Archwilio’r Cynllun Datblygu Lleol (LDP)

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi penodi’r Arolygydd Cynlllunio Mr Richard Jenkins BA (Hons) MSc MRTPI i gynnal Archwiliad Annibynnol er mwyn dyfarnu a yw Cynllun Datblygu Lleol (LDP) Bro Morgannwg yn un ‘cadarn’.

 

Yn rhan o’r broses Arolygu, mae’r Arolygydd yn asesu i ba raddau y mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn dal dŵr yn ei gyfanrwydd, yn hytrach nag ymateb i wrthwynebiadau unigol yn unig. Mae'r Arolygydd yn seilio ei farn ar y dystiolaeth sydd ar gael, sylwadau, ac amgylchiadau penodol y CDLl a’r ardal yn unol â gofynion polisïau cenedlaethol.

 

Mae manylion yr Archwiliad ar y dudalen Arolygu, gan gynnwys manylion am Gwrandawiadau a gynhaliwyd. Arni hefyd y mae Llyfrgell Arolygu, lle y mae modd gweld pob dogfen berthnasol a gyflwynwyd mewn perthynas â gwaith Arolygu a Gwrandawiadau.

 

Adroddiad yr Arolygydd

Ar 25 Mai 2017 cafodd y Cyngor Adroddiad yr Arolygydd ar yr Arolwg ar Gynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg.  Daeth yr Arolygydd i’r casgliad bod Cynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg 2011-2026 yn gadarn cyn belled ag y gwneir y newidiadau a argymhellir yn Atodiadau A i C yr adroddiad.  Mae modd gweld Adroddiad yr Arolygydd isod. Mae cyhoeddi adroddiad yr Arolygydd yn dod â’r broses Arolygu i ben.

 

Mae adroddiad yr Arolygydd yn rhwymo’r Cyngor a bydd y Cyngor yn ymgorffori’r newidiadau a nodwyd.  Yn ôl gofynion Rheoliadau Cynllun Datblygu Lleol 2005 (fel y’i diwygiwyd), bydd y Cyngor yn gwneud trefniadau i fabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol o fewn 8 wythnos wedi derbyn yr adroddiad.

 

 

Sesiynau Gwrandawiad, Datganiadau a Phwyntiau Gweithredu 

Cynhaliwyd Sesiynau Gwrandawiad 1-22 rhwng Ionawr ac Ebrill 2016. Fodd bynnag, o ystyried y gwaith parhaus sy’n ymwneud â’r Pwyntiau Gweithredu a godwyd yn y Sesiynau Gwrandawiad, mae Sesiwn Gwrandawiad 23: ‘Monitro a Gweithredu’, wedi ei gohirio er mwyn sicrhau ystyriaeth gyflawn o ymateb y cyngor i’r Pwyntiau Gweithredu a’r Materion Pellach ar Newidiadau (MACs).

 

Mae’n bosib gweld yr ymatebion i’r Pwyntiau Gweithredu ar dudalennau unigol y Sesiynau Gwrandawiad ar y wefan (wele isod).

 

Cynhelir unrhyw sesiynau gwrandawiad ychwanegol, gan gynnwys rhai sy’n ymwneud â ‘Monitro a Gweithredu’, ar ôl i ymghynghoriad y MACs ddod i ben. Mae’n werth nodi nad yw hi’n fwriad i drafod materion a godwyd yn ystod sesiynau blaenorol os nad oes wirioneddol raid. Bydd dyddiadau ar gyfer sesiynau gwrandawiad ychwanegol yn cael eu cadarnhau maes o law.

 

Mae’r rhestr isod yn dararu dolen i bob Sesiwn Gwrandawiad a’r dogfennau perthnasol, yn cynnwys Datganiadau Gwrandawiad a manylion y Pwyntiau Gweithredu, a bydd deunydd yn cael ei ychwanegu yn ystod proses yr archwiliad. Mae’r cynnwys i gyd yn Saesneg yn unig:

 

  

Sesiwn 1:  Plan Preparation, Vision, Objectives & Strategy - 19/01/16

Sesiwn 2:  Housing Provision - 20/01/2016

Sesiwn 3:  Housing Provision (Duplicate Session) - 21/01/2016

Sesiwn 4:  Infrastructure & Delivery - 26/01/2016

Sesiwn 5:  Economy & Employment - 27/01/2016

Sesiwn 6:  Affordable Housing - 28/01/2016

 

