Penderfyniadau Cynllunio

Gall y Cyngor roi caniatâd diamod neu ganiatâd sy’n amodol ar delerau penodol fel y gwêl yn dda, neu gall wrthod caniatâd.

 

Wrth ystyried cais, mae’n ofynnol i’r Awdurdod Cynllunio Lleol ystyried ‘darpariaethau’r cynllun datblygu fel bo’n berthnasol i’r cais, ac unrhyw ystyriaethau materol eraill’. Nid yw’r Cyngor dan orfodaeth derfynol i ddarpariaethau’r cynllun datblygu. Gall Llywodraeth Cymru alw cais i mewn os oes materion y tu hwnt i ddiddordeb lleol ynghlwm.

 

 

Yn ogystal, mae’r Cyngor yn ystyried polisïau a safonau cynllunio perthnasol, hanes datblygu blaenorol y safle a chylchlythyron a nodiadau polisi’r Llywodraeth.

 

Gall penderfyniadau ar apeliadau blaenorol hefyd ddarparu arweiniad ar yr ystyriaethau perthnasol. 

 

Ymgynghorir â chymdogion ac ymgyngoryddion statudol er mwyn clywed eu barn ar geisiadau cynllunio sy’n effeithio arnyn nhw. Mae nodiadau cynghori i gymdogion ac ymgyngoryddion ar gael i’r sawl sydd â diddordeb yn y materion rheiny y gellid eu cyfrif yn ystyriaethau materol i geisiadau cynllunio. Ni fydd materion nad ystyrir yn faterion cynllunio’n dylanwadu ar y penderfyniad ar y cais.

 

Pan gaiff sylwadau eu cyflwyno mewn perthynas â cheisiadau cynllunio sy’n cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor Cynllunio y tu hwnt i’r cyfnod ymgynghori statudol o 21 diwrnod, dylid nodi y gallai fod yn rhy hwyr i’r sylwadau hynny gael eu cynnwys o fewn adroddiad swyddogol y pwyllgor. Fodd bynnag, er mwyn sicrhau nad yw aelodau’r cyhoedd na mudiadau/cyrff eraill sydd â diddordeb dan anfantais, bydd yr Awdurdod yn derbyn ac yn cofnodi sylwadau a dderbynnir hyd at 12.00pm ar y diwrnod cyn cyfarfod y Pwyllgor. Caiff y sylwadau eu dosbarthu ar ffurf adroddiad hwyr i aelodau’r Pwyllgor drwy e-bost ar y noson cyn cyfarfod y Pwyllgor, a’u cyflwyno ar bapur yn y cyfarfod ei hun.

 

Unwaith bydd camau’r ymgynghoriad a’r cyhoeddusrwydd wedi’u cyflawni, bydd y swyddog cynllunio sy’n prosesu’r cais yn ymweld â’r safle. Wedyn, bydd yn cyflwyno adroddiad naill ai i’r Pennaeth Cynllunio, os yw’r cais o fewn categori Swyddog Dirprwyedig, neu i Bwyllgor Cynllunio’r Cyngor os na. 

 

Penderfyniadau Swyddog Dirprwyedig

Yn gyffredinol, mae dros 90% o’r ceisiadau a dderbynnir yn cael eu penderfynu yn unol â chynllun swyddogion dirprwyedig y Cyngor. Mewn termau bras iawn, mae ceisiadau llai, e.e. estyniad ar dŷ, hysbysebion, newid defnydd adeilad etc., yn dod o dan ofal ‘swyddogion dirprwyedig’, tra bo ceisiadau mwy, ac o bosib mwy dadleuol, yn cael eu penderfynu gan y Pwyllgor Cynllunio.