Gorfodaeth

Mae gan y Cyngor bwerau sy’n ei alluogi i ddelio â datblygiadau heb awdurdod ac mae’n bosib y bydd yn mynd ati i weithredu’n ffurfiol er mwyn unioni unrhyw achosion o dorri rheolaeth gynllunio os ydyw o fudd i’r cyhoedd iddo wneud hynny.

 

Mae’r toriadau o reolaeth gynllunio y mae’r Cyngor yn delio â nhw yn cynnwys:

  • Codi adeiladau, ymestyn neu newid adeiladau
  • Newid defnydd tir neu adeiladau
  • Torri amod wedi’i gosod ar ganiatâd cynllunio
  • Methu â chydymffurfio â chynlluniau wedi’u cymeradwyo yn rhan o ganiatâd cynllunio
  • Hysbysebion 
  • Gwaith i waredu Coetrych neu Goeden a Amddiffynnir 

 

Cofrestr Gorfodi Cynllunio 

 

Bydd y Cyngor yn ymdrechu i gydnabod cwynion wedi’u gwneud yn ysgrifenedig, trwy’r ffurflen gwyno ar-lein neu ar e-bost ymhen 5 diwrnod gwaith.

 

Cwynion ysgrifenedig i gael ei harchwilio yn unol â’r flaenoriaeth wedi’i rhoi i’r gwyn: Blaenoriaeth 1 ymhen 1 i 5 diwrnod gwaith, Blaenoriaeth 2 ymhen 5 i 15 diwrnod gwaith a Blaenoriaeth 3 ymhen 28 diwrnod gwaith. 

 

Asesu difrifoldeb y toriad ymhen 28 diwrnod

 

Rhoi gwybod i’r achwynydd am ddatrysiad i’r achos ymhen 28 diwrnod o’r datrysiad hwnnw.

 

Cyhoeddi polisi a gweithdrefnau ar orfodi.

 

Cwyno

Os ydych yn amau bod rheolaeth gynllunio wedi’i thorri, rhaid i chi naill lenwi’r ffurflen gwyno ar-lein neu anfon llythyr gan amlinellu eich pryderon.

 

 

Pan fyddwch yn mynd at y Cyngor yn y lle cyntaf dylech roi cymaint o wybodaeth â phosibl am y safle a’ch pryderon, gan gynnwys:

  • Union leoliad yr adeilad a’r safle – cyfeiriad llawn a chod post yw’r mwyaf defnyddiol.
  • Disgrifiad llawn o’r gweithgaredd neu waith a dimensiynau bras y datblygiad 
  • Pryd dechreuodd y gwaith neu’r gweithgaredd
  • Enwau a chyfeiriadau unrhyw berchenogion, meddianwyr neu gwmnïau sy’n rhan o’r gwaith.

Rhaid i chi hefyd roi eich enw a’ch manylion cyswllt. Yn y mwyafrif o achosion ni ymchwilir i gwynion dienw. Er y bydd y Cyngor yn ymdrechu i gadw eich cwyn yn gyfrinachol, gallai fod yn angenrheidiol ei datgelu os apelir yn ei herbyn neu os bydd cais dan Ddeddfwriaeth Rhyddid Gwybodaeth.

 

Gorfodi Cynllunio

Cyngor Bro Morgannwg

Swyddfa'r Dociau

Y Barri

CF63 4RT