Canllaw Cynllunio Atodol

Mae’r Cyngor wedi paratoi dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar amrywiaeth o bynciau. Mae’r CCA yn rhoi cyngor polisi ychwanegol ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) 

 

 

Canllawiau Cynllunio Atodol: Maes Awyr Caerdydd Ac Ardal Ddatblygu’r Porth - Ymgynghoriad wedi cau

 

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) 2011-2026 Bro Morgannwg gan y Cyngor ar 28 Mehefin 2017. Mae’r CDLl yn disodli’r Cynllun Datblygu Unedol mabwysiedig blaenorol gan osod y polisïau ar gyfer rheoli datblygu ym Mro Morgannwg ac mae’n sail ar gyfer penderfyniadau ar gynllunio defnydd tir.

 

Mae’r Cyngor wedi paratoi nifer o ddogfennau Canllawiau Cynllunio Ategol (CCA) drafft i ategu'r polisïau sydd wedi'u cynnwys yn y CDLl mewn perthynas â Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan a Dyraniad Cyflogaeth Strategol. Cyfeirir at y CCA fel a ganlyn:

 

 

 

Roedd y Cyngor wedi cynnal ymgynghoriad cyhoeddus chwe wythnos ffurfiol ar y CCA drafft rhwng dydd Llun 19 Awst 2019 a 5.00pm dydd Mawrth 1 Hydref 2019.

 

Caiff yr holl sylwadau a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad eu hadrodd i Gabinet y Cyngor i’w hystyried cyn i’r CCA gael ei fabwysiadu i'w ddefnyddio wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio yn y dyfodol.

 

Yn y cyfamser caiff y CCA presennol a fabwysiadwyd gan y Cyngor eu defnyddio o hyd fel ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ynghylch ceisiadau cynllunio.

 

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach am y CCA neu’r ymarfer ymgynghori hwn, cysylltwch â’r Tîm CDLl ar 01446 700111 neu e-bostiwch LDP@valeofglamorgan.gov.uk

Canllawiau cynllunio ychwanegol

Mae gan y Cyngor nifer o ddogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) mabwysiedig a baratowyd yn wreiddiol i ategu'r polisïau yn y Cynllun Datblygu Unedol (CDU) blaenorol. Yn dilyn Mabwysiadu'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) mae adolygiad o Ganllawiau Cynllunio Atodol yn cael ei gynnal yn unol â'r targedau monitro a gweithredu yn y CDLl (mae Adran 8 y CDLl yn cyfeirio ato). Yn y cyfamser, bydd y dogfennau SPG hynny a fabwysiadwyd o dan y CDU yn cael eu dwyn ymlaen i'w defnyddio fel ystyriaethau perthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.