Ceisiadau Cynllunio

Sicrhau bod datblygiadau newydd arfaethedig yn cefnogi Cynllun Datblygu Undodaidd y Cyngor ac yn dilyn canllawiau cynllunio cenedlaethol a rhanbarthol.

 

Pan mae Ceisiadau Cynllunio’n cael eu cyflwyno, ymgynghorir â Chynghorau Tref/Cymuned lleol hefyd, a dylech chi gysylltu â Chlerc y Cyngor Tref/Cymuned perthnasol os ydych chi’n dymuno gwybod pryd bydd y Cyngor hwnnw’n ystyried y Cais Cynllunio.

 

Mae penderfyniadau ar geisiadau cynllunio llai, megis estyniadau a datblygiadau sy’n cydymffurfio, yn cael eu gwneud yn unol â phwerau a ddirprwywyd i Gyfarwyddwr Gwasanaethau Datblygu gan y Pwyllgor Cynllunio. Caiff y penderfyniadau yma eu gwneud bob wythnos.

 

Cyflwyno Cais Cynllunio

Cyngor ar gyflwyno cais cynllunio a’r ffurflenni cais perthnasol.

  

 

Y Porth Cynllunio

Cyflwyno cais cynllunio ar-lein

 

Gallwch weld a oes angen caniatâd cynllunio a darllen y rheoliadau a’r arweiniad sy’n sail i brosesau cais ac apelio.

 

Y Porth Cynllunio 

Gweld Cais Cynllunio 

Gweld ceisiadau cynllunio ac apeliadau a wnaethpwyd er 1980, a chwilio mapiau caniatâd cynllunio.

 

Caiff y gofrestr ei diweddaru’n ddyddiol â manylion ymgynghoriadau, amodau dros gymeradwyo neu’r rheswm am wrthod, a manylion am apeliadau a wnaethpwyd.

 

 

 

Siarad Cyhoeddus

Os yw’r Pwyllgor Cynllunio’n ystyried cais, mae darpariaeth i siarad yn gyhoeddus yn ystod y cyfarfod.

 

Gallwch chi wneud cais i annerch y pwyllgor cynllunio drwy lenwi ffurflen ar-lein. 

 

Mae Canllaw i Siarad Cyhoeddus yng Nghyfarfod y Pwyllgor Cynllunio yn egluro’r broses a sut i gofrestru i siarad.

 

Cofrestru i Siarad 

 

Ffioedd Cynllunio

Gallwch chi dalu am eich cais cynllunio ar-lein gyda cherdyn credyd neu ddebyd

 

Daeth ffioedd cynllunio newydd i rym ar 1 Hydref 2015. Dylai sieciau fod yn daladwy i ‘Cyngor Bro Morgannwg’.

 

 

Gellir talu ffioedd a thaliadau eraill am gynllunio a rheoli adeiladau dros y ffôn.

 

  • Cynllunio: 01446 704657  

 

  • Rheoli Adeiladau: 01446 704609 / 704842 

 

Cynghorau Tref a Chymuned

Dylai cymdogion a thrigolion yr ymgynghorir â nhw parthed Cais Cynllunio nodi y bydd Cyngor Tref neu Gymuned yn rhan o’r ymgynghoriad lle mae cyngor o’r fath yn bodoli. Bydd y ceisiadau’n cael eu hystyried yn annibynnol gan y Cynghorau hyn cyn iddynt anfon ymateb at Gyngor Bro Morgannwg. 

 

Dylai trigolion gysylltu â Chlerc y Cyngor Tref/Cymuned perthnasol i holi pryd mae’r cais yn debygol o gael ei drafod os ydynt yn dymuno cyflwyno sylwadau i’r Cynghorau hynny’n uniongyrchol.

 

Nodwch: Pan fyddwch yn gwneud cais cynllunio, bydd y ffurflenni, y cynlluniau a’r wybodaeth atodol yn agored i’r cyhoedd.