Cyngor a Chanllawiau

Cyn y cewch chi godi adeiladau newydd, gwneud newidiadau sylweddol, ehangu adeiladau presennol a gwneud llawer o newidiadau eraill i’r ffordd y defnyddir adeiladau a thir, mae’n rhaid i chi gael caniatâd cynllunio.

 

Mae'r Canllaw ar gyfer Gynllunio ym Mro Morgannwg yn esbonio mwy am Reolaeth Datblygu, Gorfodaeth Cynllunio, Apeliadau a'r Gwasanaeth Rheoli Adeiladu.  

 

O 7 Ionawr 2019 bydd yna ofynion newydd a phwysig ar gyfer pob cais cynllunio ledled Cymru. Bydd yn rhaid i unrhyw geisiadau newydd sydd ag o leiaf 2 ddatblygiad newydd neu sydd ag arwynebedd adeiladu o fwy na 100m2 sicrhau bod yr holl ddraeniau dŵr wyneb yn cynnwys Draeniau Cynaliadwy (SDCau) sy’n cydymffurfio â safonau cenedlaethol gorfodol. Bydd yn rhaid i’r holl systemau draenio gael eu cyflwyno i'w cymeradwyo gan gorff cymeradwyo SDCau (yn yr achos hwn, Cyngor Bro Morgannwg) cyn dechrau unrhyw waith adeiladu.

 

Mae nifer o newidiadau pwysig i'r broses Ceisiadau Cynllunio a Rheoli Datblygu yng Nghymru. Daeth yr is-ddeddfwriaeth ganlynol i rym ar 16 Mawrth 2016.

 • Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Apêl Dilysu) (Gweithdrefn Sylwadau Ysgrifenedig) (Cymru) 2016
 • Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gwasanaethau Cyn Gwneud Cais) (Cymru) 2016
 • Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2016 ( "y Gorchymyn")

 

Newidiadau i Broses a Datblygu

 

 

*Ni all y Cyngor gynnig cyngor anffurfiol ac ysgrifenedig yn y dyfodol rhagweladwy ar yr angen am ganiatâd cynllunio ar gyfer ceisiadau gan ddeiliaid tai a bydd angen cais ffurfiol am yr holl benderfyniadau o'r fath. Bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn penderfynu ar bob cais yng nghyswllt Tystysgrif Cyfreithlondeb dan Adran 192 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn unol â'r Gorchymyn newydd.

Newidiadau pwysig i broses Ceisiadau Cynllunio a Rheoli Datblygu yng Nghymru

Bydd yr is-ddeddfwriaeth a ganlyn yn dod i rym ar 16 Mawrth, 2016.

 • Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Apêl Dilysu) (Gweithdrefn Sylwadau Ysgrifenedig)(Cymru) 2016
 • Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gwasanaethau Cyn Gwneud Cais) (Cymru) 2016
 • Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2016 ("y Gorchymyn") 

Isod ceir esboniad ar y prif newidiadau i'r broses o reoli datblygiad. Bwriada Llywodraeth Cymru  gyhoeddi gwybodaeth ychwanegol mewn 'Llawlyfr Rheoli Datblygiad' ym mis Mawrth i gyd-fynd â chyflwyno’r ddeddfwriaeth uchod.

 

Is-ddeddfwriaeth

 • Ymgynghori Cyn Gwneud Cais

  Mae hwn yn ofyniad statudol fel bod datblygwyr yn cyflwyno adroddiad Ymgynghori Cyn Cyflwyno Cais fel rhan o unrhyw gais cynllunio am ddatblygiad "mawr" a rhaid osgoi unrhyw  ddryswch rhwng proses Cyn Gwneud Cais y Cyngor ei hun.

   

  Ceir canllawiau manwl ar y gofyniad am Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio dan Adran 17 Deddf Cynllunio Cymru 2015

   

  Daeth darpariaethau’r DMPWO ar gyfer ymgynghori cyn ymgeisio mewn perthynas â cheisiadau am ddatblygiad "mawr" i rym ym mis Mawrth 2016 ac mae'r gofyniad i ymgeiswyr gyflwyno adroddiad Ymgynghori Cyn Gwneud Cais (PAC) wedi dod yn ofyniad dilysu ar gyfer ceisiadau a wneir ar ôl Awst 1, 2016.