Sesiwn 7:  Housing Allocations (1) - 01/03/2016

Sesiwn 8:  Housing Allocations (2) - 02/03/2016

Sesiwn 9:  Housing Allocations (3) - 03/03/2016

Sesiwn 10:  Housing Allocations (4) - 08/03/2016

Sesiwn 11:  Housing Allocations (5) - 09/03/2016

Sesiwn 12:  Settlement Boundaries & Green Wedge - 10/03/2016

Sesiwn 13:  Minerals & Waste - 15/03/2016

Sesiwn 14:  Historic and Natural Environment - 16/03/2016

Sesiwn 15:  Retail - 17/03/2016

 

Sesiwn 16:  Gypsy & Travellers - 22/03/2016

Sesiwn 17:  Transport - 23/03/2016

Sesiwn 18:  Miscellaneous Policy Matters - 24/03/2016

 

Sesiwn 19:  Alternative Sites (1) - 13/04/2016

Sesiwn 20:  Alternative Sites (2) - 14/042016

Sesiwn 21:  Alternative Sites (3) - 19/04/2016

Sesiwn 22:  Alternative Sites (4) - 20/04/2016

 

Sesiwn 23:  Monitoring & Implementation - 21/04/2016

                    (mae’r Sesiwn wedi ei gohirio a chaiff ei hail-drefnu at ddyddiad arall)

 

Terfyn y Gwrandawiadau

 

Terfyn Amser Datganiad y Gwrandawiad

 

16/12/2015
 
 
 
 
 
 
05/02/2016
 
 
 
 
 
(Extended to 12/ 02/2016)
 
 
 
19/02/2016
 
 
 
23/03/2016
 
 
 
 
 

 

  

Map o Leoliadau’r Archwiliad

Llyfrgell yr Arolygiad

Bydd Llyfrgell yr Arolygiad yn cael eu diweddaru drwy gydol Proses yr Arolygiad yn ôl yr angen. Cynnwys cyfredol (Saesneg) Llyfrgell yr Arolygiad yw:

  • Submission Documents – dogfennau cychwynnol a gyflwynir i’w harchwilio. Dogfennau sydd wedi eu paratoi at ddiben yr LDP a/neu y cyfeirir atynt yng nghy-destun y cynllun yw’r rhain (yn cynnwys Sail Tystiolaeth y Cyngor).
  • Further Submission Documents – dogfennau eraill a gyflwynwyd yn dilyn cyfnod y Cyflwyniad.
  • Examination Documents – dogfennau a gohebiaeth wedi eu paratoi / cyflwyno yng nghyd-destun yr Archwiliad. 

Cyfarfod cyn y Gwrandawiad

Cynhaliwyd Cyfarfod cyn y Gwrandawiad ddydd Iau 19 Tachwedd 2015 yn Siambr y Cyngor yn Swyddfeydd Dinesig y Cyngor yn y Barri. Mae Cofnod y Gweithrediadau ar gael i’w ddarllen / lawrlwytho ar dudalen  Archwilo Dogfennau (Saesneg) ar y wefan.

Swyddog y Cynllun

Mae Mrs Sarah Knevett wedi ei phenodi’n Swyddog y Cynllun i weinyddu gweithdrefnau’r Archwiliad. Mae Swyddog y Cynllun yn annibynnol ar y Cyngor, a bydd yn gweithio o dan gyfarwyddyd yr Arolygydd Cynllunio penodedig.

 

Dylid cyfeirio pob gohebiaeth /ymholiad sy’n ymwneud â’r Archwiliad (gan gynnwys gohebiaeth i’r Arolygydd) at Swyddog y Cynllun gan ddefnyddio’r manylion cyswllt isod:

 

Swyddfa'r Doc

Heol yr Isffordd,

Y Barri

CF63 4RT

 

Swyddfeydd Dinesig

Heol Holton,

Y Barri,

CF63 4RU

 

Oriau Agor:

Llun - Iau: 8.30am – 5.00pm

Gwener: 8.30am - 4.30 pm

Penwythnosau: Ar gau

 

Swyddfa'r Doc

Heol yr Isffordd,

Y Barri

CF63 4RT

 

Oriau Agor:

Llun - Iau: 8.30am - 5.00pm

Gwener: 8.30am - 4.30pm

Penwythnosau: Ar gau