Cyfnewidfa Drafnidiaeth Dociau'r Barri

Mae Cyngor Bro Morgannwg a'i bartneriaid lleol yn gofyn am eich barn ar newidiadau posibl yng nghyffiniau Gorsaf Drenau Dociau'r Barri.

  

Nod Cyfnewidfa Drafnidiaeth arfaethedig Dociau'r Barri yw bod yn gyfnewidfa bysiau a thacsis, gwella mynediad a chyfleusterau gorsafoedd i ddarparu ar gyfer niferoedd cynyddol o bobl sy'n defnyddio nifer cynyddol o drenau, pob un â mwy o gapasiti eistedd, a fydd yn aros yng Ngorsaf Dociau'r Barri o 2023 ymlaen.

 

Bydd angen gweithredu'r gwelliannau hyn fesul cam.

 

Mae gan y Cyngor gyfle i wneud cais am arian o Gam 1 Rhaglen Awdurdod Trafnidiaeth Rhanbarthol (ATRh) Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Metro Plus, ac mae cyllid ar gael ar gyfer:

 • Creu 'cyfnewidfeydd' sy'n ymgorffori pob dull
 • Cyfleusterau Parcio a Theithio Gwell, gan gynnwys seilwaith gwefru trydan
 • Rhwydweithiau Metro newydd ac estynedig, gan roi cyfleoedd i bawb

 

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn gwneud cais i'r rhaglen hon am arian i alluogi darparu Cyfnewidfa Drafnidiaeth yng Ngorsaf Dociau'r Barri, fel  cam cyntaf ei datblygiad, fel cam nesaf y gwelliannau yn dilyn diweddariadau i’r Parcio a Theithio ac i’r Orsaf yn 2010-12.

 

Opsiynau a Ystyriwyd

Mewn ymgynghoriad ag ystod eang o randdeiliaid gan gynnwys busnesau lleol, darparwyr gwasanaethau a sefydliadau cymunedol, mae nifer o opsiynau ar gyfer sefydlu cyfnewidfa drafnidiaeth yn Nociau'r Barri wedi cael eu harchwilio.

 

Y nod yw gwella cysylltiadau trafnidiaeth a chynorthwyo newid moddol.

  

Gyda'i gilydd, bydd y cysylltiadau gwell yn cynnig cefnogaeth sylweddol i ddatblygiad economaidd y Barri a Dinas-ranbarth Caerdydd yn ehangach, yn cynorthwyo'r rhai sy'n ceisio cael mynediad at gyflogaeth, hyfforddiant a gwasanaethau eraill yn y rhanbarth, yn annog mwy o ddefnydd o ddulliau trafnidiaeth gynaliadwy ac yn helpu i wella ansawdd aer a lleihau tagfeydd a sŵn.

 

Mae’r Cyngor wedi bod yn defnyddio proses gwerthuso opsiynau WelTAG ac ar ddiwedd Cam 2, nodwyd mai’r opsiwn a ffefrir ydy Opsiwn 2.

 

 • Opsiwn 2 – Cyfnewidfa Bws/Tacsis i'w lleoli i'r de o'r Orsaf ar ran o Faes Parcio Swyddfeydd y Dociau a Maes Parcio Parcio a Theithio ychwanegol, a gyrchir o Dock View Road, i’w lleoli i’r gogledd o lwyfan yr Orsaf, gyda Defnyddiau Preswyl ac o bosibl Fasnachol i’w lleoli i’r gogledd-orllewin o’r orsaf.

 

Bydd y datblygiad a ragwelir o dan Opsiwn 2 yn gwneud cyfraniad sylweddol tuag at sefydlu'r canolbwynt symudedd cynhwysfawr yn Nociau'r Barri, sef gweledigaeth eithaf y Cyngor.

 

Byddai tai ar y safle yn cynnwys darpariaeth tai cymdeithasol ac yn golygu bod gan unrhyw un sy'n dechrau preswylio fynediad uniongyrchol i bob math o drafnidiaeth gynaliadwy ar gyfer y siwrneiau y mae angen iddynt ymgymryd â hwy, gan negyddu'r angen am berchnogaeth ceir.

 

Bydd datblygu masnachol yn gwneud amgylchedd yr orsaf yn fwy deniadol yn gyffredinol, drwy gynyddu'r cyfleusterau sydd ar gael, gan gynnwys y potensial i ddarparu cyfleusterau cymunedol pellach yn ogystal â manwerthu.

