Gwaith ar y Ffyrdd a Chau Ffyrdd

Dyddiadau a gwybodaeth am waith ar y ffyrdd a chau ffyrdd sydd ar y gweill ym Mro Morgannwg.

 

Stanwell Road a Rectory Road Lane, Penarth

24/03/19

Cau ffordd er mwyn gwneud arolwg awyr o 09:00am tan 10:00pm.

Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg 

Arcot Street, Penarth

24/03/19

Bydd y ffordd ar gau ar gyfer gwneud gwaith priffordd o gyffordd Ludlow Street i gyffordd Plassey Street o 08:00 tan 15:00. Bydd gwyriadau lleol ag arwyddion ar waith.

Contractwr: Western Power Distribution

 

Eagle Lane, Y Bont-faen

25/03/19 - 27/03/19

Cau ffordd er mwyn gwneud gwaith cysylltu o gyffordd Westgate i gyffordd North Road ar 25/03/19 o 08:00 tan 17:00 ar 27/03/19. Bydd gwyriadau lleol ar waith.

Contractwr: Dŵr Cymru

Ffordd Caerdydd (Cyffordd Spring Street) Y Barri

24/03/19

Rheoli traffig dros dro rhwng 08.00am a 13.00pm er mwyn gwneud gwaith ar y ffordd gerbydau a’r droedffordd ar gyffordd Spring Street.

Contractwr: Arvans Civil Engineering 

Ffordd Caerdydd, Dinas Powys

26/03/19

Rheoli traffig dros dro er mwyn torri coed y tu allan i lain 20, A4055 Ffordd Caerdydd o 9:30am tan 3:30pm.

Contractwr: Forest

Llantwit Major Road

27/03/19 - 29/03/19

Bydd rheoli traffig dros dro ar gyfer gosod ffosydd; darperir byrddau gwybodaeth.

Contractwr: A Plant Lux 

Westgate, Y Bont-faen

25/03/19 - 29/03/19

Bydd rheoli traffig dros dro er mwyn gwneud gwaith i greu mynedfa newydd yn 5 Westgate, y Bont-faen; darperir byrddau gwybodaeth.

Contractwr: Galtecc Ltd 

Llantwit Major Road

25/03/19 - 26/03/19

Bydd rheoli traffig dros dro rhwng 9.30am a 3.30pm yn unig er mwyn cynnal gwaith strwythurol dan ddaear.

Contractwr: Amberon 

A48 Tŷ Mawr, Tresimwn

24/03/19 - 27/03/19

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro rhwng 9.30am a 3.30pm yn unig er mwyn gosod polyn newydd BT.

Contractwr: BT

A48 Tresimwn

22/03/19 a 25/03/19

Bydd rheoli traffig am ddau ddiwrnod yn unig er mwyn ailwynebu’r maes parcio. 

Contractwr: Alun Griffiths

Lôn Pendeulwyn

Dydd Llun 08 Ebrill 2019 am oddeutu 6 wythnos

Ar gau i’r ddau gyfeiriad er mwyn lledu’r lôn gerbydau. Bydd gwyriadau lleol ar waith.

Contractwr: Walters

 

Ruthin Road, Pentremeurig

18/03/19 - 28/03/19 

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro i alluogi gwaith gosod prif bibell ddŵr gyferbyn â Newydd, Ruthin Road.

Contractwr: Dwr Cymru / Morrison Utility Services

 

Lôn Pum Milltir (A4226), Bro Morgannwg 

23/03/19 - 24/03/19 

Bydd y Lôn Bum Milltir ar gau i’r ddau gyfeiriad o Ganolfan Heboca Cymru hyd Weycock Cross ar 23/3/19 (11pm – 4am) er mwyn gallu gosod bariau diogelwch ar y briffordd. Bydd mynediad i breswylwyr a busnesau yn unig ar bob adeg. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra


 

Mehefin/Gorffennaf 2019 - Sycamore Cross i Fferm Ymddiriedolaeth Amelia

Bydd y ffordd ar gau dros dri phenwythnos o 9:00pm nos Wener tan 6:00am ddydd Llun o Gyffordd Sycamore i Ymddiriedolaeth Amelia – mynediad i breswylwyr yn unig gyda thrwydded.


