Cost of Living Support Icon
warm Spaces Icon

Cyfnewidfa Drafnidiaeth Dociau'r Barri

 

Disgwylir i’r gwaith adeiladu ar Gam Un y gyfnewidfa drafnidiaeth amlfodd newydd, a leolir i’r de o’r orsaf drenau yn Swyddfa Doc y Barri, i ddechrau ym mis Ionawr 2023.

 

Docks Office

 Interchange image Dec22

 

 

Bydd Cyfnewidfa Trafnidiaeth Dociau'r Barri yn darparu cyfnewidfa drafnidiaeth aml-foddol, gwella mynediad i’r orsaf a chyfleusterau i gynnal y nifer cynyddol o bobl sy'n defnyddio trenau amlach a mwy o faint, y bwriedir y byddant yn galw yng Ngorsaf Dociau'r Barri o 2025 ymlaen.

 

Gan weithio ar y cyd â Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd a Llywodraeth Cymru bydd y Cyngor yn cyflwyno'r canlynol: 

  • Cyfnewidfa drafnidiaeth sy'n ymgorffori pob dull trafnidiaeth gyhoeddus

  • Cyfleuster Parcio a Theithio gwell 

     

  • Cysylltiad trafnidiaeth gwell fydd yn cefnogi strategaeth Trafnidiaeth Llywodraethau Cymru: Llwybr Newydd: strategaeth drafnidiaeth Cymru 2021

  • Cefnogaeth i ddatblygiad economaidd y Barri a Dinas-ranbarth ehangach Caerdydd, gan gynorthwyo'r rhai sy'n ceisio cyfleoedd gwaith neu addysg

  • Bydd seilwaith gwefru cerbydau trydan yn cael ei ddarparu mewn ardaloedd parcio y gellir eu defnyddio gan ddefnyddwyr yr orsaf neu drigolion lleol

  • Bydd parcio beiciau ychwanegol (Stondinau Sheffield a loceri beiciau) yn cael ei ddarparu ar gyfer y rhai sy'n dymuno cael mynediad i'r gyfnewidfa ar feic

  • Y gallu i gynnal nifer fach o fusnesau, manwerthwyr a/neu hybiau cymunedol yn ei hardal ganolog yn y dyfodol 

Mewn ymgynghoriad ag ystod eang o randdeiliaid gan gynnwys busnesau lleol, darparwyr gwasanaethau a sefydliadau cymunedol, archwiliwyd opsiynau ar gyfer sefydlu cyfnewidfa drafnidiaeth yn Nociau'r Barri.

 

Cyfnewidfa Bysus/Tacsis i'w lleoli i'r de o'r Orsaf ar ran o Faes Parcio Swyddfeydd y Dociau gyda phosibilrwydd o Faes Parcio a Theithio ychwanegol, gyda mynediad iddo o Dock View Road, i’w leoli i’r gogledd o blatfform yr Orsaf, gyda Defnyddiau Preswyl ac o bosibl Fasnachol i’w lleoli i’r gogledd-orllewin o’r orsaf oedd yr opsiwn a ffafriwyd. 

 

 

Llythyr Preswylydd

Rhaglen waith

Cynllun rheoli traffig

 

Disgwylir i'r gwaith adeiladu ddechrau ym mis Ionawr 2023 a bwriedir ei gwblhau erbyn mis Mai 2023. Os oes unrhyw broblemau yn ystod y gwaith adeiladu, gallwch gysylltu â'r contractwr: Jones Bros Civil Engineering UK, Ty Glyn, Canol y Dre, Rhuthun, LL15 1QW - Ffôn: 01824 703661.

 

Gellir cyfeirio unrhyw ymholiadau cyffredinol am y gwaith adeiladu at y Cyngor a thrwy ofyn am Emma Reed, Craig Howell neu Kyle Phillips.