Pwyllgor Cynllunio

Mae’r Pwyllgor Cynllunio yn cynnwys 17 o gynghorwyr sy’n ymwneud â cheisiadau am ganiatâd cynllunio ym Mro Morgannwg, gan gynnwys y rhan fwyaf o gyfleusterau mwynau a gwastraff.

 

Mae’r Pwyllgor yn cyfarfod bob mis, ac eithrio mis Awst, yn y Swyddfeydd Dinesig yn y Barri. Mae cyfarfodydd fel arfer yn dechrau am 4.00pm.

 

Mae hawl gan y cyhoedd i fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio i wrando ar y trafodaethau. Gellir cyflwyno achos yn ysgrifenedig, neu i unrhyw Gynghorydd, cyn y cyfarfod, ac mae darpariaeth ar gyfer siarad cyhoeddus yn y cyfarfod.

 

Adroddiadau’r Pwyllgor a Dogfennau Cysylltiedig

Pan fydd cais yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Cynllunio, cynhyrchir adroddiad ysgrifenedig sydd ar gael i’r cyhoedd ei ddarllen (oni bai ei fod yn gyfrinachol). Mae adroddiadau’r Pwyllgor ar gael pedwar diwrnod gwaith cyn y cyfarfod. O bosib bydd sylwadau hwyr yn cael eu derbyn ar ôl i’r adroddiad gael ei ysgrifennu.

 

Cyfarfodydd a chofnodion

 

_
21/01/2021 Adroddiad 21.01.2021
16/12/2020 Adroddiad 16.12.2020 / Materion sy'n codi 16.12.2020 / Cynlluniau 16.12.2020
25/11/2020 Adroddiad 25.11.2020 / Materion sy'n codi 25.11.2020 / Cynlluniau 25.11.2020 / Adroddiadau Dirprwyedig er gwybodaeth yn unig 25.11.2020
04/11/2020 Adroddiad 04.11.2020 / Materion sy'n codi 04.11.2020 / Adroddiadau Dirprwyedig er gwybodaeth yn unig 04.11.2020
30/09/2020 Adroddiad 30.09.2020 / Materion sy'n codi 30.09.2020 / Adroddiadau Dirprwyedig er gwybodaeth yn unig 30.09.2020
02/09/2020 Adroddiad 02.09.2020 / Materion sy'n codi 02.09.2020 / 

Adroddiadau Dirprwyedig er gwybodaeth yn unig 02.09.2020

15/07/2020 Adroddiad 15.07.2020 / Materion sy'n codi 15.07.2020 / 

Adroddiadau Dirprwyedig er gwybodaeth yn unig 15.07.2020

22/01/2019 Adroddiad 22.01.2020 / Materion sy'n codi 22.01.2020
18/12/2019 Adroddiad 18.12.2019 / Materion sy'n codi 18.12.2019
20/11/2019 Adroddiad 20.11.2019 / Materion sy'n codi 20.11.2019
23/10/2019 Adroddiad 23.10.2019 / Materion sy'n codi 23.10.2019
25/09/2019 Adroddiad 25.09.2019 / Materion sy'n codi 25.09.2019
04/09/2019 Adroddiad 04.09.2019 / Materion sy'n codi 04.09.2019
31/07/2019 Adroddiad 31.07.2019 / Materion sy'n codi 31.07.2019
26/06/2019 Adroddiad 26.06.2019 Adroddiad y Cadeirydd 26.06.2019 / Materion sy'n codi 26.06.2019
29/05/2019 Adroddiad 29.05.2019 / Materion sy'n codi 29.05.2019
02/05/2019 Adroddiad 02.05.2019 / Materion sy'n codi 02.05.2019
28/03/2019 Adroddiad 28.03.2019 / Adroddiad y Cadeirydd 28.03.2019 / Materion sy'n codi 28.03.2019
28/02/2019 Adroddiad 28.02.2019 / Materion sy'n codi 28.02.2019
31/01/2019 Adroddiad 31/01/2019 / Materion sy'n codi 31.01.2019
03/01/2019 Adroddiad 03/01/2019 / Materion sy'n codi 03.01.2019
29/11/2018 Adroddiad 29.11.2018 /  Materion sy'n codi 29.11.2018 /  Gwybodaeth Atodol 29.11.2018
01/11/2018 Adroddiad 01.11.2018 /  Materion sy'n codi 01.11.2018
27/09/2018

