ymgynghorydd allanol technegol annibynnol i ddatblygu cynigion ar gyfer ffordd newydd yn cysylltu'r M4 â’r A48. 

 

Mae hyn yn dilyn astudiaeth ar y cysylltiadau trafnidiaeth rhwng y ddau a mynediad at Faes Awyr Caerdydd a wnaethpwyd yn 2017.  

 

Mae dau lwybr posibl wedi’u nodi, y byddai'r ddau ohonynt yn gwella cysylltiadau rhwng yr M4 a’r A48, lleihau amseroedd teithio i’r maes awyr a helpu i fynd i'r afael â thagfeydd lleol. 

 

Gofynnwyd i’r cyhoedd a grwpiau eraill â diddordeb i roi sylwadau ar y cynigion hyn yn 2018. Ystyriodd y Grŵp Adolygu (a benodwyd i wneud argymhellion) y mater ar 2 Hydref 2018 a disgwylir i’r adroddiad fynd gerbron y Cabinet ar ddechrau 2019.

 

Ar 30 Tachwedd 2018 rhoddodd Llywodraeth Cymru wybod i’r Cyngor ei fod wedi llwyddo gyda’i gynnig am £118,000 ychwanegol ar gyfer 2018/19 i gynnal arolygon ychwanegol ar gyfer y cynlluniau hyn. 

 

 

Os hoffech chi gyflwyno sylwadau’n ysgrifenedig, gofyn am fwy o wybodaeth neu drafod y cynigion gydag aelod o'n tîm trafnidiaeth yna cysylltwch â ni.

 

Gwasanaethau Cymdogaethau a Thrafnidiaeth

Cyngor Bro Morgannwg,

The Alps, 
Alps Quarry Road, 
Gwenfo
CF5 6AA

 

  • 01446700111