   

  Fel rhan o'r broses PAC, mae'n ofynnol i ddatblygwyr gynnal ymgynghoriad cyn gwneud cais gydag "ymgyngoreion cymunedol ac "ymgyngoreion arbenigol". Mae'n ofynnol i'r ymgynghorai roi "ymateb sylweddol" i'r datblygwr o fewn 28 diwrnod, neu o fewn unrhyw gyfnod y cytunwyd arno.

   

  Fel cymorth i ddatblygwyr wneud y cyswllt gydag "ymgyngoreion cymunedol ac "ymgyngoreion arbenigol " mae rhestr wedi cael ei chynhyrchu o'r holl Gynghorau Tref / Cymuned ac Aelodau’r Wardiau ac Ymgyngoreion Arbenigol, yn seiliedig ar Atodlen 4 Gorchymyn Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn 2016. 

 • Gwasanaethau Cyn ymgeisio

  Dan Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gwasanaethau Cyn Cyflwyno Cais) (Cymru) 2016 rhaid i bob awdurdod cynllunio lleol (LPAs) yng Nghymru ddarparu gwasanaeth cyn ymgeisio statudol.

  Mae'n rhaid i ymgeiswyr gwblhau a chyflwyno ffurflen ymholi cyngor cyn ymgeisio yn cynnwys gwybodaeth am eu cynnig i alluogi ymateb.

   

  Bydd yn ofynnol i chi ddarparu o leiaf:


  •  Enw, cyfeiriad a manylion cyswllt
  •  Disgrifiad o'r cynnig (gan gynnwys arwydd o gynnydd mewn arwynebedd llawr, a / neu nifer yr unedau newydd arfaethedig) 
  •  Cyfeiriad y safle 
  •  Cynllun Lleoliad
  •  Ffi 

   

  Mae'r ffioedd y gellir eu codi am wasanaethau cyn-ymgeisio statudol yn awr yr un fath ar draws Cymru, ond yn amrywio gan ddibynnu ar faint a graddfa'r datblygiad arfaethedig:

   

  •  Deiliaid Tai - £25

  •  Datblygiad bach - £250

  •  Datblygiad mawr - £600

  •  Datblygiad mawr iawn - £1000

   

  Yng nghyswllt datblygiadau mawr iawn bydd y ffi uchod yn cynnwys cyfarfod o awr yn swyddfeydd y Cyngor, yn ôl disgresiwn y Cyngor. Am ffi ychwanegol o £160 (yn cynnwys TAW) bydd y Cyngor yn darparu cyfarfod awr yng nghyswllt Deiliaid Tai, Datblygiad Bach, Mawr neu Fawr iawn mewn ymateb i  gais, yn ôl disgresiwn y Cyngor.

  Bydd Cyngor Bro Morgannwg yn ymdrechu i ddarparu ymateb ysgrifenedig i bob ymholiad-cyn-gwneud-cais-dilys o fewn 21 diwrnod, oni fydd cytundeb ar estyniad amser rhwng yr awdurdod a'r ymgeisydd.


  Fel lleiafswm, dylai ymgeiswyr ar gyfer datblygiadau gan ddeiliaid tai dderbyn y wybodaeth ganlynol o fewn eu hymateb ysgrifenedig:


  •  Hanes cynllunio perthnasol y safle
  •  Polisïau perthnasol y cynllun datblygu y bydd y cynnig datblygu yn cael ei asesu yn eu herbyn
  •  Y canllawiau cynllunio atodol perthnasol (hy dylunio, cadwraeth ac ati)
  •  Unrhyw ystyriaethau cynllunio perthnasol eraill
  •  Asesiad cychwynnol o'r datblygiad arfaethedig, yn seiliedig ar y wybodaeth uchod

  Yng nghyswllt yr holl gynigion datblygu eraill, dylai ymgeiswyr dderbyn yr holl wybodaeth a amlinellir uchod, yn ogystal bydd raid crybwyll a fydd unrhyw ardollau dan Adran 106 neu Ardollau Seilwaith Cymunedol yn daladwy ai peidio â rhoi arwydd faint fydd y cyfraniadau hynny.

