Cynllun Datblygu Lleol Cyfnodau blaenorol

Cyfnodau blaenorol y Fro Cynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg (CDLl)

Materion Pellach sy’n codi o’r Newidiadau (Chwefror 2017)

Ymgynghorodd y Cyngor ar y Materion Pellach sy’n codi o Newidiadau arfaethedig yn ystod ymgynghoriad cyhoeddus 6-wythnos a redodd o 17 Chwefror tan 31 Mawrth 2017.  Daeth y newidiadau hyn o ganlyniad i’r materion yn codi o sesiynau gwrandawiad ychwanegol a gynhaliwyd ym mis Ionawr a mis Chwefror 2017 (Sesiynau Gwrandawiad 24 -26b). 

 

Gellir gweld yr holl sylwadau a wnaed yn amserol ar y Materion Pellach sy’n codi o’r Newidiadau yn y Further Matters Arising Changes (FMACs) Representations Register (April 2017). Mae modd gweld Yr Atodlen Materion sy’n Codi o’r Newidiadau, yr atodiad Arfarniad o Gynaliadwyedd a’r aatodiad HRA yn y dogfennau canlynol:  

Materion sy’n Codi o Newidiadau (Medi 2016)

Ymgynghorodd y Cyngor ar nifer o newidiadau arfaethedig sydd wedi dod i’r golwg yn sgil materion a ddaeth i’r amlwg yn ystod sesiynau gwrandawiad yr Archwiliad. Gelwir y newidiadau arfaethedig yn Materion sy’n codi o’r Newidiadau (MACs) ac maen nhw wedi’u rhestru yn yr Atodlen MAC (Medi 2016).  Cynhaliwyd y cyfnod ymgynghori chwe wythnos ar y MACs o 16 Medi i 28 Hydref 2016. Cafodd yr holl sylwadau a wnaed ar y pryd eu hystyried gan yr Arolygydd ac maent i’w cael yn y Cofnod Sylwadau ar MAC (mis Tachwedd 2016).    

Cyflwyno’r Cynllun Datblygu Lleol i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio

Yn dilyn penderfyniad y Cyngor ar 24 Mehefin (Cofnod y Cyngor 153), ac yn unol â Rheoliad 22 Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (CDLl) (Cymru) 2005, Cyflwynwyd CDLl Bro Morgannwg, ynghyd â’r ddogfennaeth ategol i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio ar 24 Gorffennaf 2015 i’w harchwilio’n annibynnol.

 

Gellir dod o hyd i ragor o fanylion ynglŷn â’r Broses Archwilio, gan gynnwys yr holl Ddogfennau Archwilio, at dudalen gwe Archwiliad y CDLl isod. 

 

Tudalen Archwiliad y CDLl

Ymgynghoriad Newidiadau Ffocysedig (2015)

Ar yr un adeg â chyflwyno’r CDLl i Lywodraeth Cymru a’r Arolygiaeth Gynllunio i’w archwilio, ymgynghorodd y Cyngor ar y Newidiadau Ffocws i’r Cynllun Datblygu Lleol a gynigiwyd o ganlyniad i’r ymgynghoriadau ar y CDLl Adneuol a’r Safleoedd Amgen.  Digwyddodd yr ymgynghoriad o 24 Gorffennaf hyd 4 Medi 2015. Gellir dod o hyd i’r Atodlen o Newidiadau Ffocws a Mân Newidiadau o dan y cyfeirnod SD05. Mae’r Cofnod Sylwadau ar y Newidiadau Ffocws (2015) yn cynnwys copi o’r sylwadau a wnaed ar y pryd ar y Newidiadau Ffocws.

Ymgynghoriad ar Safleodd Amgen (2014)

Yn dilyn yr ymgymghoriad cyhoeddus ar y Cynllun Datblygiad Lleol Adneuol, ymgynghorodd y Cyngor ar y sylwadau ar ddyranu safleodd a dderbyniwyd. Dyma’r safleoedd a awgrymir y mae unigolion a chyrff yn ystyried y dylid eu dyrannu yn y Cynllun; eu dileu o’r Cynllun neu eu diwygio mewn rhyw ffordd. Digwyddodd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar Safleoedd Amgen dros gyfnod o 6 wythnos o ddydd Iau 20 Mawrth ac a ddaeth i ben ar ddydd Iau 1 Mai 2014.

