Cynllunio

Gwybodaeth a chyngor am y broses gynllunio a’r ceisiadau diweddaraf, polisïau a chanllawiau cynllunio cenedlaethol a lleol, a’n Gwasanaeth Rheoli Adeiladu.

 

Rydym yn helpu i gynnal a gwella’r amgylchedd naturiol ac adeiledig a chyflawni lleoedd, adeiladau a seilwaith diogel, hygyrch a chynaliadwy.

 

Mae ein Cofrestr Cynllunio yn caniatáu i chi weld Ceisiadau sydd wedi’u cyflwyno i’r Cyngor a gallwch chwilio drwy ein Mapiau Hanes Ceisiadau Cynllunio sy’n cael eu diweddaru bob dydd.

 

    

Rheoli Adeiladu  

 

Perfformiad 

Mae'r Cyngor yn adraddu blynyddol i'r Llywodraeth Cymraeg ar ei berfformiad. Mae'r adroddiad ar gael yma:

 

Council-chamber

Dweud eich dweud

Mae nifer o ffyrdd o roi barn ar geisiadau cynllunio ym Mro Morgannwg.

 

Gweddarlledu - Cofiwch bod rhai cyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg yn cael eu darlledu, cewch wybod ar lafar os bydd y cyfarfod yr ydych chi ynddo yn cael ei ddarlledu.   Os bydd yn cael ei ddarlledu, mae’n golygu eich bod chi’n cael eich recordio’n weledol ac o ran sain a bydd hynny ar gael ar y rhyngrwyd.  Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a budd y cyhoedd.  Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Swyddfa Cofnodion Morgannwg i’w gadw’n barhaol.   Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn.  Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk/. Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor ar DPO@Valeofglamorgan.gov.uk. - Cyngor Bro Morgannwg

 

 

 

Rheoli Adeiladu

Mae’r adran yn cydweithio â pherchnogion adeiladau, contractwyr ac ymgynghorwyr proffesiynol i gyfleu adeiladau sy’n cydymffurfio â’r safonau iechyd a diogelwch ac ansawdd sy’n ofynnol gan y Rheoliadau Adeiladu, yn brydlon ac o fewn cyllideb. 

 

Rheoli Adeiladu