  Oni thelir y ffi briodol, ni fydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol dan unrhyw rwymedigaeth i dderbyn ffurflen ymholi cyn ymgeisio.

 • Newidiadau i Ddatganiadau Dylunio a Mynediad

  Bydd y gofyniad am Ddatganiad Dylunio a Mynediad (DAS) yn newid ar 16 Mawrth, 2016. Bydd y gofyniad i gyflwyno DAS gyda chais cynllunio yn berthnasol i'r canlynol yn unig:

  • Pob cais cynllunio ar gyfer datblygiad "mawr" 1 ac eithrio'r rhai ar gyfer gweithrediadau mwyngloddio; datblygiadau gwastraff; llacio amodau (ceisiadau adran '73') a cheisiadau yng nghyswllt newid sylweddol yn y defnydd o dir neu o adeiladau.

  • Pob cais cynllunio ar gyfer datblygiadau mewn ardal gadwraeth 2 neu Safle Treftadaeth y Byd 3 sy'n cynnwys darparu un neu ragor o anheddau neu arwynebedd llawr o 100 metr sgwâr (gros) neu fwy.

  Yn achos ceisiadau cynllunio nad oes arnynt angen DAS, gall yr LPA ofyn am wybodaeth bellach am y cynllun yn ystod y prosesau cyn ymgeisio a phenderfynu os bydd hynny’n eu cynorthwyo i wneud penderfyniad ar y cais yng ngoleuni polisïau dylunio’r cynllun datblygu. Fodd bynnag, rhaid i unrhyw wybodaeth sydd ei hangen fod, bellach, yn berthnasol i bwrpas penderfynu ar y cais, ac yn rhesymol yng nghyswllt natur a graddfa'r datblygiad arfaethedig.  

  Cynnwys y Datganiad Dylunio a Mynediad

  Mae'r DMPWO wedi’i ddiwygio fel bod rhaid i DAS: 
  • egluro'r egwyddorion a'r cysyniadau dylunio sydd wedi'u defnyddio yng nghyswllt y datblygiad.
  • ddangos y camau a gymerwyd i werthuso cyd-destun y datblygiad a sut mae dyluniad y datblygiad yn ystyried y cyd-destun.
  • egluro'r polisi neu'r dull a fabwysiadwyd yng nghyswllt mynediad a sut y rhoddwyd sylw i bolisïau sy'n ymwneud â mynediad yn y cynllun datblygu.
  • esbonio sut y rhoddwyd sylw i faterion penodol a allai effeithio ar fynediad i'r datblygiad.

  Pan fo’n bosib dylid cytuno ar gwmpas y DAS yn y cyfnod cyn cyflwyno cais y datblygiad er mwyn sicrhau bod yr holl faterion perthnasol yn cael eu cynnwys.

 •  Ceisiadau Annilys: Hysbysiad ac Apêl

  Hysbysiad - Awdurdodau Cynllunio Lleol

  Ar 16 Mawrth daeth darpariaethau newydd i rym – rhai sy’n caniatáu apêl yn erbyn penderfyniad gan yr ACLl bod cais yn annilys. Mae'r ddarpariaeth hon yn berthnasol i geisiadau am ganiatâd cynllunio ac i unrhyw ganiatâd, cytundeb, neu gymeradwyaeth sy'n ofynnol oherwydd unrhyw amod neu gyfyngiad a fo ynghlwm wrth ganiatâd cynllunio.  

  Os bydd yr Awdurdod Cynllunio Lleol o'r farn nad yw cais am ganiatâd cynllunio (neu unrhyw beth sydd ynghlwm wrtho) yn cydymffurfio â gofyniad dilysu (gweler Adran 62 o Ddeddf 1990) rhaid iddynt roi hysbysiad i'r ymgeisydd yn datgan bod y cais yn annilys.

  Rhaid i'r hysbysiad hwn nodi beth yw’r gofynion penodol dan sylw (mewn perthynas ag Adran 62 o Ddeddf 1990) ac egluro pam nad yw'r cais yn cydymffurfio â gofynion dilysu. 