 

Gellir dod o hyd i ragor o esboniad ar gymal y safleoedd amgen yn y  Cofnod Safleoedd Amgen (Mawrth 2014) sy’n rhestru’r holl safleoedd amgen a awgrymir.  Mae’r Cofnod Sylwadau ar Safleoedd Amgen (mis Gorffennaf 2014) yn cynnwys copi o’r holl sylwadau a wnaed yn ar y pryd.

Ymgynghoriad ar y Cynllun Adneuo (2013)

Yn dilyn penderfyniad y Cyngor ar 23 Hydref 2013, roedd Cynllun Datblygu Lleol Adneuol Bro Morgannwg 2011 - 2026 a dogfennau cysylltiedig yn destun ymgynghoriad cyhoeddus  6 wythnos a ddaeth i ben am 5pm ddydd Gwener 20 Rhagfyr 2013.

 

Mae’r Gofrestr Sylwadau CDLl Adneuol (Chwefror 2014) yn cynnwys copi o’r holl sylwadau a wnaed ar y pryd yn ystod yr ymgynghoriad hwn.

 

Gweld y CDLl Adneuol a’r Dogfennau Cysylltiedig 

Gweledigaeth

Ym mis Ionawr 2007, cytunodd y Cyngor i fabwysiadu'r weledigaeth a geir yn y Strategaeth Gymunedol Bro Morgannwg (2003-2013) fel gweledigaeth ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl). Hysbysodd y weledigaeth datblygiad y strategaeth a ffefrir CDLl drafft a oedd yn destun ymgynghoriad ym mis Ionawr a Chwefror 2008. Gweld y Papur Gweledigaeth y CDLl.

Safleoedd Ymgeisiol (2006/2007)

Gwahoddodd y Cyngor ddatblygwyr, tirfeddianwyr a phartïon eraill sydd â diddordeb i enwebu "safleoedd ymgeisiol" i'w cynnwys posibl yn y CDLl sy'n datblygu rhwng 4 a mis Rhagfyr 2006 a 31 Ionawr 2007. Mwy o wybodaeth am safleoedd posibl.

Strategaeth Ddrafft a Ffefrir a'r Adroddiad Arfarniad o Gynaliadwyedd Cychwynnol gan gynnwys dogfennau cefndir allweddol (2007)

Mae cynhyrchu Strategaeth a Ffefrir Drafft yn un o'r camau cyntaf yn y broses o gynhyrchu'r CDLl. Mae rhagor o wybodaeth am y dogfennau ymgynghori, dogfennau cefndir allweddol, Adroddiadau Cabinet a dogfennau cysylltiedig ar gael. 

Cynllun Adnau 2012

Ar 25 Ionawr 2012, bydd y Cyngor Bro Morgannwg yn cymeradwyo'r CDLl Adnau 2012 ac dogfennau cysylltiedig at ddibenion ymgynghori cyhoeddus. Dechreuodd yr ymgynghoriad cyhoeddus chwe wythnos ar 20 Chwefror a daeth i ben am 5.00pm ar 2 Ebrill 2012.

Ar 23 Ionawr 2013, penderfynodd y Cyngor i beidio â symud ymlaen ymhellach â'r CDLl Adnau (Chwefror 2012) ac i ddechrau gweithio ar unwaith ar amnewid Cynllun Datblygu Lleol Adneuo.

Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004

Ar 14 Awst 2006, Cyngor Bro Morgannwg, fel yr awdurdod cyfrifol, yn benderfynol y Bro Cynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg (CDLl) yn debygol o gael effeithiau amgylcheddol arwyddocaol ac yn unol â hynny, bydd Asesiad Amgylcheddol Strategol yn cael ei wneud yn ystod y broses o baratoi'r Cynllun ac unrhyw adolygiadau dilynol o'r Cynllun. Gweld y Penderfyniad ar Asesiad Amgylcheddol Strategol a Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni.

Adroddiad Cymeradwy Gwerthusiad Cynaladwyedd Cwmpasu (2007)

Mae'r Adroddiad Cwmpasu Cymeradwy amlinellu cam cyntaf y broses Arfarniad o Gynaliadwyedd ac yn sefydlu'r cyd-destun cynaliadwyedd a'r wybodaeth sylfaenol ar gyfer Bro Morgannwg. Cael gwybod mwy am yr Adroddiad.