Boeleri

Mae’n rhaid i foeleri nwy a osodwyd ar ôl 1 Ebrill 2005, a boeleri olew a osodwyd ar ôl 1 Ebrill 2007, fod yn foeleri cyddwyso. Mae’r rheolau yma’n berthnasol i foeleri a gyfnewidir am foeleri eraill neu foeleri a osodir am y tro cyntaf.

 

Mae boeleri cyddwyso'n fwy effeithlon na boeleri cyffredin am y rhesymau canlynol:

  • maen nhw’n cynhyrchu llai o garbon deuocsid wrth gynhyrchu gwres
  • maen nhw’n lleihau cyfanswm y gwres a gollir drwy’r system awyru
  • maen nhw’n trawsnewid 86 y cant neu fwy o’r tanwydd a ddefnyddiant i danwydd defnyddiol

 

Mae’r safonau newydd yma’n berthnasol dim ond os ydych chi’n penderfynu newid eich boeler dŵr poeth gwres canolog presennol neu os ydych chi’n penderfynu newid i’r system yma o wresogi yn lle system arall.

 

Yn gyffredinol, ond gyda rhai cyfyngiadau, caniateir i osodwyr cofrestredig o dan y Cynllun Personau Cymwys wneud gwaith adeiladu cysylltiedig angenrheidiol er mwyn sicrhau bod y teclyn yn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu, heb orfod mynd i gysylltiad â’r adran Rheoli Adeiladu.

 

Dylai gosodwr teclyn llosgi tanwydd roi gwybodaeth i chi am gyfyngiadau’r system o safbwynt ei berfformiad a’i ddiogelwch. Mewn sefyllfaoedd lle mae’r aelwyd, y lle tân, y system awyru a’r simnai'n mynd i fod yn nodweddion parhaol o’r adeilad, mae’n bosib y bydd rhaid eu haddasu rhywdro yn y dyfodol, felly dylid gosod plât gwybodaeth mewn lle amlwg hefyd.

 

Ar ôl gosod boeler newydd, fe ddylai’r gosodwr roi cofnod i chi o fanylion y gwaith; tystysgrif comisiynu; a Llawlyfr Cyfarwyddiadau.

 

Ar gyfer pob teclyn a osodir, mae’n rhaid cael tystysgrif sy’n nodi y gosodwyd ac y cyflawnwyd y gwaith hwnnw gan berson cymwys. Gellir gwneud hyn drwy:

 

  • Gael person cymwys i ardystio’r gwaith a chyflwyno tystysgrif gosod a chomisiynu
  • Drwy gyflwyno cais am gymeradwyaeth gan y Corff Rheoli Adeiladu lleol.

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y Porth Cynllunio a BCA Boiler Flue Technical Guidance Note