 

Mae lleoli'r gyfnewidfa bws/tacsis i'r de o'r orsaf yn ei sefydlu fel cyfleuster penodol yn ei le ei hun, gan bwysleisio ei rôl fel y porth rhwng yr orsaf a'r dref. 

 

Mae’r Opsiwn 2 a ffefrir hefyd yn cynnig cymorth gwell ar gyfer cerdded a beicio (teithio llesol) drwy wella’r llwybrau at yr orsaf o’r gogledd.

 

Drwy roi'r ffocws ar ddefnyddio dulliau cynaliadwy, mae opsiynau 1 a 2 hefyd yn cynnig mwy o gapasiti i sicrhau cynhwysiant a chydraddoldeb, gyda'r rhai sydd wedi'u heithrio yn fwy tebygol o allu cael gafael ar y dulliau hyn nag y maent i fod yn berchen ar gar neu gael mynediad iddo. Bydd mwy o gynhwysiant, yn ei dro, yn arwain at fwy o gyfleoedd i grwpiau sy'n agored i niwed gael mynediad at swyddi, hyfforddiant a gwasanaethau, drwy'r rhwydwaith rheilffyrdd. Bydd hyn yn arbennig o berthnasol i adferiad ar ôl Covid.

Y Dewis a Ffefrir: Opsiwn 2

Mae Cyngor Bro Morgannwg yn cynnig bod eu cais am gyllid yn ceisio cymorth i sefydlu Cyfnewidfa Drafnidiaeth yn seiliedig ar Opsiwn 2 fel cam datblygu cyntaf.

 

Os cytunir ar gyllid, bydd hyn yn sefydlu cyfnewidfa bysus a thacsis i'r de o lwyfannau'r orsaf. Bydd hefyd yn gosod y sylfeini i ddarparu Maes Parcio a Theithio ychwanegol, a fannau o Dock View Road, i'r gogledd o lwyfannau'r Orsaf a Defnydd Preswyl ac o bosibl Masnachol i'r gogledd-orllewin o'r Orsaf, fel camau datblygu yn y dyfodol.

 

Bydd y Gyfnewidfa Drafnidiaeth a ddarperir yn cynnwys:

 • Y gallu i ddarparu ar gyfer nifer fach o ganolfannau busnes, manwerthu a/neu gymunedol yn ei hardal ganolog.

 • Darperir seilwaith gwefru cerbydau trydan mewn ardaloedd maes parcio y gall defnyddwyr yr orsaf neu drigolion lleol eu defnyddio

 • Gwelliannau i'r llwybr presennol i gerddwyr a beicwyr i'r Orsaf o Dock View Road

 • Llwybr beicio a cherddwyr dynodedig (a chroesfannau) a ddarperir i'r gogledd/de ar draws y safle

 • Bydd yr isffordd bresennol i gerddwyr sy'n arwain at lwyfannau'r orsaf yn cael ei hadnewyddu

 • Darperir parcio beiciau ychwanegol (stondinau Sheffield a loceri beiciau) 

 • Bydd arwyddion, goleuadau a seddau yng nghyffiniau'r orsaf yn cael eu gwella.

 

Dweud eich Dweud

Rydym yn ceisio barn ar ddefnyddio'r orsaf bresennol ac a allai'r gwelliannau a gynigir eich annog i ddefnyddio'r orsaf yn amlach.

 

Rydym yn croesawu eich barn yn fawr a bydd y rhain yn cael eu defnyddio yn y camau cynllunio a dylunio terfynol i sicrhau bod Cyfnewidfa Drafnidiaeth yn cael ei darparu a all ddiwallu eich anghenion.

 

Mae'r arolwg yn gwbl ddienw. Ni fydd yn gofyn eich enw i chi nac yn gofyn am gyfeiriad e-bost. Fodd bynnag, gofynnir am god post, ar gyfer ble rydych yn byw, gan y bydd hyn yn ein cynorthwyo i ddeall o ble mae angen i chi deithio i gael mynediad i'r orsaf.

 

Cwblhau’r arolwg

 

Os ydych chi'n cael unrhyw anhawster i gwblhau'r arolwg ar-lein, ffoniwch:

 • 01446 700111

 

Bydd yr ymgynghoriad hwn yn dod i ben ar: 7 Rhagfyr, 2021.