Canllaw Cynllunio Atodol

Mae’r Cyngor wedi paratoi dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar amrywiaeth o bynciau. Mae’r CCA yn rhoi cyngor polisi ychwanegol ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) 

 

NAWR YN CAEL - Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Ganllawiau Cynllunio Atodol: Datblygiadau Twristiaeth a Hamdden, Ynni Adnewyddadwy, a Safonau Parcio.

 

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) 2011-2026 Bro Morgannwg gan y Cyngor ar 28 Mehefin 2017. Mae’r CDLl yn disodli’r Cynllun Datblygu Unedol mabwysiedig blaenorol gan osod y polisïau ar gyfer rheoli datblygu ym Mro Morgannwg ac mae’n sail ar gyfer penderfyniadau ar gynllunio defnydd tir.

 

Mae’r Cyngor wedi paratoi nifer o ddogfennau Canllawiau Cynllunio Ategol (CCA) drafft i gyd-fynd â’r polisïau yn y CDLl parthed y pynciau canlynol:

 

  • CCA Datblygiadau Twristiaeth A Hamdden
  • CCA Ynni Adnewyddadwy
  • CCA Safonau Parcio

Cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol chwe wythnos ar y Canllawiau Cynllunio Atodol drafft rhwng dydd Gwener 4 Ionawr 2019 a  dydd Gwener 15 Chwefror 2019.

 

Bydd pob sylwadau yn cael eu hadrodd i Bwyllgor Cabinet a Chynllunio'r Cyngor i'w hystyried cyn mabwysiadu'r CCA yn derfynol i'w defnyddio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio yn y dyfodol.

 

Yn y cyfamser caiff y CCA presennol a fabwysiadwyd gan y Cyngor eu defnyddio o hyd fel ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ynghylch ceisiadau cynllunio.

 

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach am y CCA neu’r ymarfer ymgynghori hwn, cysylltwch â’r Tîm CDLl ar 01446 700111 neu e-bostiwch LDP@valeofglamorgan.gov.uk

 

 

Canllawiau cynllunio ychwanegol

Mae gan y Cyngor nifer o ddogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) a baratowyd i ategu’r polisïau sydd wedi’u cynnwys yn y Cynllun Datblygu Unedol blaenorol. Ar ôl mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol, adolygir CCAau cyn gynted ag sy’n ymarferol bosibl ac yn unol â’r cynigion monitro a gweithredu sydd yn y CDLl. Yn y cyfamser, caiff y dogfennau CCA hyn eu defnyddio fel ystyriaethau materol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.