14 wythnos o ddydd Llun 8 Mawrth 2019

Rheolaeth draffig confoi ar waith rhwng 7.30am a 5.00pm. Sylwer y bydd lled y lôn gerbydau wedi ei gyfyngu i 2.900m. I gael manylion am lwybrau eraill ffoniwch swyddog PLO ar 0330 041635.


03/09/18 - 03/03/20

Bydd rheolaeth draffig ar waith ar gyfer lleihau'r terfyn cyflymder i 30mya ar gyfer prosiect Lôn Pum Milltir, ar y A4226 o Fferm Backlands i gyffordd i Moulton, Barri.


07/01/19 - 31/03/19

Bydd y lôn tua’r gogledd ar Five Mile Lane ynghau er mwyn gwneud gwaith, o gyffordd Weycock i eiddo o’r enw Sutton Fach Farm. Bydd gwyriadau ar waith ar hyd Port Road East, Croes Cwrlwys a’r A48.

Contractwr: Alun Griffiths 

Persimmon Homes, Llanilltud Fawr

28/02/19 - 27/05/19 

Bydd traffig yn cael ei reoli dros dro i alluogi gwaith ar safle Persimmon Homes. Goleuadau traffig i’w rheoli â llaw yn ystod yr adegau prysuraf 07:30am i 09:30am a 15:30pm i 19:00pm.

Contractwr: Alun Griffiths 

 

B4265: rhwng cyffordd Llanilltud Fawr / Llan-faes a chyffordd Eglwys Brewis / Trebefered

11/02/19 - 31/10/19

Rheolaeth traffig ddwyffordd i alluogi cylchfan newydd a llwybrau cerdded cysylltiedig i gael eu hadeiladu’n ddiogel.

Y Bont Faen

01/10/18 - 01/04/19

Cau llwybr cerdded rhif 5 ar gyfer gwaith adeiladu ar ran Taylor Wimpey ar 01/10/18 00:01 i 01/04/18 00:01.

Contractwr: Uned Priffyrdd a Pheirianneg Cyngor Bro Morgannwg 

Station Street, Y Barri

10/09/18 - Yn barhaus

Bydd lôn yn cau rhwng Station Street a Kingsland Crescent er mwyn ailadeiladu clwb hen ddociau dociau'r Barri, ar 10/09/18 o 7am 60 wythnos. 

Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg 

Bird Cage Walk, Y Barri

02/06/18 - Yn barhaus

Bydd y droetffordd o’r enw ‘Rhoda’r Adar’ yn y Barri ar gau am 18 mis er mwyn gwneud gwaith argyfwng.

Contractwr:  Cyngor Bro Morgannwg 

Y B4265 o’r goleuadau traffig yn Nhrebefered / cyffordd Eglwys Brewys i gyffordd Llantwit Road

05/11/18 - 19/05/19

Bydd cyfyngiad cyflymder o 30mya ar waith ar gyfer adeiladu safle tai newydd.

Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg 

Chapel Lane, Penarth

16/01/19 - 20/05/19

Bydd y ffordd ar gau i ddymchwel eglwys er mwyn codi fflatiau newydd. Y ffordd i’w chau fydd Chapel Lane East o Gyffordd Arcot Street i'r tu ôl i’r eglwys o 16/01/19 8am i 20/05/20 5pm. Bydd gwyriadau lleol ar waith. Cynhelir mynediad i breswylwyr a’r gwasanaethau brys. Bydd mynediad i gerddwyr yn parhau i fod ar gael bob amser.

Contractwr: W K Plasterers 

Llwybr Troed rhif 50, Y Bont-faen

01/10/18 - 01/04/19

Bydd Llwybr troed rhif 50 ynghau er mwyn i waith adeiladu fynd rhagddo ar ran cwmni Taylor Wimpey, ar 01/10/18 o 00:01 i 01/04/18 00:01.

Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg 

Stanwell Road/ Hickman Road, Penarth

21/01/19 - 31/03/19

Bydd mesurau rheoli traffig dros dro ar waith i alluogi gwaith i wella signalau traffig wrth y gyffordd.

Contractwr: Cyngor Bro Morgannwg 

Station Road, Dinas Powys

21/01/19 - 31/03/19

Bydd ffyrdd ar gau dros dro i alluogi cynllun disodli prif linell nwy hanfodol. Bydd gwyriad lleol ar waith, ond bydd mynediad ar gael o hyd i breswylwyr, cerddwyr a gwasanaethau brys.

Contractwr: Wales and West Utilities