  Yn achos cais am ganiatâd, cytundeb, neu gymeradwyaeth (y bo’u hangen gan unrhyw amod neu gyfyngiad ynghlwm wrth y caniatâd cynllunio a roddir) rhaid i'r ACLl roi hysbysiad nad yw cais yn ddilys os ydynt o'r farn nad oedd y cais yn cydymffurfio â thelerau'r caniatâd cynllunio, oherwydd bod yr ymgeisydd heb gynnwys gwybodaeth yn y cais neu heb ddarparu dogfennau neu ddeunyddiau eraill gydag ef. Rhaid i'r hysbysiad, mewn achos fel hwn, nodi pa wybodaeth, dogfennau neu ddeunyddiau y mae gofyn eu cyflwyno.  

  Mewn hysbysiad nad yw cais yn ddilys, rhaid rhoi gwybod i'r ymgeisydd bod ganddynt hawl i apelio i Weinidogion Cymru drwy’r Arolygiaeth Gynllunio o fewn pythefnos i ddyddiad yr hysbysiad, ac yn cynnwys y manylion cyswllt perthnasol i'r ymgeisydd apelio os ydyw’n yn dewis gwneud hynny

   

  Gwneud apêl – Apelyddion

  Wedi iddo dderbyn hysbysiad bod cais yn annilys, mae gan yr ymgeisydd gyfnod o bythefnos o ddyddiad yr hysbysiad i gyflwyno apêl yn erbyn annilysu’r cais i Weinidogion Cymru.

  Rhaid i'r apêl gael ei gwneud drwy gyflwyno ffurflen a gyhoeddir gan Weinidogion Cymru (bydd hyn ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru cyn 16 Mawrth 2016) a'i chyflwyno ynghyd a’r wybodaeth ganlynol:
  • Copi o'r hysbysiad a gyflwynwyd gan yr ACLl
  • Copi o'r cais a wnaed i'r ACLl
  • Copi o'r ffurflenni, dogfennau, cynlluniau, lluniadau, datganiadau, daliadau, tystysgrifau, manylion neu dystiolaeth a gyflwynwyd i'r Awdurdod Cynllunio Lleol mewn cysylltiad â'r cais
  • Copi o'r hysbysiad o'r penderfyniad i roi caniatâd cynllunio (nodwch fod hyn yn berthnasol yn unig pan fo apêl yn ymwneud â chais am ganiatâd, cytundeb, neu gymeradwyaeth sy'n ofynnol dan unrhyw amod neu gyfyngiad ynghlwm wrth y caniatâd cynllunio a roddwyd)

  Rhaid i'r apelydd hefyd anfon at yr ACLl, cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, gopi o'r ffurflen (a dogfennau) a gyflwynwyd i Weinidogion Cymru fel bod yr awdurdod yn ymwybodol bod apêl wedi ei gwneud, a pha wybodaeth a gyflwynwyd yn yr her i’r hysbysiad. Wedyn bydd yr ACLl yn gwybod i beidio â chymryd unrhyw gamau pellach ar y cais hyd nes y bydd canlyniad yr apêl yn hysbys.

  Er bod modd cyflwyno apeliadau ar ffurf copi caled a thrwy'r post, anogir apelyddion i gyflwyno pob gwybodaeth yn electronig a thrwy hynny wneud y broses mor effeithlon ag y bo modd.

  Pan fo’r Arolygiaeth Gynllunio yn derbyn apêl (ar ran Gweinidogion Cymru) byddant yn ysgrifennu at yr apelydd a'r ACLl i'w hysbysu o rif cyfeirnod yr apêl. Mae Gweinidogion Cymru wedi gosod targed o 21 diwrnod i’r Arolygiaeth Gynllunio i ystyried a phenderfynu ar apeliadau yn erbyn annilysu ceisiadau. 

  Pan fo apêl yn cael ei chadarnhau, yna ni fydd angen cyflwyno’r wybodaeth y gofynna’r ACLl amdani i bwrpas pennu bod y cais yn ddilys. Os bydd yr apêl yn cael ei gwrthod, rhaid i'r ymgeisydd benderfynu'r naill ffordd neu’r llall - sef cyflwyno'r wybodaeth neu dynnu'r cais yn ôl. Anogir yr ymgeisydd i gysylltu â'r awdurdod cynllunio lleol i roi gwybod iddynt am ei fwriad, a'r amserlen debygol. 