Adroddiad 27.09.2018 /  Materion sy'n codi 27.09.2018

06/09/2018

Adroddiad 06.09.2018 /  Cywiro /  Materion sy'n codi 06.09.2018

26/07/2018 Adroddiad 26.07.2018 /  Materion sy'n codi 26.07.2018
28/06/2018 Adroddiad 28.06.2018 /  Materion sy'n codi 28.06.2018
07/06/2018 Adroddiad 07.06.2018 /  Materion sy'n codi 07.06.2018
26/04/2018 Adroddiad 26.04.2018 /  Materion sy'n codi 26.04.2018
29/03/2018 Adroddiad 29.03.2018 /  Materion syn'n Codi 29.03.2018
08/02/2018 Adroddiad 08.02.2018 /  Materion syn'n Codi 08.02.2018
11/01/2018 Adroddiad 11.01.2018 /  Materion syn'n Codi 11.01.2018

 

Gweddarlledu

Caiff cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio eu gweddarlledu.

 

Nodwch: mae’r dudalen gweddarlledu yn fyw yn ystod cyfarfodydd yn unig.

 

Gweddarlledu’r Pwyllgor Cynllunio

 

 • Preifatrwydd

   

   

  Gweddarlledu - Cofiwch bod rhai cyfarfodydd Cyngor Bro Morgannwg yn cael eu darlledu, cewch wybod ar lafar os bydd y cyfarfod yr ydych chi ynddo yn cael ei ddarlledu.  

   

   

  Os bydd yn cael ei ddarlledu, mae’n golygu eich bod chi’n cael eich recordio’n weledol ac o ran sain a bydd hynny ar gael ar y rhyngrwyd.  Gwneir hyn at ddibenion cefnogi a hyrwyddo ymgysylltiad democrataidd a budd y cyhoedd.

   

   Byddwn yn cadw'r data am 6 mlynedd ac yna’n ei gynnig i’r archifydd yn Swyddfa Cofnodion Morgannwg i’w gadw’n barhaol.   

   

  Mae gennych yr hawl i wneud cais i gael mynediad at, cywiro, cyfyngu, gwrthwynebu neu ddileu’r data hwn.  Y Rheolydd Gwybodaeth yw'r Comisiynydd Gwybodaeth a gellir cysylltu ag ef ar https://ico.org.uk /.

   

  Gellir cysylltu â’r Swyddog Diogelu Data ar gyfer y Cyngor ar  dpo@valeofglamorgan.gov.uk. - Cyngor Bro Morgannwg

 

 

Cofrestru i Siarad mewn Pwyllgor Cynllunio

Pan mae’r Pwyllgor Cynllunio’n ystyried cais am ddatblygiad newydd, mae darpariaeth ar gyfer siarad cyhoeddus yn y Cyfarfod perthnasol hwnnw.

 

Siarad Cyhoeddus yng Nghyfarfodydd y Pwyllgor

 

Gwneud sylwadau ar geisiadau cynllunio sydd i gael eu hadrodd i'r Pwyllgor.

Pan gyflwynir sylwadau mewn perthynas â cheisiadau cynllunio sy’n cael eu hadrodd i'r Pwyllgor Cynllunio y tu hwnt i’r cyfnod ymgynghori statudol o 21 diwrnod, dylid nodi y gallai’r sylwadau hynny gael eu derbyn yn rhy hwyr i’w cynnwys o fewn adroddiad ffurfiol y pwyllgor. Mae hyn oherwydd bod adroddiadau fel arfer yn cael eu paratoi ryw bythefnos cyn Cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio.


Er mwyn sicrhau nad oes anfantais i aelodau o’r cyhoedd a sefydliadau/cyrff eraill sydd â diddordeb mewn cais penodol, bydd yr Awdurdod yn derbyn ac yn adrodd ar sylwadau a dderbynnir hyd at 12.00pm ar y diwrnod cyn cyfarfod y Pwyllgor. Caiff y sylwadau hyn eu dosbarthu ar ffurf adroddiad hwyr i aelodau’r Pwyllgor drwy e-bost ar y noson cyn y cyfarfod, ac fe’u cyflwynir ar ffurf copi caled yn y cyfarfod ei hun.

 

 

Gallwch weld archif adroddiadau’r pwyllgor yn yr Adran Craffu a Gwasanaethau Pwyllgor yn y Swyddfeydd Dinesig, Holton Road, Y Barri.