Apeliadau

Mae gan ymgeiswyr hawl statudol i apelio i’r Cynulliad petai eu cais yn cael ei wrthod neu petai’r Cyngor yn methu dod i benderfyniad o fewn y cyfnod statudol o 8 wythnos. Hefyd, mae’n bosib i unrhyw berson y cyflwynwyd Rhybudd Gorfodi iddyn nhw apelio hefyd.

 

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gyfrifol am wneud penderfyniadau ar ystod eang o apeliadau o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a deddfwriaethau eraill sy’n gysylltiedig â chynllunio. Bydd y mwyafrif o’r apeliadau, fodd bynnag, yn cael eu trin gan Archwiliwr a benodir gan y Gyfarwyddiaeth Cynllunio yng Nghaerdydd.

 

Gwybodaeth am Apeliadau

 

planning
Apeliadau Cynllunio

Mewn perthynas â phenderfyniadau ar geisiadau cynllunio:

Yr Arolygiaeth Gynllunio –

Canllawiau ar gyfer paratoi apêl cynllunio

Apeliadau Gorfodi

Mewn perthynas â Rhybudd Gorfodi oddi wrth y Cyngor mewn cysylltiad â datblygiad

heb awdurdod Gwneud eich Apêl Gorfodi - Canllaw i’r gweithdrefnau

Apeliadau Hysbysebu Mewn perthynas â gwrthod rhoi caniatâd i arddangos hysbyseb
Apeliadau Adeiladau Rhestredig Mewn perthynas â gwrthod rhoi caniatâd i weithio ar Adeiladau Rhestredig
Apeliadau Ardal Gadwraeth Mewn perthynas â gwrthod rhoi caniatâd i ddymchwel adeilad mewn Ardal Gadwraeth
Apeliadau Tystysgrif Datblygiad Cyfreithlon

Mewn perthynas â gwrthod rhoi caniatâd, neu fethu â dod i benderfyniad mewn

perthynas â chais am Dystysgrif Defnydd Cyfreithlon o Ddatblygiad sy’n Bodoli neu

Ddatblygiad Arfaethedig

Apeliadau Coed

Mewn perthynas â gwrthod rhoi caniatâd i wneud gwaith ar goed a ddiogelir gan Orchymyn Cadw Coed

Apeliadau Gwrychoedd a Pherthi Mewn perthynas â chael Rhybudd oddi wrth y Cyngor mewn perthynas â Chael Gwared neu Gadw Gwrychoedd a Pherthi
Perthi Uchel Apeliadau sy'n gysyllteidig ag anghydfod ynglŷn â pherthi uchel

 

Cynrychioliadau ysgrifenedig

Cyflwyno sylwadau ysgrifenedig ydy’r dull mwyaf cyffredinol o apelio o bell ffordd, ac fel rheol mae’n ffordd gyflym, syml a rhad o benderfynu apeliadau. Mae’r adran yn delio â’r apeliadau yma drwy gyfnewid dogfennau ac anfon Arolygydd a benodir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i ymweld â’r safle.

 

 

 

Gwrandawiad

Mae’r weithdrefn ar gyfer cynnal gwrandawiad yn llawer symlach a chynt na’r weithdrefn ar gyfer Ymchwiliadau. Mae gwrandawiad yn galluogi’r partïon i gyflwyno’u hachos yn llawn ac yn deg mewn awyrgylch fwy hamddenol a llai ffurfiol nag mewn Ymchwiliad. Mae gwrandawiad yn cynnwys trafodaeth o amgylch y bwrdd dan arweiniad yr Arolygydd. Heb unrhyw groesholi neu eiriolaeth ffurfiol, mae’r gwrandawiadau yn gwneud y broses yn haws i apelydd heb gynrychiolaeth.

 

 

Ymchwiliad Cyhoeddus

Mae’r achosion a gynhelir drwy ymchwiliad cyhoeddus yn dueddol o fod yn gysylltiedig â datblygiadau mawr, lle mae llawer iawn i’w golli a lle nad yw cost yr ymchwiliad yn un o’r prif ystyriaethau. Mewn achos fel hyn mae’r angen i ymchwilio’n drwyadl i dystiolaeth o blaid ac yn erbyn y cais yn cael ei ystyried yn hanfodol bwysig. Yn gyffredinol mewn achosion fel hyn bydd y ddwy ochr yn cael eu cynrychioli gan eiriolydd cydlynol, bargyfreithwyr gan amlaf, a fydd yn mynd i gysylltiad â ac yn croesholi gwahanol arbenigwyr mewn perthynas â’r achos.