  Pan fo apêl yn cael ei gwrthod, a’r wybodaeth angenrheidiol heb ei chyflwyno o fewn amserlen resymol, neu’n syml pan fo’r ymgeisydd heb hysbysu'r ACLl o'i fwriadau, yna dylai'r awdurdod ddychwelyd y cais a'r ffi gysylltiedig i'r ymgeisydd. 

 •  Taliadau am Ddiwygiadau ar ôl Cyflwyno

  O 16 Mawrth ymlaen bydd pob ymgeisydd sydd wedi cyflwyno cais cynllunio mawr, ac sy'n dymuno diwygio’i gynnig, yn gorfod talu ffi o £190 pan fydd yn cyflwyno diwygiad. 

  Ar ôl derbyn yr holl ddogfennau sydd ynghlwm wrth y cynnig a'r ffi, bydd gan yr awdurdod cynllunio lleol gyfnod statudol ychwanegol o 4 wythnos (os oes angen) i ystyried y wybodaeth newydd cyn gwneud penderfyniad.

 •  Hysbysiadau Byw o Benderfyniadau

  O 16 Mawrth, 2016 ymlaen mae'n rhaid i awdurdodau cynllunio lleol sicrhau y bydd hysbysiadau newydd o benderfyniadau, a gyhoeddir ar neu ar ôl y dyddiad hwn, yn nodi’r cynlluniau a’r dogfennau (rhifau cyfeirnod) a ddilynir i weithredu ar y datblygiad a ganiateir.

  Pan fo cais cynllunio yn cael ei gymeradwyo ar neu ar ôl 16 Mawrth, 2016 bydd yr hysbysiad o'r penderfyniad sy'n caniatáu'r egwyddor o ddatblygu (h.y. amlinellol neu ganiatâd cynllunio llawn) yn cael ei ddiweddaru, a fersiwn ddiwygiedig yn cael ei chyflwyno pan fo unrhyw gydsyniadau dilynol yn cael eu rhoi; megis manylion sy'n ofynnol gan amod (gan gynnwys ceisiadau materion a gadwyd yn ôl), neu pan fo cymeradwyaeth yn cael ei rhoddi i ddileu neu amrywio amod.

  Fel isafswm, rhaid i'r fersiwn ddiwygiedig o'r hysbysiad gynnwys:
  • y rhif cyfeirnod a roddwyd i'r cais dilynol (am ganiatâd neu am gymeradwyaeth i amod)
  • y dyddiad pryd y cafodd y penderfyniad ei wneud
  • effaith y penderfyniad (h.y. sut y cafodd y caniatâd neu'r amod ei newid)
  • enw'r corff a wnaeth y penderfyniad (os digwydd bod caniatâd neu gymeradwyaeth o'r fath eu rhoddi dan apêl)
  • rhif adolygu (i ddangos yn glir bod y rhybudd wedi cael ei ddiwygio)

  Nid oes dim yn y rheoliadau yn atal ACLl rhag cynnwys unrhyw gynghorion ychwanegol ynghlwm wrth hysbysiadau diwygiedig - rhai y credant sydd yn berthnasol i gynorthwyo'r ymgeisydd.

  Er mwyn eglurder, nid yw’r gofyniad i ddiwygio hysbysiadau o benderfyniadau yn berthnasol i unrhyw ganiatâd cynllunio pan fo’r hysbysiad o benderfyniad wedi’i gyhoeddi cyn 16 Mawrth 2016, felly ni fydd hyn yn cyffwrdd yn ôl-weithredol â chaniatadau cynllunio sy'n bodoli eisoes.  

 • Gofynion ar gyfer Hysbysu Cychwyn Datblygu ac Arddangos Hysbysiad

  Mae'r gofyniad i hysbysu'r awdurdod cynllunio lleol o gychwyn datblygu ac arddangos hysbysiad ar y safle yn amherthnasol i unrhyw ganiatâd cynllunio a roddwyd cyn 16 Mawrth.

