Cynllun Datblygu Lleol (CDLI)

Mae Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) 2011 – 2026 Bro Morgannwg yn darparu fframwaith polisi cynllunio lleol Bro Morgannwg, a chafodd ei fabwysiadu gan y Cyngor ar 28 Mehefin 2017.     

 

Monitro

Mae monitro yn allweddol i sicrhau bod y CDLl yn cael ei gyflawni'n llwyddiannus. Mae'n ofynnol i'r Cyngor baratoi Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref bob blwyddyn ar ôl mabwysiadu'r CDLl. Mae'r AMB yn archwilio a yw'r polisïau a nodwyd yn y fframwaith monitro yn cael eu gweithredu'n effeithiol ac a oes angen unrhyw newidiadau. Mae'r AMB cyfredol yn cwmpasu'r cyfnod 1 Ebrill 2018 i 31 Mawrth 2019 ac mae ar gael i'w weld isod:

 

 

Mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg 2011-2026

Ar 28 Mehefin 2017 mabwysiadodd y Cyngor Gynllun Datblygu Lleol 2011-2026 Bro Morgannwg. Daeth y CDLl i rym wrth ei fabwysiadu ac mae’n disodli’r Cynllun Datblygu Unedol (CDU) blaenorol.  Bydd y CDLl yn sail ar gyfer penderfyniadau ar gynllunio defnydd tir ym Mro Morgannwg a chaiff ei ddefnyddio gan y Cyngor i lywio a rheoli cynigion datblygu newydd.

 

Caiff Datganiad Ysgrifenedig terfynol y CDLl ei gyhoeddi’n electronig maes o law. Yn y cyfamser mae’r Cyngor wedi paratoi fersiwn gyfansawdd o Ddatganiad Ysgrifenedig y CDLl mabwysiedig yn ymgorffori’r newidiadau a argymhellwyd gan yr Arolygydd (gan gynnwys newidiadau dilynol sydd eu hangen mewn perthynas a rhifo polisïau a pharagraffau).

 

Dogfennau CDLl mabwysiedig

 

Mae’r CDLl, y Datganiad Mabwysiadu, Adroddiad yr Arfarniad Cynaliadwyedd Terfynol ac Adroddiad yr Arolygydd ar gael i’w gweld yn ystod oriau agor arferol yn y lleoliadau canlynol:

  • Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfa’r Dociau, Dociau’r Barri, y Barri, CF63 4RT
  • Cyngor Bro Morgannwg, Swyddfa Ddinesig, Heol Holltwn, Y Barri, CF63 4RU
  • Cyngor Bro Morgannwg, Depo’r Alpau, Quarry Road, Gwenfô, CF5 6AA

 

Mae copïau electronig ar gael i’w gweld yn holl lyfrgelloedd Bro Morgannwg yn ystod yr oriau agor arferol. Os hoffech ragor o gymorth, cysylltwch â swyddogion Tîm y CDLl ar y manylion isod.

 

Mae adroddiad yr Arolygydd yn rhwymo’r Cyngor ac mae wedi ymgorffori’r newidiadau a nodwyd yn y CDLl Mabwysiedig.

Y Newyddion Diweddaraf – Adroddiad yr Arolygydd (Mai 2017)

Ar 25 Mai 2017 cafodd y Cyngor Adroddiad yr Arolygydd ar yr Arolygiad ar Gynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg.  Daeth yr Arolygydd i’r casgliad bod Cynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg 2011-2026 yn gadarn, cyn belled ag y gwneir y newidiadau a argymhellir yn Atodiadau A i C i’r adroddiad.  Mae modd gweld Adroddiad yr Arolygydd isod. Mae cyhoeddi adroddiad yr Arolygydd yn dod â’r broses Arolygu i ben.

 

Mae adroddiad yr Arolygydd yn rhwymo’r Cyngor a bydd y Cyngor yn ymgorffori’r newidiadau a nodwyd.  Yn ôl gofynion Rheoliadau Cynllun Datblygu Lleol 2005 (fel y’i diwygiwyd), bydd y Cyngor yn gwneud trefniadau i fabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol o fewn 8 wythnos wedi derbyn yr adroddiad.

  

  

Mae modd gweld pob dogfen berthnasol a gohebiaeth mewn perthynas â Gwaith Arolygu a Gwrandawiadau ar dudalen Arolygu’r CDLl.

 

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch ar yr LDP arfaethedig cysylltwch â Thîm yr LDP:

 

Swyddfa’r Doc

Dociau’r Barri

Y Barri

Bro Morgannwg

CF63 4RT