Strategaeth sy’n cael ei ffafrio Adroddiad cychwynnol y gwerthuso i’r effaith ar yr amgylchedd

Paratoi’r strategaeth yw un o gamau cyntaf creu’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl).  Mae’r strategaeth yn sefydlu fframwaith yn hytrach na mynd i fanylder.  Mi fydd casgliad o bolisiau strategol hefyd yn cael eu creu; bwriad y rhain yw cyfeirio’r cyngor wrth greu polisiau penodol a manwl.

 

Trefnodd y cyngor cyfarfod ym mis Mai 2007 i drafod strategaeth y CDLl.  Roedd croesdoriad o bawb perthnasol – gweithwyr a’r cyhoedd – yn bresennol.  Cynigiodd y cyngor chwe dewis, ac awgrymwyd tri arall yn ystod y cyfarfod.  Mewn cyfarfod ym mis Gorffennaf 2007, rhoddodd swyddogion y cyngor eu barn ar bob un o’r naw dewis.  Casgliadau’r ddau gyfarfod yma oedd sail y strategaeth.

 

 

Cynhaliwyd yr ymgynghoriad yn Ionawr a Chwefror 2008.  Derbyniwyd 241 ymateb.  Rhoddwyd adroddiad gerbron Cabinet y cyngor ar 3 Rhagfyr 2008, ond mi gafodd ei dynnu’n ôl.  Rhoddwyd yr adroddiad gerbron y Cabinet eto ar 11 Mawrth 2009 ond mi ohirwyd penderfyniad.  Cafodd ei ystyried gan y Cabinet ar 25 Mawrth 2009, y Pwyllgor Cynllunio ar 2 Ebrill 2009 a’r Pwyllgor Archwilio (Economi ac Amgylchedd) ar 21 Ebrill 2009; penderfynwyd gymeradwyo’r strategaeth ddrafft fel sail ar gyfer y CDLl drafft a’r ymateb i’r pwyntiau a nodwyd.

 

Adolygiad Barnwrol

Ar 23 Mehefin 2009, gwnaeth Persimmon Homes Ltd a BDW Trading Ltd (Barratt Homes) gais am adolygiad barnwrol i’r Uchel Lys i ddileu penderfyniad y Cabinet ar 25 Mawrth 2009. Gorchmynnodd y Barnwr Anrhydeddus Curran QC wrandawiad llafar i ystyried caniatâd, a rhoddwyd caniatâd i Silber J ar 6 Hydref 2009. 

 

Cafodd y cais wrandawiad yn yr Uchel Lys Yng Nghaerdydd ar 2 a 3 Mawrth 2010 ger bron y Barnwr Anrhydeddus Beatson, Wedi ystyried y dystiolaeth a'r cyflwyniadau llafar, penderfynodd y Barnwr Anrhydeddus Beatson wrthod y cais. Serch hynny, dylid nodi bod modd i'r ddau barti ofyn am ganiatâd gan y llys i apelio penderfyniad yr Barnwr Anrhydeddus  Beatson.

 

Yn ogystal â hynny ac yng ngoleuni caniatâd gan Sillber J, ystyriwyd adroddiad pellach ar Strategaeth a Ffefrir y Cynllun Datblygu Lleol gan y Cabinet ar 3 Chwefror 2010. Roedd yn glir yn yr adroddiad bod gofyn i’r Cabinet ailystyried Strategaeth a Ffefrir y Cynllun Datblygu Lleol o’r newydd, ac nad oeddent wedi eu rhwymo gan eu penderfyniad blaenorol ar 25 Mawrth 2009 na chan farn swyddogion. Cymeradwyodd y Cabinet y Drafft o’r Strategaeth a Ffefrir ar 3 Chwefror 2010. 

 

Dogfennau Ymgynghori

Dogfennau ymgynghori, dogfennau cefndir allweddol, adroddiadau Cabinet a Dyfarniad yr Uchel Lys:

Dogfennau Cefndir Allweddol (Gwybodaeth yn unig)

Noder bod llawer o’r dogfennau wedi’u disodli neu maent wedi’u diweddaru o ran 2013 Deposit LDP.


Penderfyniad yr Uchel Lys - 15 Mawrth 2010 (Gwrthod y Cais)


Adroddiad y Cabinet a dogfennau cysylltiedig – 3 Chwefror 2010 (Cymeradwywyd)

  • Cabinet Report - 3 February 2010 - (Approved)


Adroddiad y Cabinet a dogfennau cysylltiedig – 25 Mawrth 2009 (Cymeradwywyd)


Llandow Newydd

 

Adroddiad y Cabinet a dogfennau cysylltiedig – 11 Mawrth 2009 (Gohiriwyd)

 

Adroddiad y Cabinet a dogfennau cysylltiedig – 3 Rhagfyr 2008 (Tynnwyd yn ôl)