   

  Hysbysiad

  Pan fydd datblygwr sydd â chaniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad mawr yn dymuno cychwyn ar y datblygiad, rhaid iddo gwblhau ffurflen ‘Hysbysiad o gychwyn datblygu' . Mae'n rhaid iddo gyflwyno'r ffurflen wedi'i llenwi i'r Cyngor (neu awdurdodau pan fo safle yn ymestyn dros ardal mwy nag un awdurdod).

   

  Nid yw cyflwyno ffurflen anghyflawn o reidrwydd yn atal ymgeisydd rhag cychwyn datblygu ar y dyddiad a nodir. Fodd bynnag, mae adran 71ZB (5) o Ddeddf 1990 yn tybio bod unrhyw ganiatâd cynllunio yn cael ei roi yn amodol ar y ddyletswydd i ddarparu hysbysiad cyn dechrau datblygu. Felly, byddai ffurflen anghyflawn yn gyfystyr â thorri amod a gallai'r ACLl gymryd camau gorfodi yn erbyn yr ymgeisydd.

   

  Mae'r ffurflen hysbysu hefyd yn gweithredu fel taflen wirio gan fod angen i'r datblygwr nodi a chadarnhau bod yr holl amodau cyn-cychwyn wedi cael eu bodloni.

   

  Hysbysiad o Ddechrau Datblygu

   

  Arddangos Hysbysiad

  Fel rhan o'r gofynion ar gyfer darparu hysbysiad datblygu, hefyd mae gofyn i ymgeiswyr arddangos hysbysiad sy'n cadarnhau bod caniatâd datblygu wedi’i roddi ar, neu'n agos at y safle datblygu, ac yn darparu cynllun yn dangos arwynebedd y safle datblygu. 

  Rhaid darparu’r hysbysiad safle yn y lleoliad ar yr hysbysiad o rybudd datblygu.

  Rhaid arddangos y rhybudd safle trwy gydol yr amser datblygu (ystyr hyn yw’r cyfnod adeiladu yng nghyswllt y datblygiad), yn y lleoliad a nodir o ddyddiad cychwyn ar y datblygiad. 
   

   

  Hysbysiad i'w arddangos ar y Safle

 • Dosbarth Defnydd Newydd - Tai Amlfeddiannaeth

  cael ei wneud a daw i rym ar 25 Chwefror, 2016. Mae'r Gorchymyn cysylltiedig, sef Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Diwygio) (Cymru) (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 2016 ( "y Gorchymyn Diwygio GPDO 2016") wedi cael ei gyflwyno i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a bydd hwn hefyd yn dod i rym ar 25 Chwefror, 2016.

  Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) (Diwygio) (Cymru) 2016 yn diwygio Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987 trwy:

  •  ddiwygio dosbarth defnydd C3 (tai annedd) i:
  o  gynnwys diffiniad o "aelwyd sengl" sy'n berthnasol i ddosbarth defnydd C39(a) yn unig;
  o  anddynnu o faes dosbarth defnydd C3(c) tai amlfeddiannaeth C3 ac sy’n rhan o’r dosbarth defnydd C4 newydd; a

  •  chyflwyno dosbarth defnydd C4 newydd (tai amlfeddiannaeth).

   

  Mae’r dosbarth defnydd newydd C4, gydag un eithriad, yn cyffwrdd â’r defnydd o annedd fel Tŷ bychan Amlfeddiannaeth fel y'i diffinnir yn adran 254 Deddf Tai 2004. Yn fras, mae’r defnydd hwn yn digwydd pan fo preswylfa denantiedig yn cael ei meddiannu gan 3 i 6 o bobl, rhai nad ydynt yn perthyn i’w gilydd ac sy’n rhannu un neu fwy o gyfleusterau sylfaenol, fel eu hunig neu brif breswylfa.

  Mae Gorchymyn Diwygio GPDO 2016 yn diwygio Rhan 3 (newid defnydd) yn Atodlen 2 Gorchymyn Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 i roi hawliau datblygu a ganiateir i newid defnydd o adeiladau a ddefnyddir fel tai ar raddfa fechan mewn amlfeddiannaeth (dosbarth defnydd newydd C4) i'w defnyddio fel tai annedd (dosbarth defnydd C3). Mae'r ddarpariaeth hon yn creu’r cyfle i droi dosbarth defnydd C4 i ddosbarth defnydd C3 heb yr angen i sicrhau caniatâd cynllunio.